1η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Δια Ζώσης - OlaDeka

1η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Δια Ζώσης

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των άρθρων 175, 175 Α, 176 και 177 του Νόμου 3852/10 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (87 Α΄), όπως ισχύουν
β) Την αριθμ. 2/24 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
δ) Την υπ΄ αρ. 991/03-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον
ορισμό του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής
ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής

 1. Γεωργίτση Γεώργιο
 2. Γκερεχτέ Λάζαρο
 3. Ζυμπίδη Θεοφύλακτο
 4. Κιοσέ Ιωάννη
 5. Βόσδου Σωτήριο
 6. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Δευτέρα 15/01/2024 και ώρα 12:00 στο κτίριο της
Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Περιφερειακής Επιτροπής), για
λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
  Μακεδονίας.
 2. Έγκριση τροποποιημένου σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του
  Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για την υλοποίηση του έργου με τίτλο:
  «Βελτίωση Δρόμου από Γράμμο προς Αετομηλίτσα» προϋπολογισμού 1.110.000€
  (με Φ.Π.Α.) ενταγμένου στις πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-
  ΣΑΝΠ441 κ.ε. 2023ΝΠ44100013, τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
  ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ
  ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –Ο.Κ.Ω.(π.κ.2008Ε.Π.04100000)(2014ΕΠ54100002)
  και ορισμός εκπροσώπων στην Κ.Ε.Π.
 3. Έγκριση Παράτασης και 1ης τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και της
  ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.-Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης με τίτλο «ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
  ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2023» και προϋπολογισμό
  379.401,03 ευρώ
 4. Τροποποίηση μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής
  Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ
  ΟΔΟΣ Α.Ε. για την Πράξη: «Κατασκευή επαρχιακής οδού Καστοριάς –
  Πτολεμαΐδας : Τμήμα ρέμα Κώτουρη – όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην
  Κλεισούρα», προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων, τριών χιλιάδων,
  πεντακοσίων πέντε ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (74.003.505,15 €)
 5. Έγκριση κατ’ εξαίρεση άδειας οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων για τον
  Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Καστοριάς
 6. Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος (KHΥ 6843) εκτός ορίων Περιφερειακής
  Ενότητας Καστοριάς
 7. Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος (KHΙ 4405) εκτός ορίων Περιφερειακής
  Ενότητας Καστοριάς
 8. Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής
  Ενότητας Καστοριάς
 9. Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 2046/23 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. με την
  οποία τροποποιήθηκε η με αριθμό 1173/23 και εκ νέου έγκριση της τροποποίησης
  της 1173/23 απόφασης που αφορά συγκρότηση της προβλεπόμενης από το άρθρο
  221 του ν.4412/2016, Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων
  της Διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη Δημόσιας σύμβασης μελέτης

άνω των ορίων του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την
εκπόνηση της μελέτης «εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας», εκτιμώμενης αξίας 1.571.946,69 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

 1. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη
  Δράση με Θέμα: «Ο Πολιτισμός Της Δυτικής Μακεδονίας ως Φορέας Βιώσιμης
  Ανάπτυξης»
 2. Έγκριση ορισμού υπολόγου και έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής
  (Χ.Ε.Π.) για την αντιμετώπιση δαπανών μετακίνησης εκτός των ορίων της
  Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, έτους 2024
 3. Έγκριση απαλλαγής Υπολόγου και Απόδοσης Λογαριασμών ΧΕΠ Π.Ε. Γρεβενών,
  οικονομικού έτους 2023
 4. Ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 106
  του Ν.4412/2016 και επανάληψη του διαγωνισμού ανάθεσης με τους ίδιους όρους
  του υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
  ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
  ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΟ ΤΟΕΒ ΣΕΡΒΙΩΝ», της Πράξης με τίτλο
  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ
  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
  ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
  ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΟ ΤΟΕΒ ΣΕΡΒΙΩΝ», στο Πρόγραμμα
  «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» – Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση
  4.3.1. ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ : 0036165872, Προϋπολογισμού: 2.199.859,20 € ( με ΦΠΑ
  24%)
 5. Έκδοση απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο ΤΠΑ
  Υπουργείου Εσωτερικών, Άξονας Προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη και διαχείριση
  κινδύνων» «Αποκατάσταση οδικού δικτύου ΠΕ Φλώρινας (ΕΟ Φλώρινα –
  Πρέσπες)» προϋπολογισμού .470.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
 6. Έγκριση πρώτου Πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου
  Μελέτης του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης της Περιφέρειας Δυτικής
  Μακεδονίας
 7. Έγκριση κατ’ εξαίρεση άδειας οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων
 8. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1η/2024
 9. Έγκριση δρομολογίου μεταφοράς ΑΜΕΑ από το Δήμο Σερβίων στο ΚΕΚ Αμεα
  Κοζάνης και έγκριση σχετικής δαπάνης
 10. Μερική ακύρωση της αριθ. 1763/23 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής όσον αφορά
  την αποδοχή της προσφοράς και ανακήρυξη ως προσωρινού μειοδότη του
  διαγωνισμού «Υλοποίηση ταξιδίων εξοικείωσης δημοσιογράφων και επαγγελματιών
  τουρισμού για την ανάδειξη και τουριστική προβολή της ΠΔΜ»
 11. Έγκριση ανάθεσης εκτελεστικής σύμβασης της συμφωνίας πλαίσιο, για το έτος 2024,
  προμήθειας ανταλλακτικών – υλικών και υπηρεσιών επισκευής οχημάτων Γραφείου
  κίνησης οχημάτων 2022-2024 (πρωην αρμοδιότητας Δ/νσης Διοίκησης
  Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 12. Έγκριση δαπάνης για την σύνταξη συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την παροχή συμβουλευτικής υπηρεσίας
  Εσωτερικού Ελέγχου για την ενδυνάμωση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και
  την παροχή ανάλογων συμβουλευτικών υπηρεσιών για χρονικό διάστημα ενός (1)
  έτους στο αρμόδιο προσωπικό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 14. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το
  Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης και το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολ/δας για το
  χρονικό διάστημα από 1-11 έως 31-12-2023
 15. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν.
  Γρεβενών για το χρονικό διάστημα από 1-11 έως 31-12-2023
 16. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν.
  Καστοριάς για το χρονικό διάστημα από 1-11 έως 31-12-2023
 17. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 18. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 19. Ορισμός δικηγόρου
 20. Παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρους
 21. Παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρους
 22. Παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρους
 23. Παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρους
 24. Παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρους
 25. Έγκριση εκτός έδρας μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών και του Προέδρου του
  Π.Σ. Δυτικής Μακεδονίας για τη συμμετοχή τους στην 1η Συνεδρίαση του Π.Σ. στις
  02-01-2024
 26. Έγκριση εκτός έδρας μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων για τη
  συμμετοχή τους στην 1η Συνεδρίαση του Π.Σ. στις 02-01-2024
 27. Έγκριση εκτός έδρας μετακινήσεων των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε
περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ
Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομικών

και Νομικών Προσώπων
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria