Ορισμός μέλους του Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ πλήρης απασχόλησης με αμοιβή στην Επιχείρηση - OlaDeka

Ορισμός μέλους του Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ πλήρης απασχόλησης με αμοιβή στην Επιχείρηση

Από το πρακτικό της με αριθμ. 2 /2024 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής

Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς [Δ.Ε.Υ.Α.Κ.]

Στην Καστοριά και στο Κατάστημα Δ.Ε.Υ.Α.Κ., στην Μεσοποταμία, σήμερα στις 06 του μηνός Φεβρουαρίου

έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου της συσταθείσας στο Δήμο Καστοριάς, ενιαίας επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης

Καστοριάς, με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

[Π.Δ.1195/80 ΦΕΚ 305/31-12-1980 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 257/87 ΦΕΚ 114/07-07-1987 με το

Π.Δ. 162/96 ΦΕΚ 118/14-06-1996 τ.Α και την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκ. Διοικ. Ηπείρου –

Δυτ. Μακεδονίας δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 244/8-2-2013 – Διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 356/14-02-2014

Τεύχος Β΄- την Αποφ. Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς 28 /2024 ΑΔΑ:ΨΞ0ΠΩΕΥ-ΑΒΙ –Συγκρότηση Δ.Σ.

ΔΕΥΑΚ], ύστερα από την υπ’ αριθμ. 458 /2-2-2024 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο έντεκα [11] μελών

βρέθηκαν παρόντα έντεκα [11], δηλαδή:

Παρόντες Απόντες

1.- Τόσκος Πέτρος , Πρόεδρος

2.- Δοκόπουλος Πέτρος, Αντ/δρος

3.- Κύρου Ιωάννα

4.- Φουλιράς Στυλιανός

5.- Συτιλίδης Πέτρος

6.- Τράσια-Ταχματζίδου Σταματία

7.- Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος

8.- Φιλίππου Χρυσούλα

9.- Καραταγλίδης Γεώργιος

10.- Τελιγιωρίδης Παναγιώτης

11.- Aλεξιάδης Κωνσταντίνος

Β. Παρόντες: Παναγιώτης Διαμαντόπουλος, Δ/ντής

Θεόδωρος Μπέντος, Προϊσ/νος της Τ.Υ της ΔΕΥΑΚ

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Σαράντης Κωνσταντίνος αναπληρωματικό Μέλος της κα. Τράσια-

Ταχματζίδου Σταματίας, ο Κυριάκος Ρόντσης, υπάλληλος στην ΔΕΥΑΚ, για την τήρηση των πρακτικών

και ο Αναστάσιος Δούκας Λογιστής της Επιχείρησης.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

εισηγήθηκε ως κατωτέρω:

ΘΕΜΑ 6ο:

Ορισμός μέλους του Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ πλήρης απασχόλησης με αμοιβή στην Επιχείρηση.

AΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 46 / 2024

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου,

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 99 του Ν.4604/2019 «Μπορεί να ορίζεται ότι ένα από τα μέλη του παρέχει πλήρη απασχόληση με αμοιβή στην επιχείρηση και να καθορίζονται οι αρμοδιότητες και το ύψος της αμοιβής, το οποίο πρέπει να είναι ανάλογο των τυπικών του προσόντων και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος της αποζημίωσης του προέδρου της επιχείρησης.»

Προτείνω τον κ. Δοκόπουλο Πέτρο Αντιπρόεδρο, ως μέλος του Δ.Σ. με πλήρη απασχόληση στην Επιχείρηση

με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:Σελίδα 2

1. Επίβλεψη και διαχείριση ιστοσελίδας της Επιχείρησης

2. 24ωρη τηλεφωνική ανταπόκριση σε αναγγελίες βλαβών,

3. ενημέρωση καταναλωτών και προβολή του έργου της ΔΕΥΑΚ, ως αποζημίωση προτείνω, το ποσό των 600,00 ευρώ μεικτά μηνιαίως μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του τον Ν 1069/80, τον Ν 2307/95, τον Ν2503/97, τον Ν 2839/2000, τον Ν 3274/2004, του Ν.4604/2019τον Ν 3852/10 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και την σχετική με το θέμα Νομοθεσία.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α

Ορίζει ως μέλος με πλήρη απασχόληση στην ΔΕΥΑ Καστοριάς τον κ. Δοκόπουλο Πέτρο Αντιπρόεδρο, με τις

ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Επίβλεψη και διαχείριση ιστοσελίδας της Επιχείρησης

2. 24ωρη τηλεφωνική ανταπόκριση σε αναγγελίες βλαβών,

3. καθημερινή ενημέρωση καταναλωτών και προβολή των έργων της ΔΕΥΑΚ,

με αποζημίωση το ποσό των 600,00€ ευρώ μεικτά μηνιαίως από 01/02/2024 και μέχρι τη λήξη της θητείας του

Διοικητικού Συμβουλίου.

Η προκαλούμενη συνολική δαπάνη δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά τον οικείο προϋπολογισμό της

ΔΕΥΑ Καστοριάς που θα καλυφθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες, συγκεκριμένα:

Στον ΚΑ: 61.01.97«Αντιμισθία μέλους Δ.Σ.» όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 6.600,00€,

ΚΑ: 60.03.00 «Εργοδοτικές εισφορές & επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού (ΕΦΚΑ μισθωτών)» πίστωση1.386,88€ του προϋπολογισμού

έτους 2024 σύμφωνα με την σχετική βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Μέχρι τη λήξη της θητείας θα υπάρχει πρόβλεψη για ανάλογη δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών της

επιχείρησης για την οποία θα εγγραφεί σχετική πίστωση στον αντίστοιχο κωδικό των προϋπολογισμών των

ετών αυτών.

Μειοψηφούντων των Μελών του Δ.Σ.

κ. Παπαδόπουλου Τριαντάφυλλου – κα. Τράσια-Ταχματζίδου Σταματίας η οποίοι κατέθεσαν εγγράφως την

μειοψηφία τους όπως παρακάτω:

«Διαφωνώ στον Ορισμός μέλους του Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ πλήρης απασχόλησης με αμοιβή στην Επιχείρηση, λόγω των

οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Επιπλέον οι ανατιθέμενες αρμοδιότητες του μέλους όπως αυτές ορίζονται μπορούν κάλλιστα να καλυφθούν από

το υφιστάμενο προσωπικό».

Η απόφαση αυτή να διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για τα περαιτέρω.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 46 /24

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria