Τρίτη 06/06/23 - Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου - Τα θέματα - OlaDeka

Τρίτη 06/06/23 – Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου – Τα θέματα

Σας προσκαλούμε την Τρίτη, 6 Ιουνίου 2023 και ώρα 18:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α/ΑΤΙΤΛΟΣΣΧΕΤΙΚΟ
Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
Επικύρωση αποφάσεων πρακτικών 11ης και 12ης συνεδριάσεων 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς.Εισήγηση Προέδρου
Έγκριση σχεδίου 4ης τροποποίησης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καστοριάς» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καστοριάς» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002329.Εισήγηση Δημάρχου
Εξέταση ένστασης επί της “Πρότασης τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου της επέκτασης Μανιάκων – Νέας Λεύκης, στα Ο.Τ. Γ125, Γ126, Γ5 και Γ111γ”.Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Λήψη μέτρων προστασίας (κοπή δένδρων) στην Κοινότητα Καστοριάς.Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 839 αγροτεμάχιο αγροκτήματος της Κοινότητας Πολυκάρπης, για την ανέγερση ισόγειας αγροτικής αποθήκης.Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2023 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καστοριάς «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ».Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού – στοχοθεσίας οικον. έτους 2023 του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς «Δημήτριος Μπαϊρακτάρης και Σουλτάνα Πετσάλνικου – Μπαϊρακτάρη».Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ανάκληση της υπ’ αριθ. 73/2023 απόφασης Δ.Σ. με θέμα:  «Τρόπος εκτέλεσης των υποέργων:  α) Εργασία αντικατάστασης φωτιστικών σωμάτων στο δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ περιοχής ΕΣΣΒΑΑ πόλης Καστοριάς και  β) Εργασία αντικατάστασης φωτιστικών σωμάτων στο δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ οικισμών ΔΕ Αγ. Αναργύρων και Μακεδνών» και εκ νέου λήψη αυτής, λόγω απαιτούμενης προηγηθείσας ανάληψης υποχρέωσης.Εισήγηση Αντιδ/ρχου κ. K. Τσανούσα
Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του υποέργου: «Υπογειοποίηση δικτύων ΔΕΔΔΗΕ πλατειών Μακεδονομάχων και Ειρήνης».Εισήγηση Αντιδ/ρχου κ. K. Τσανούσα
Καθορισμός του ανώτατου ετήσιου αριθμού παραστάσεων, που μπορούν να πραγματοποιηθούν με άδεια παράστασης στο «Θέατρο Βουνού».Εισήγηση Αντιδ/ρχου κ. Σ. Πέλκα
Λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη για 1 (ένα) επιπλέον έτος των συμβάσεων 12 (δώδεκα) εργαζομένων, που απασχολούνται στο Δήμο Καστοριάς, στο πλαίσιο του προγράμματος του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.Εισήγηση  – Αντιδ/ρχου Στ. Φουλιρά – Δ/νσης Διοικ/κών Υπηρ/σιών
Λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη για 1 (ένα) επιπλέον έτος της σύμβασης 1 (μίας) εργαζομένης, που απασχολείται στο Δήμο Καστοριάς, στο πλαίσιο του προγράμματος του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών (σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 40/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του κατηργημένου Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Καστοριάς, του οποίου καθίσταται καθολικός διάδοχος ο Δήμος Καστοριάς).Εισήγηση  – Αντιδ/ρχου Στ. Φουλιρά – Δ/νσης Διοικ/κών Υπηρ/σιών
Χωροταξική κατανομή μαθητών στις σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καστοριάς.Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Κατανομή πιστώσεων από τους Κ.Α.Π. (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) έτους 2023 στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Έγκριση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των «απορριμματοφόρων βιοαποβλήτων»,(Σύμβαση με αριθ. πρωτ. 26179/28-6-2022 –ΑΔΑΜ:22SYMV010829961).Πρακτικό Αρμόδιας Επιτροπής
Λύση της σχέσης έμμισθης εντολής του δικηγόρου του Δήμου Καστοριάς,  μετά την ακύρωση της απόφασης πρόσληψης από το Συμβούλιο της Επικρατείας.Εισήγηση Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου – μέλους της Επιτροπής του άρθρου 43 του Ν.4194/2013 και γραμματέα αυτής, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 398/2023 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.Εισήγηση Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
Έγκριση Απολογισμού έτους 2022 του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Καστοριάς.Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Έγκριση πρωτοκόλλων  παραλαβής  προμήθειας τροφίμων και ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού.Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου.Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου – 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΗΣΟΥ».Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Έγκριση 4ης παράτασης εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών), 1ου ΠΚΤΜΝΕ και τροποποίηση της σύμβασης αξίας μικρότερης του 15%, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 & 4, του άρθρου 132, του Ν.4412/2016 του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΒΟΥΝΟΥ».Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κίμων Μηταλίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 • Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος του Ελευθερίου
 • Λίτσκας Διονύσιος του Σταύρου
 • Τόσκος Πέτρος του Αργυρίου
 • Φουλιράς Στυλιανός του Νικηφόρου
 • Αλεξανδρίδης Νικόλαος του Κωνσταντίνου
 • Στυλιάδης Δημήτριος του Αθανασίου
 • Τσανούσας Κωνσταντίνος του Βασιλείου
 • Δοκόπουλος Πέτρος του Γεωργίου
 • Θεοχάρη – Παπαδάμου Όλγα του Αποστόλου
 • Ρήμος Αθανάσιος του Δημητρίου
 • Μουρατίδης Χρήστος του Παναγιώτη
 • Ζήσης Λάζαρος του Χρήστου
 • Λιάμης Θεόδωρος (Άκης) του Δημητρίου
 • Φιλίππου Χρυσούλα του Αναστασίου
 • Πέλκας Σωκράτης  του Γεωργίου
 • Κορεντσίδου Εριφίλη του Θεοφάνους
 • Σαλβαρίνας Ιωάννης του Γεωργίου
 • Φούκη – Λιάμη Αλεξάνδρα του Αθανασίου
 • Σπύρου Αικατερίνη του Μιχαήλ
 • Βασιλειάδης Ευστάθιος του Δημητρίου
 • Μπότσαρης Βασίλειος του Θεμελή
 • Κύρου Ιωάννα του Νικολάου
 • Σαββουλίδου Κυριακή του Σάββα
 • Δάγγας Παναγιώτης του Αθανασίου
 • Λέκκος Χρήστος του Πέτρου
 • Γιαννάκης Πέτρος του Συμεών
 • Μόσχος Γεώργιος του Χρήστου
 • Παπαδοπούλου Χρυσοβαλάντου (Βαλεντίνα) του Νικολάου
 • Δουλγέρης Αναστάσιος του Ιωάννη
 • Βασιλειάδης Πολυχρόνιος (Χρόνης) του Χαραλάμπους
 • Ιπποκομίδου Αγγελική του Χαραλάμπους
 • Δημηρόπουλος Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 • Ταμήλιας Αλέξανδρος του Γεωργίου
 • Πετρόπουλος Σταύρος του Κωνσταντίνου
 • Ευαγγέλου Αθανάσιος (Σάκης) του Κωνσταντίνου
 • Παύλου Κωνσταντίνος (Αργυράκης) του Αργυρίου
 • Δούφλια Αναστασία του Γεωργίου
 • Τίγκας Γεώργιος του Αλεξάνδρου
 • Σαμαράς Κωνσταντίνος του Νικολάου
 • Αθανασίου Αθανάσιος του Χαριλάου
Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria