Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Περιφ. Συμβ. Δυτ. Μακεδονίας - OlaDeka

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Περιφ. Συμβ. Δυτ. Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη :

 1. Tις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 5056/2023 και ισχύει.
 2. Tον Κανονισμό Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

Σας καλούμε σε συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 22η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης), με θέματα:

1. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Πρόεδρου στο Δ.Σ. και στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας. (Εξ αναβολής)

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομικών και Νομικών Προσώπων, κ.Λύσσανδρος Μεταξάς.

2. Σύσταση Επιτροπής Αποφασιστικού Χαρακτήρα του Περιφερειακού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 164 του Ν.3852/2010 με την ονομασία «Επιτροπή Ένταξης και Απένταξης Έργων του ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας».

Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας,  κ.Γεώργιος Αμανατίδης.

3. Ορισμός μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου στην «Επιτροπή Ένταξης και Απένταξης Έργων ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας».

Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας,  κ.Γεώργιος Αμανατίδης.

4. Σύσταση Επιτροπής Αποφασιστικού Χαρακτήρα του Περιφερειακού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 164 του Ν.3852/2010 με την ονομασία «Επιτροπή Περιβάλλοντος και Υποδομών».

Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας,  κ.Γεώργιος Αμανατίδης.

5. Ορισμός μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου στην «Επιτροπή Περιβάλλοντος και Υποδομών».

Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας,  κ.Γεώργιος Αμανατίδης.

6. Έγκριση για τη δημόσια προκήρυξη – πρόσκληση για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας,  κ.Γεώργιος Αμανατίδης.

7. Υποβολή πρότασης (αίτηση χρηματοδότησης) στο Πρόγραμμα «Αναβάθμιση και Διεύρυνση των Κοινωνικών και Προνοιακών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με προσαρμογή εξατομικευμένων υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης ωφελούμενων ευπαθών Ομάδων που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση των αναγκών Κοινωνικής Ένταξης και μείωσης του Κινδύνου Φτώχειας» χρηματοδότηση Ταμείο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Εισηγητής : ο Αιντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Συνοχής, κ.Αναστάσιος Φούντογλου.

8. 3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (3η/2024).

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομικών και Νομικών Προσώπων, κ.Λύσσανδρος Μεταξάς.

9. 4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (4η/2024).

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομικών και Νομικών Προσώπων, κ.Λύσσανδρος Μεταξάς.

10. Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Κ.Ε.Κ. ΑΜΕΑ Π.Ε. Κοζάνης.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομικών και Νομικών Προσώπων, κ.Λύσσανδρος Μεταξάς.

11. Τροποποίηση της αριθμ. 87/2023 (ΑΔΑ: 9ΡΤΚ7ΛΨ-7ΘΙ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Κοζάνης,  κ. Κωνσταντίνος Βύζας.

12 Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση τοπικών φθορών στην οδό Καταφύγι – Βελβεντό», προϋπολογισμού: 2.190.000,00€ (με ΦΠΑ).

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Κοζάνης,  κ. Κωνσταντίνος Βύζας.

13. Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας για την εκτέλεση εργασιών εκσκαφής χάνδακα και την τοποθέτηση καλωδίου μέσης τάσης στο δευτερεύων επαρχιακό δίκτυο (35) Ακρινή – όρια Π.Ε. Ημαθίας για το αιολικό πάρκο στη θέση Παρχάρια.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Κοζάνης,  κ. Κωνσταντίνος Βύζας.

14. Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ». Προεκτιμώμενη αμοιβή 250.000,00€ με το Φ.Π.Α 24%.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων, κ.Χαρίσιος Γκοβεδάρος.

15. Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΣΕΡΒΙΩΝ». Προϋπολογισμός : 268.000,00€ με το Φ.Π.Α 24%.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων, κ.Χαρίσιος Γκοβεδάρος.

16. Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ». Προεκτιμώμενη αμοιβή 500.000,00€ με το Φ.Π.Α 24%.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων, κ.Χαρίσιος Γκοβεδάρος.

17. Έγκριση τρόπου δημοπράτησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ». Προεκτιμώμενη αμοιβή 41.496,13€ με το Φ.Π.Α 24%.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων, κ.Χαρίσιος Γκοβεδάρος.

18. Έγκριση τρόπου Δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου ΠΕ Φλώρινας (ΕΟ Φλώρινα – Πρέσπες)». Προϋπολογισμός : 1.470.000,00€ με το Φ.Π.Α 24%.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων, κ.Χαρίσιος Γκοβεδάρος.

19. Αντικατάσταση εκπροσώπων / μελών στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π) CLLD/LEADER της ΑΝ.ΚΟ. Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.

Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας,  κ.Γεώργιος Αμανατίδης.

20. Ορισμός εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΒΙΟΠΑ Α.Ε. 

Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας,  κ.Γεώργιος Αμανατίδης.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Νικόλαος Σαμαράς

Πίνακας Αποδεκτών :

 1. Κωνσταντίνος Βύζας 
 2. Αναστάσιος Φούντογλου 
 3. ΝικόλαοςΛυσσαρίδης 
 4. Λύσσανδρος Μεταξάς 
 5. ΌλγαΠουταχίδου 
 6. ΑναστάσιοςΡαφαηλίδης 
 7. Πολυτίμη Φαρμάκη 
 8. Χαρίσιος Γκοβεδάρος 
 9. ΕυθαλίαΡάνδου 
 10. ΛάζαροςΓκερεχτές 
 11. Ελένη Χονδροματίδου 
 12. ΑθανάσιοςΤάσκας 
 13. ΙωάννηςΚιοσές 
 14. Δημήτριος Σαββόπουλος 
 15. Θεοφύλακτος Ζυμπίδης 
 16. Όλγα Τράσια 
 17. Πασχάλης Χαρούμενος 
 18. ΙωάννηςΤσακνάκης 
 19. ΙωάννηςΠαναγιωτίδης 
 20. ΓεώργιοςΓεωργίτσης 
 21. ΓεώργιοςΚασαπίδης 
 22. Στέργιος Κιάνας 
 23. Αικατερίνη Δαδαμόγια 
 24. Γρηγόριος Τσιούμαρης 
 25. Σωτήριος Βόσδου 
 26. Χρήστος Μπαρδάκας 
 27. Θωμάς Μάνος 
 28. ΚωνσταντίνοςΠαλάσκας 
 29. Γεωργία Ζεμπιλιάδου 
 30. Γεώργιος Χριστοφορίδης 
 31. Παρθένα (Νούλα)Τουμπουλίδου 
 32. Αλέξανδρος Ακριτίδης  
 33. Βασιλική Μαλέα 
 34. ΝόνταςΣτολτίδης 

Κοινοποίηση

1.Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, κ.Σεραφείμ Λιάπη

2. Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

3. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

4. Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

5. Μ.Μ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας

6. Πρόεδρο Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, κ.Σάββα Σαπαλίδη

7. ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

8. Γραφεία Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ.

9. Γραφεία Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών  Π.Δ.Μ.

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria