62η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - OlaDeka

62η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
103 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το
άρθρο 34 του Ν. 5013/2023), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε
και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε
με το άρθρο 35 του Ν.5013/2023) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)
β) Την αριθμ. 2/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την υπ΄ αρ. 856/03-01-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον
ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών και των αναπληρωτών τους στην Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
δ) Την υπ΄ αρ. 856/03-01-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον
ορισμό του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
στ) Την υπ΄αριθμ. 110478/3-7-2023 αίτηση παραίτησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ.
Γιάτσιου Ιωάννη
ζ) Την υπ΄αριθμ. 128079/2-8-2023 δήλωση ανεξαρτοποίησης του Αντιπροέδρου της
Οικονομικής Επιτροπής κ. Κιοσέ Ιωάννη

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Βαβλιάρα Γεώργιο
 2. Μαργαρίτη Γεώργιο
 3. Άμπας Βασίλειος
 4. Ντιό Ευφροσύνη
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Τζιώτζη Απόστολο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 12/12/2023 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής
Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί
των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση Δαπάνης για Προμήθεια γλυκισμάτων, παιχνιδιών και Βιβλίων στο πλαίσιο
  επίσκεψης στις παιδιατρικές κλινικές των Νοσοκομείων Π.Ε. Κοζάνης και για το
  γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης κατά την περίοδο των εορτών
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 3. Έγκριση υποβολής πρότασης από την Π.Ε. Φλώρινας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
  Περιφέρειας Δυτική Μακεδονία, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με Κωδικό 4 Α/Α
  ΟΠΣ 3086 και τίτλο: «Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας των δημοσίων υποδομών»
  της δράσης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Διοικητηρίου Π.Ε. Φλώρινας» (Εισηγητής:
  Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 4. Έγκριση παράτασης της Σύμβασης εκμίσθωσης της χρήσης και εκμετάλλευσης των
  εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας Πισοδερίου για διάστημα δύο
  (2) ετών, από 10-01-2024 έως 09-01-2026 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης
  Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και
  Οικονομικών Υπηρεσιών)
 5. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής:
  Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης
  Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 6. Έγκριση της 1ης Τροποποίησης για το έτος 2023 του Πίνακα έργων που
  χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΝΠ441) κ.ε.
  2023ΝΠ44100013 ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ
  ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000)(2014ΕΠ54100002) (Εισηγητής:
  Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς)
 7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Τ.Κ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του
  έργου: «Αποκατάσταση τάφρου και αγωγού άρδευσης στη ΧΘ 1+200 της Επ. οδού 6
  προς Λάγκα-Βράχο» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας
  Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 8. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής
  Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών
  Υπηρεσιών)
 9. Έγκριση α) Δαπάνης Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Γρεβενών
  σχολικού έτους 2023-2024 και β) των όρων διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση
  διακήρυξης (περ. γ παρ. 2 άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση της
  υπηρεσίας «Νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Γρεβενών σχολικού έτους
  2023-2024» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών –
  Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 10. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την έκδοση του βιβλίου «ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
  ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΚΟΣΚΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» (Εισηγητής:
  Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 11. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων δαπάνης έτους 2023 (Εισηγητής:
  Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης
  Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας της επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο:
  «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση και Άδεια Χρήσης Νερού Υφιστάμενων Συλλογικών
  Αρδευτικών Δικτύων ΤΟΕΒ Εράτυρας – Καλονερίου & ΤΟΕΒ Δαφνερού», με
  χρηματοδότηση από ΚΑΠ επενδύσεις ΚΑΕ 02.01.072.0879.01 φορέας 072 της
  Έδρας (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας της επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο:
  «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση και Άδεια Χρήσης Νερού Υφιστάμενων Συλλογικών
  Αρδευτικών Δικτύων ΤΟΕΒ Κλήματος & ΤΟΕΒ Μολόχας», με χρηματοδότηση από
  ΚΑΠ επενδύσεις ΚΑΕ 02.01.072.0879.01 φορέας 072 της Έδρας (Εισηγητής:
  Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 14. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 27η/2023
  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 15. Έγκριση δαπάνης για λόγους εθιμοτυπίας και δημοσίων σχέσεων ενόψει των εορτών
  των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής
  Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 16. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Εισηγητής: Προϊστάμενος της
  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 17. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (Εισηγητής:
  Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε
περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μενέλαος Μακρυγιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria