ΠΑΝΣΕΚΤΕ - Εστίαση: «Προκηρύχθηκε το νέο ΕΣΠΑ “Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ”» - OlaDeka

ΠΑΝΣΕΚΤΕ – Εστίαση: «Προκηρύχθηκε το νέο ΕΣΠΑ “Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ”»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Δημοσιεύθηκε η δράση ‘’Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ, στην οποία, μετά από πιέσεις μας, συμπεριλαμβάνεται και ο κλάδος της εστίασης. Ακολουθούν λεπτομέρειες του νέου ΕΣΠΑ.  

ΔΡΑΣΗ 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση»

Η Δράση ενθαρρύνει σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, χρηματοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης. Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 400.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη) 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ– ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης δικαιούχοι των ενισχύσεων δύναται να είναι υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: 

 • έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση. 
 • Δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα III EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ). 
 • διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης του Παραρτήματος III- EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ). 
 • έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ– ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα / εξοπλισμός
 • Εξοπλισμός (green)
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
 • Δαπάνες Προβολής
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Τεχνικές Μελέτες – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά μέσα (green) 
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων
 • Έμμεσες Δαπάνες 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΟΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης

Κάθε αίτηση χρηματοδότησης που υποβάλλεται αξιολογείται με τήρηση σειράς προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής (οριστικοποίησης) στο ΟΠΣΚΕ.

Η Πρόσκληση της Δράσης θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφέρειας.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ποσοστό επιχορήγησης: έως 40% Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 30.000€ έως και 200.000€

Έναρξη υποβολών αιτήσεων: 22 Μαρτίου 2023

Λήξη υποβολών αιτήσεων: μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Το ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε. σε συνεργασία με την ‘’Mediterraneancert’’ παρέχει ειδικές τιμές στα μέλη του Σωματείου και αναλαμβάνει την υποβολή του φακέλου και την παρακολούθηση – υλοποίηση του έργου σε περίπτωση θετικής έγκρισης.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Τσαπατσάρης Γρηγόριος

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria