16η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  Δια Ζώσης - OlaDeka

16η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  Δια Ζώσης

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 175, 175 Α, 176 και 177 του Νόμου 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α΄), όπως ισχύουν

β) Την αριθμ. 2/24 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 991/03-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής

δ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής

 1. Γεωργίτση Γεώργιο
 2. Γκερεχτέ Λάζαρο
 3. Ζυμπίδη Θεοφύλακτο
 4. Κιοσέ Ιωάννη
 5. Βόσδου Σωτήριο
 6. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Δευτέρα 22/04/2024 και ώρα 12:00  στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Περιφερειακής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ – ΚΑΤΑΦΥΓΙ».
 3. Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Κερασιάς «ΕΛΙΜΕΙΑΚΟΣ» του 10ου  Αγώνα Δρόμου 10χιλ «ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ»
 4. Έγκριση Σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  (Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών) και  της ΑΝ.ΚΟ. Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και τον ορισμό εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο: «Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Γρεβενών περιόδου 2024-2026», Προϋπολογισμού: 464.249,04 € χωρίς ΦΠΑ 24%
 5. Έγκριση μερικής τροποποίησης συμβάσεων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης   χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Γρεβενών σχολ.έτους 2023-2024
 6. Έγκριση του από 28-02-2024 Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟΥ»
 7. Έγκριση του από 09-04-2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
 8. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων για τη συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γρεβενών ΠΙΝΔΟΣ της εκδήλωσης «1ο Σεμινάριο Παραδοσιακών Χορών Γρεβενά 2024»
 9. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης εθιμικού- πολιτιστικού  και αθλητικού περιεχομένου «Κωνσταντίνεια 2024 – RUN DESKATI» με το Δήμο Δεσκάτης
 10. Έγκριση α) εξειδίκευσης πίστωσης για την αμοιβή δικηγόρου και β) ορισμού δικηγόρου για τη νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών»
 11. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 12. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην εκδήλωση απονομής Βεβαιώσεων Επαγγελματικής Κατάρτισης στους τελειόφοιτους της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Πτολεμαΐδας
 13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών (Οριακή) σύμφωνα με το Άρθρο 147, του Ν. 4412/2016 του έργου: «Συντήρηση Τμημάτων Ε.Ο. 3, Επ.Ο. 42 και Επ.Ο. 43»
 14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών (Οριακή) σύμφωνα με το Άρθρο 147, του Ν. 4412/2016 του έργου: «”Συντήρηση Οδού Περιφερειακός Μελίτης – Τ.Κ. Σκοπού»
 15. Τροποποίηση της με αριθ. 345/2024 Απόφασης της Π.Ε. ως προς το αντίτιμο  των εισιτηρίων και τη διαδρομή 1 του σχετικού Πίνακα για τη Μεταφορά μαθητών Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας από το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Φλώρινας Α.Ε. για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026, με τη χρήση Ειδικών Μαθητικών Δελτίων
 16. Τροποποίηση της με αριθ. 133/2024 Απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής ως προς το αντίτιμο των Ειδικών Μαθητικών Δελτίων με τα οποία θα μεταφέρονται οι μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας από τα ΚΤΕΛ Αστικών  Ν. Φλώρινας για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026, που υπολογίζεται στο ολόκληρο της τιμής του κανονικού εισιτηρίου
 17. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη διοργάνωση «Κυπέλλου Ελλάδας – Τελική Φάση» από την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης
 18. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις δράσεις του Οργανισμού «Special Olympics Hellas» Κοζάνης
 19. Έγκριση απολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έτους 2023
 20. Εισήγηση για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ)/Π.Δ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2020»σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν.4412/2016
 21. Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση διακήρυξης, λόγω αποκλειστικότητας, ανάθεσης υπηρεσιών ανανέωσης συντήρησης –  υποστήριξης λογισμικού των υπηρεσιών της ΠΕ Δυτικής Μακεδονίας και των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ Κοζάνης, ΠΕ Γρεβενών, ΠΕ Καστοριάς, ΠΕ Φλώρινας) της ΠΔΜ
 22. Έγκριση όρων διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση διακήρυξης(περ. γ παρ. 2 άρθρου 32 του ν. 4412/16), για την ανάθεση υπηρεσιών  νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Π.Ε Κοζάνης) για το σχολικό έτος 2023-2024
 23. Έγκριση όρων διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση διακήρυξης(περ. γ παρ. 2 άρθρου 32 του ν. 4412/16), για την ανάθεση υπηρεσιών  νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Π.Ε Κοζάνης) για το σχολικό έτος 2023-2024
 24. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο αθλητικό camping προετοιμασίας αθλητών και αθλητριών της Ολυμπιακής Ομάδας Πυγμαχίας στην περιοχή του Τσοτυλίου
 25. Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας  Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΣΕΡΒΙΩΝ», Προϋπολογισμού  268.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)
 26. Έγκριση δαπάνης για το έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΘΟΛΟΛΑΚΚΑ»
 27. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς
 28. Ορισμός δικηγόρων

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομικών

και Νομικών Προσώπων

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria