Εγνατία: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – από σήμερα Παρασκευή – στο τµήµα από Σιάτιστα μέχρι Πολύµυλο

Αρχική » Διάφορα » Εγνατία: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – από σήμερα Παρασκευή – στο τµήµα από Σιάτιστα μέχρι Πολύµυλο

Αποβλέποντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού στην Εγνατία Οδό από Α/Κ ∆υτ. Σιάτιστας µέχρι Α/Κ Πολυµύλου, κατά την εκτέλεση απαραιτήτων εργασιών επαναδιαγράµµισης της οδού και κοπής χόρτων επί του ερείσµατος:

α. Την ολική κατάληψη της Λ.Ε.Α. κατά την εκτέλεση των εργασιών της κοπής χόρτων επί του ερείσµατος και όπου απαιτείται, από Α/Κ ∆υτ. Σιάτιστας µέχρι Α/Κ Πολυµύλου.

β. Το κλείσιµο της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας κατά την εκτέλεση των εργασιών επαναδιαγράµµισης, από Α/Κ ∆υτ. Σιάτιστας µέχρι Α/Κ Πολυµύλου.

γ. Το κλείσιµο της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας κατά την εκτέλεση των εργασιών επαναδιαγράµµισης, από Α/Κ ∆υτ. Σιάτιστας µέχρι Α/Κ Πολυµύλου.

δ. Η κυκλοφορία των οχηµάτων στην α’ περίπτωση δεν θα διακόπτεται αλλά θα διεξάγεται κανονικά στις δυο λωρίδες κυκλοφορίας.

ε. Η κυκλοφορία των οχηµάτων στην β’ περίπτωση θα διεξάγεται στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

στ. Η κυκλοφορία στην γ’ περίπτωση θα διεξάγεται στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

ζ. ∆ιάρκεια κυκλοφοριακών ρυθµίσεων τέσσερις (4) µήνες και είκοσι δύο (22) ηµερο- λογιακές ηµέρες, ήτοι από 09-05-2014 έως 30-09-2014.

η. Μετά το καθηµερινό πέρας εργασιών, η οδός θα παραδίδεται στην κυκλοφορία στο σύνολό της και αφού αποµακρυνθούν όλα τα µηχανήµατα – οχήµατα ή άλλα εµπόδια από το οδόστρωµα

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια