Κατασκευή κόμβου Φωτεινής-Μεταμόρφωσης και Γκιόλε

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Κατασκευή κόμβου Φωτεινής-Μεταμόρφωσης και Γκιόλε

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία»  επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη τιμή για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΚΙΟΛΕ», με προϋπολογισμό 900.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια