Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ανέργων 18-24 ετών - OlaDeka

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ανέργων 18-24 ετών

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) ως συνδικαιούχος, έχουν αναλάβει την υλοποίηση της ακόλουθης πράξης :
«Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)»

η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και είναι υποψήφια προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Η συγκεκριμένη πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα (Πράξη) επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης προσόντων στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), που απευθύνεται σε 1.000 ανέργους ηλικίας 18 – 24 ετών.

Η συγκεκριμένη Πράξη φιλοδοξεί να  αμβλύνει το βασικό πρόβλημα στην αγορά εργασίας των πέντε Περιφερειών στις οποίες θα υλοποιηθεί (δηλ. στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στην Περιφέρεια Ηπείρου) που είναι η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης προσόντων και δεξιοτήτων εργαζομένων.

Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια 380 ώρες, εκ των οποίων 120  ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση, και θα υλοποιηθεί σε τέσσερις διαδοχικές φάσεις:

  • Φάση 1: Α’ μέρος της θεωρητικής κατάρτισης, διάρκειας 60 ωρών.
  • Φάση 2: Α’ μέρος της πρακτικής άσκησης διάρκειας 100 ωρών.
  • Φάση 3: Β΄ μέρος της θεωρητικής κατάρτισης, διάρκειας 60 ωρών.
  • Φάση 4: Β΄ μέρος της πρακτικής κατάρτισης, διάρκειας 160 ωρών.

Δικαιούχοι να συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι άνεργοι νέοι ηλικίας 18-24 ετών, που πληρούν τους όρους που περιγράφονται στην πρόσκληση.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στις ακόλουθες Περιφέρειες:

  • Κεντρική Μακεδονία
  • Δυτική Μακεδονία
  • Ανατολική Μακεδονία & Θράκη
  • Ήπειρο
  • Θεσσαλία

 

Η πρακτική άσκηση, συνολικής διάρκειας 260 ωρών, θα γίνει στις επιχειρήσεις που θα εκδηλώσουν έγκαιρα το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω του ακόλουθου συνδέσμου στο διαδίκτυο:http://edu.sepve.org.gr/

 

Σημειώνεται ότι η πρακτική άσκηση δεν συνεπάγεται κανενός είδους οικονομική επιβάρυνση από μέρους των επιχειρήσεων.Τα συγκεκριμένα άτομα – άνεργοι, που θα έχουν εν τω μεταξύ εκπαιδευθεί κατάλληλα, μπορούν να απασχοληθούν σε διάφορα τμήματα της επιχείρησης και θέσεις εργασίας σχετιζόμενα ευθέως με το αντικείμενο της θεωρητικής τους κατάρτισης.

Με την παρούσα ανακοίνωση ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τον αριθμό των ανέργων που επιθυμούν να απασχολήσουν, προκειμένου ο ΣΕΠΒΕ να καταρτίσει σχετικό Μητρώο Επιχειρήσεων.

 

Οι επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα να απασχολήσουν ανέργους, σύμφωνα με τον αριθμό των εργαζομένων τους, κατά τη χρονική στιγμή της αίτησης, ως εξής:

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙ
1-5 Ίσος του Αριθμού των Απασχολουμένων
6-10 Ίσος με το 80% του Αριθμού των Απασχολουμένων
11-50 Ίσος με το 70% του Αριθμού των Απασχολουμένων
51-70 Έως 35 Άτομα
71 -250 Ίσος με το 50% του Αριθμού των Απασχολουμένων
251 – 418 Έως 125 Άτομα
> 418 Ίσος με το 30% του Αριθμού των Απασχολουμένων

Στην ιστοσελίδα http://edu.sepve.org.gr/ παρέχονται λεπτομερή στοιχεία για το πρόγραμμα και οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης.

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria