Καταργείται ο φόρος πολυτελείας στα γουνοποιητικά προϊόντα - OlaDeka

Καταργείται ο φόρος πολυτελείας στα γουνοποιητικά προϊόντα

Στόχος η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης του κλάδου των γουνοποιών που έχει πληγεί ιδιαίτερα τόσο από την οικονομική κρίση όσο και από την πανδημία του κορονοϊού COVID-19

Καταργείται ο φόρος πολυτελείας στα γουνοποιητικά προϊόντα, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Στο νέο νομοσχέδιο του Υπ.Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή, μεταξύ άλλων διατάξεων προβλέπεται και  η κατάργηση του του φόρου  πολυτελείας :

i) στα προϊόντα της δασμολογικής κλάσης 43.03 (ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρματα), (σήμερα εξαιρούνται από τον φόρο πολυτελείας τα εγχωρίως παραγόμενα γουνοποιητικά προϊόντα που πωλούνται χονδρικώς στο εσωτερικό της χώρας μεταξύ των επιχειρήσεων) και
ii) στα είδη της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.3833/2010 που παραλαμβάνονται ως πρώτες ύλες για την παραγωγή ετοίμων προϊόντων (σήμερα η συγκεκριμένη απαλλαγή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις πρώτες ύλες που παραλαμβάνονται για την εγχώρια παραγωγή γουνοποιητικών προϊόντων) (άρθρο 79).

Αιτιολογική έκθεση άρθρου 79

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση καταργείται η επιβολή του φόρου πολυτελείας επί των γουνοποιητικών προϊόντων της Δ.Κ. 4303 προκειμένου για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης του κλάδου των γουνοποιών που έχει πληγεί ιδιαίτερα τόσο από την οικονομική κρίση όσο και από την πανδημία του κορονοϊού COVID-19.

Επίσης, επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση, αναφορικά με την απαλλαγή από τον φόρο πολυτελείας στα είδη που παραλαμβάνονται ως πρώτες ύλες για την παραγωγή ετοίμων προϊόντων, προκειμένου να είναι σύμφωνη με την αρχική πρόθεση του νομοθέτη όπως εκφράσθηκε κατά τη θέσπιση του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 (Α’ 40), καθώς και με την επικαιροποίηση των δασμολογικών κλάσεων, διακρίσεων και κωδικών Σ.Ο. βάσει του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. που ισχύει για το έτος 2022.

Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο 79
Κατάργηση φόρου πολυτελείας στα προϊόντα της δασμολογικής κλάσης 43.03 -Τροποποίηση άρθρου 17 του ν. 3833/2010

Στο άρθρο 17 του ν. 3833/2010 (Α’ 40), α) καταργείται η περ. δ) της παρ. 1, β) καταργείται η περ. β) της παρ. 3 και εξ αυτής της κατάργησης προστίθενται εξαιρέσεις ειδών αργύρου στις περ. η), θ) και ι) του πίνακα της παρ. 1, γ) καταργείται η παρ. 4, δ) στην παρ. 8 τροποποιείται το τέταρτο εδάφιο ως προς την αναφορά του νομοθετικού πλαισίου που εφαρμόζεται και καταργείται το πέμπτο εδάφιο, ε) η παρ. 9 καταργείται, στ) η παρ. 10 τροποποιείται ως προς τις παραπεμπόμενες διατάξεις, ζ) η παρ. 11 αντικαθίσταται και το άρθρο 17 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 17

Ειδικός φόρος σε είδη πολυτελείας

  1. Επιβάλλεται φόρος πολυτελείας επί της φορολογητέας αξίας, όπως αυτή διαμορφώνεται από τα άρθρα 19 και 20 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) για τα ενδοκοινοτικώς αποκτούμενα και τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες και επί της τιμής πώλησης προ Φ.Π.Α. για τα εγχωρίως παραγόμενα, στα παρακάτω είδη:

2. Για τους σκοπούς εφαρμογής της περίπτωσης ιβ της παρ. 1, ως ιδιωτική χρήση νοείται η χρησιμοποίηση αεροπλάνου, υδροπλάνου και ελικόπτερου για μη εμπορική δραστηριότητα.

3. Από το φόρο πολυτελείας εξαιρούνται τα είδη των περιπτώσεων η, θ, ι και ια του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου αυτού, των οποίων η φορολογητέα αξία επιβολής του φόρου πολυτελείας είναι μικρότερη των χιλίων (1.000) ευρώ ανά τεμάχιο.

4. (Καταργείται).

5. Ο φόρος πολυτελείας των μεταφορικών μέσων της περίπτωσης ια του πίνακα της παραγράφου 1, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης, βεβαιώνεται και εισπράττεται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές παράλληλα με τη βεβαίωση και είσπραξη των οφειλόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων και ως προς τις κυρώσεις εφαρμογή έχουν οι διατάξεις των άρθρων 142 και επόμενα του ν. 2960/2001

6. Για τα είδη της παρ. 1 που προέρχονται από τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες, ο φόρος πολυτελείας βεβαιώνεται καί εισπράττεται από τις τελωνειακές αρχές κατά τη θέση αυτών σε ανάλωση, ενώ τα προερχόμενα από άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα εγχωρίως παραγόμενα, ο φόρος αποδίδεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας του επιτηδευματία.

7. Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου για μεν τα εγχωρίως παραγόμενα είναι ο παραγωγός των προϊόντων, για δε τα προερχόμενα από τα λοιπά κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρόσωπο που πραγματοποιεί την ενδοκοινοτική απόκτηση.

8. Ο φόρος πολυτελείας της παραγράφου 1 για τα εγχωρίως παραγόμενα ειδικά για τα πωλούμενα λιανικώς για τα οποία προηγούμενα δεν έχει επιβληθεί φόρος πολυτελείας λόγω παραγωγής τους από την ίδια επιχείρηση, επιβάλλεται επί της τιμής λιανικής πώλησης προ Φ.Π.Α., μειωμένης κατά 30%. Ο φόρος αυτός δεν επιβάλλεται εάν τα αγαθά αυτά εξάγονται ή αποτελούν αντικείμενο ενδοκοινοτικής παράδοσης. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης κατά την ενδοκοινοτική απόκτηση είναι ο χρόνος παραλαβής των ειδών από τον αποκτώντα, για δε τα εγχωρίως παραγόμενα, κατά την πώληση αυτών από τον παραγωγό. Τα θέματα που αφορούν τη βεβαίωση, τον έλεγχο, τα πρόστιμα, την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου και την έκδοση καταλογιστικών πράξεων διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α’ 170).

9. (Καταργείται)

10. Τα είδη της παρ. 1 που παραλαμβάνονται ως πρώτες ύλες για την παραγωγή ετοίμων προϊόντων της ίδιας παραγράφου, απαλλάσσονται του φόρου πολυτελείας.

11. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται ο χρόνος, ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε αναγκαίο θέμα για την απόδοση του φόρου αυτού στις Δ.Ο.Υ., καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Πηγή

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria