Ποιμαντορική Εγκύκλιος. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή και ο σύγχρονος κόσμος - OlaDeka

Ποιμαντορική Εγκύκλιος. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή και ο σύγχρονος κόσμος

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Μεγάλη Τεσσαρακοστή πρό τῶν θυρῶν, καί θά ἀκολουθήσουμε τόν προπάτορά μας Ἀδάμ ἀπό τήν ἔξοδό του ἀπό τόν Παράδεισο τῆς τρυφῆς, στήν πορεία του στήν γῆ τῆς ἐξορίας, τῆς φθορᾶς καί τῆς θνητότητας, μέσα στό λυτρωτικό πένθος τῆς μετανοίας του, μέχρι τήν ἐλευθέρωσή του ἀπό τόν Ἅδη μέ τό κραταιό χέρι τοῦ κατελθόντος στόν Ἅδη Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Μεγάλη Τεσσαρακοστή, καί θά ἀκολουθήσουμε τόν Νέο Ἀδάμ, τόν Χριστό μας, στίς σαράντα ἡμέρες τῆς νηστείας Του μέσα στήν ἔρημο, στήν νίκη Του ἐπί τοῦ πειρασμοῦ καί τῶν μεγάλων παθῶν τῆς φιληδονίας, τῆς φιλαργυρίας καί τῆς φιλοδοξίας, στό κήρυγμα τῆς μετανοίας, στήν διδασκαλία Του.

Θά Τόν ἀκολουθήσουμε στήν εἴσοδό Του στά Ἱεροσόλυμα γιά νά σφαγιασθεῖ, νά σταυρωθεῖ, νά ταφεῖ ἀπό τούς ἐμπαθεῖς καί παράλογους ἀνθρώπους, καί νά νικήσει μέ τήν ἀγάπη Του, μέ τήν σοφία Του, μέ τήν δικαιοσύνη Του καί μέ τήν δύναμή Του τόν θάνατο καί νά ἀνέλθη καί ὡς ἄνθρωπος στά δεξιά τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Θεοῦ καί Πατρός.

Μεγάλη Τεσσαρακοστή 2024, μέσα στόν κόσμο τῆς ἀποστασίας ἀπό τόν Θεό καί τοῦ παραλογισμοῦ τῶν παθῶν.

Καί δυστυχῶς δέν εἴμαστε ἄμοιροι αὐτῆς τῆς ἀποστασίας καί τοῦ παραλογισμοῦ. Ὅλοι μας μετέχουμε, μέ τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλον τρόπο, στήν ἀπομάκρυνσή μας ἀπό τόν Θεό.

Οἱ κληρικοί, ὅταν αὐτονομούμαστε ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἀπό τήν διδασκαλία τῶν Πατέρων τῶν Ἁγίων Συνόδων καί ἀπό τό Συνοδικό καί Ἱεραρχικό της πολίτευμα.

Οἱ θεολόγοι, ὅταν ἀφήνουμε τήν Πατερική θεολογία καί καταγινόμαστε μέ τήν σχολαστική ἤ νεοσχολαστική διανόηση.

Οἱ μοναχοί, ὅταν ἐγκαταλείπουμε τόν ἡσυχασμό, τήν νήψη καί τήν φιλοκαλία, καί ὑποκύπτουμε στόν πειρασμό τοῦ ἀκτιβισμοῦ.

Οἱ λαϊκοί, ὅταν ζοῦν χωρίς εὐχαριστία στόν Θεό καί χωρίς μυστηριακή ζωή.

Οἱ ἡγέτες -κάθε εἴδους- τῆς πατρίδας μας, ὅταν ἀγνοοῦν τήν διαχρονική ἱστορική πορεία καί παράδοση τοῦ λαοῦ μας καί ἀκολουθοῦν ξένες παραδόσεις πού ἔχουν βάση τόν ἀθεϊσμό καί τόν ἀφιλόσοφο τρόπο ζωῆς.

Γενικά, ὅταν δέν ἀκολουθοῦμε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ὁ ἁγιασμός μας, καί θεοποιοῦμε τό γνωμικό μας θέλημα, πού φθάνει ἀκόμη καί στήν ὑποτίμηση τῆς δημιουργίας καί τήν ἄρνηση καί αὐτῆς τῆς ὕπαρξης.

Μεγάλη Τεσσαρακοστή, καί καλούμαστε σέ μετάνοια.

Οἱ κληρικοί, γιά νά ἐνεργοῦμε αὐτοθυσιαστικά ὡς γνήσιοι Πατέρες πρός τό ποίμνιό μας, ὡς ἀδελφοί πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους καί ὡς διάκονοι τῆς Ἐκκλησίας, κατά τό παράδειγμα τῶν ἁγίων, μάλιστα τοῦ συγχρόνου ἁγίου Ἐπισκόπου Καλλινίκου Ἐδέσσης.

Οἱ θεολόγοι, γιά νά ἀφήσουμε τήν ἄγονη διανόηση καί νά ἀντλοῦμε ἀπό τό ζωντανό ὕδωρ τῆς πατερικῆς ἐμπειρικῆς θεολογίας.

Οἱ μοναχοί, γιά νά ἀκολουθοῦμε τούς ἀρχαίους καί τούς συγχρόνους ἁγίους μοναχούς, πού βίωναν τόν ἡσυχασμό καί ἔλιωναν μέ ταπείνωση καί ἀγάπη στήν προσευχή ὑπέρ ὅλου τοῦ κόσμου.

Οἱ ἡγέτες, γιά νά κατανοήσουν ὅτι δέν μποροῦν νά ἀγνοοῦν τόν Θεό καί νά ὑποτιμοῦν τήν παράδοση τοῦ τόπου.

Ὅλοι μας, γιά νά γνωρίσουμε ὅτι δέν ἔχουμε τήν ἀπόλυτη ἐλευθερία τοῦ αὐτοκαθορισμοῦ τῆς ὕπαρξής μας, γιά νά ἀποφύγουμε τήν ἀπολυτοποίηση τοῦ θελήματός μας καί γιά νά ζητοῦμε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Καλούμαστε σέ μετάνοια, γιά νά μή σκεπτόμαστε καί ἐνεργοῦμε παράλογα, πράγμα πού συμβαίνει ὅταν κυριαρχοῦν τά πάθη, τῆς φιληδονίας, τῆς φιλαργυρίας, τῆς φιλοδοξίας καί τῆς φιλαυτίας.

Καλούμαστε σέ μετάνοια, γιά νά λάμψει καί πάλι ἡ Ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας, σβήνοντας τήν ἀχλή τῶν ἀσύνετων κοσμοθεωριῶν πού κατακλύζουν μεθοδικά τήν πατρίδα μας.

Καλούμαστε σέ μετάνοια, γιά νά θερμανθεῖ καί πάλι ἡ ψυχρανθεῖσα ἀγάπη πρός τόν Θεό καί πρός τόν ἄνθρωπο.

Μέ θερμές πατρικές εὐχές

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Καστορίας Καλλίνικος

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria