Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την ανέγερση Δημοτικής Βιβλιοθήκης (πρώην Πνευματικό Κέντρο Καστοριάς) - OlaDeka

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την ανέγερση Δημοτικής Βιβλιοθήκης (πρώην Πνευματικό Κέντρο Καστοριάς)

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ – ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ/ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 33Γ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ)

Ο Δήμος Καστοριάς (Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο , Τ.Κ. 521 00, τηλ. 24673 51100, e- mail:[email protected] πληροφορίες Χρ. Βαϊνάς Τηλ 2467351601, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ – ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ/ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 33Γ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ) με προϋπολογισμό 580645,16 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει Προσφορά για το σύνολο του έργου.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δεκαέξι μήνες από την υπογραφή συμφωνητικού.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  ή  ενώσεις  αυτών  που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 17 και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό  ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών στις κατηγορίες μελετών, ως εξής:

  1. 302,19 € για μελέτη κατηγορίας (6) Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων,
  2. 985,97 € για μελέτη κατηγορίας (7) Ειδικές

αρχιτεκτονικές μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών και τοπίου),

  1. 355,95 για μελέτη (8) Στατικές μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων),
  2. 840,39 € για μελέτη κατηγορίας (9) Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες
  3. 033,75 € για μελέτη κατηγορίας (16) Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές),
  4. 500 € για μελέτη κατηγορίας (20) Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες,
  5. 150,65 € για μελέτη κατηγορίας (21) Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες,
  6. 400 € για μελέτη κατηγορίας (27) Περιβαλλοντικές μελέτες ——

Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού έντεκα χιλιάδων εξακοσίων δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά του ευρώ (11612,90 €).

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος www. promitheus. gov. gr, και ως ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 6 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 μεσημβρινή, ενώ ημερομηνία και  ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών από τη Δ.Τ.Υ του Δήμου, ορίζεται η 12η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνουν αποδεκτές.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τη μέθοδο της ανοικτής διαδικασίας και με μόνο κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) του Δήμου Καστοριάς.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, α/α 191952 καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα www.kastoria.gov.gr.

Προδικαστικές προσφυγές κατά πράξεων του αναθέτοντα φορέα υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 6 της Διακήρυξης.

Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 38 § 3 και το άρθρο 377 § 1 περ.(31) του ν.4412/16 (όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 6 και 141 του ν.4782/2021 αντίστοιχα).

Προκή ρυξή του διαγωνισμου δήμοσιευ τήκε στήν εφήμερι δα τής ΕΕ στήν ιστοσελι δα TED με αριθμο 2022/S 189-535663

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria