ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - OlaDeka

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Tις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
    και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως ισχύει.
  2. Tον Κανονισμό Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
  3. Την Αριθμ Εγκυκλ.: 850 Αριθμ. Πρωτ.: 65443/3-8-2023 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σας καλούμε σε συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η
οποία θα πραγματοποιηθεί την 4 η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 στην αίθουσα
συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου
Κοζάνης), με θέματα:

1: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του Διαγωνισμού «Οδοφωτισμός του Εθνικού οδικού
Δικτύου αρμοδιότητας Δ/νσης τεχνικών Έργων (Έδρας) της Π.Δ.Μ, προς αναβάθμιση της
οδικής ασφάλειας και μείωση του κόστους λειτουργίας», συνολικού προϋπολογισμού
2.970.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ).
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού κ. Μενέλαος Μακρυγιάννης

2: Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς
για την υλοποίηση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου
Καστοριάς» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, προϋπολογισμού 2.054.725,70 € με ΦΠΑ.
Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς κ. Δέσποινα Κοζατσάνη

3: Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου Άργους Ορεστικού (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο.) στο πλαίσιο αναβίωσης του
Αργείτικου Καρναβαλιού.
Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς κ. Δέσποινα Κοζατσάνη

4: Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και Δήμου Νεστορίου στο πλαίσιο
εορταστικών εκδηλώσεων που θα γίνουν από 20-12-23 έως 06-01-24 στο Δήμο Νεστορίου.
Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς κ. Δέσποινα Κοζατσάνη
5: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης ΠΔΜ και ΕΠΣ Γρεβενών για την
αντικατάσταση του συνθετικού χλοοτάπητα του Γηπέδου ΕΠΣ Γρεβενών.
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ.Αθανάσιος Φωλίνας.

6: 25η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (25 η /2023).
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού κ. Μενέλαος Μακρυγιάννης.
7: Έγκριση Ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων χρήσης 2022 του Κέντρου
Περιβάλλοντος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Εισηγήτρια: H Πρόεδρος του Κέντρου Περιβάλλοντος κ. Όλγα Πουταχίδου

8: Έγκριση μερικής τροποποίησης συμβάσεων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών,
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Γρεβενών
σχολ.έτους 2022-2023 , για τη σχολική περίοδο 2023-2024.
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ.Αθανάσιος Φωλίνας

9: Έγκριση μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας
Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2023-2024, με Ιδιώτες Μεταφορείς συνολικού
προϋπολογισμού 10.699,15€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς κ. Δέσποινα Κοζατσάνη

10: Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων του διαγωνισμού 1/2023 μεταφοράς μαθητών της
ΠΕ Καστοριάς για τα σχολικά έτη 2023-2026 και των διαπραγματεύσεων που ακολούθησαν
για το σχολικό έτος 2023-2024.
Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς κ. Δέσποινα Κοζατσάνη

11: Έγκριση κατάργησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας
σχολικού έτους 2023-24 με Ταξί, λόγω αιτημάτων των σχολικών μονάδων.
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ.Σωτήριος Βόσδου

12: Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε.
Φλώρινας σχολικού έτους 2023-24 με Ταξί, λόγω νέων αιτημάτων των σχολικών μονάδων.
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ.Σωτήριος Βόσδου

13: Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας
σχολικού έτους 2023-24 με Ταξί, λόγω νέου αιτήματος του 1ου Επάλ Φλώρινας.
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ.Σωτήριος Βόσδου

14: Εισήγηση ακύρωσης της απόφασης με αρ. 267/2023.
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ.Σωτήριος Βόσδου

15: Έκπτωση του οδηγού ταξί Βασίλειου Σαββόπουλου του Αποστόλου από το δρομολόγιο
34 της Σύμβασης 173968/26-10-2023 για τη μεταφορά 3 μαθητών από Σκλήθρο προς το
Δημοτικό Σχολείο Αετού, που του ανατέθηκε με την αριθ. 1399/07-09-2023 (ορθή επανάληψη
στις 14-11-2023) Απόφαση της Ο.Ε. στο πλαίσιο της αρ. πρ. 139467/25-08-2023 1 ης
Διαπραγμάτευσης αδιάθετων και νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2023-2024» και κατάπτωση μέρους (88,56
€) της σχετικής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ.Σωτήριος Βόσδου

16: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 319/20 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Μακεδονίας με θέμα «Αστικές εταιρείες, επιχειρήσεις και Ωδείο Π.Ε. Φλώρινας.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ.Σωτήριος Βόσδου

17: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου της ΣΑΝΠ 241, με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΣ Δ.Τ.Υ. /
Π.Δ.Μ.» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 93.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής,
Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Θωμάς Μάνος.

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria