Έναρξη υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (Βρεφικοί-Παιδικοί Σταθμοί) του Δήμου Άργους Ορεστικού - OlaDeka

Έναρξη υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (Βρεφικοί-Παιδικοί Σταθμοί) του Δήμου Άργους Ορεστικού

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού ανακοινώνει ότι από 10 Μαΐου έως και 31 Μαΐου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για τις εγγραφές των παιδιών στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν:

 1. Για τον Βρεφικό Σταθμό όλα τα παιδιά ηλικίας από 2 μηνών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στον Παιδικό Σταθμό. Ο υπολογισμός της ηλικίας θα  γίνεται με βάση το μήνα Σεπτέμβριο, δηλ. πρέπει να συμπληρώνονται οι 2 μήνες μεταξύ 1/9-30/9.
 2. Για τον Παιδικό Σταθμό όλα τα παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο). Ο υπολογισμός της ηλικίας θα  γίνεται με βάση το μήνα Σεπτέμβριο, δηλ. πρέπει να συμπληρώνονται τα 2,5 έτη (2 χρόνια και 6 μήνες) μεταξύ 1/9-30/9.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Άργους Ορεστικού https://bit.ly/3sdfzZk μπορείτε να βρείτε τα απαιτούμενα προς εγγραφή αρχεία: α) αίτηση, β) υπεύθυνη δήλωση, γ) βεβαίωση υγείας παιδιού-καρτέλα εμβολίων.

Αρχικά οι αιτήσεις (ΜΟΝΟ) θα  αποστέλλονται στο email[email protected], αφού γίνει λήψη του σχετικού συνημμένου αρχείου και συμπλήρωσή του.

Παρακαλείσθε να αποστέλλετε μόνο επισυναπτόμενα αρχεία σε μορφή word ή pdf, όχι φωτογραφίες.

Στη συνέχεια και μέσα στην αναγραφόμενη προθεσμία οι φάκελοι πλήρεις με τα παρακάτω δικαιολογητικά θα παραδίδονται κλειστοί στο γραφείο της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής,  κ. Θεοδότας Κουτλεμάνη, στο κτίριο του Β΄ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, στην οδό 11ης Νοεμβρίου 8 (τις ώρες 11:00 με 13:00).

Υπενθυμίζουμε ότι το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Άργους Ορεστικού είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και «Πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας» της ΕΕΤΑΑ. Οι γονείς που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο ανωτέρω πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση και να παραλάβουν την αξία τοποθέτησης (voucher). Οι αιτήσεις για τη συγκεκριμένη δράση υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά από ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ.

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

 1. Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού (να συμπληρωθεί στο αρχείο word η ηλεκτρονική αίτηση, να εκτυπωθεί και να συμπεριληφθεί στον φάκελο).
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.
 3. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δυο γονείς είναι εργαζόμενοι, αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
 4. 4. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
 5. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο καθώς και καρτέλα με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού (να εκτυπωθεί η επισυναπτόμενη καρτέλα, να συμπληρωθεί από τον παιδίατρο και να συμπεριληφθεί στον φάκελο). Επίσης, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Mantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
 6. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 α) για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού, β) περί αποδοχής των όρων λειτουργίας των παιδικών σταθμών όπως αυτοί διατυπώνονται στον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας (τήρηση ωραρίου λειτουργίας, αργίες, κ.λ.π.) και γ) παραλαβή παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα. (Να εκτυπωθεί η επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση, να συμπληρωθεί από τον γονέα και να συμπεριληφθεί στον φάκελο).
 8. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο, με το οποίο βεβαιώνεται η διεύθυνση κατοικίας.
 9. Για την εγγραφή παιδιού, αλλοδαπών γονέων, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια παραμονής στη χώρα σε ισχύ, των γονέων και του νηπίου.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ:

Για την επανεγγραφή απαιτούνται τα δικαιολογητικά της παραπάνω παραγράφου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, αντί των υπό στοιχείο 2. δικαιολογητικών, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή.

Κοινοποίηση
recurring
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria