48η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Γρεβενά » 48η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη

           Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Τοπαλίδη Ηλία
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 21/09/2021 και ώρα 10:00  σε τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση  χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΗΛΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρα)/ΠΔΜ, έτους 2017»,  με κωδικό 2018ΕΠ04100006 (Έδρα) ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ
 3. Έγκριση Παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς  και του Δήμου Άργους Ορεστικού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αποχιονισμός Επ. Οδικού δικτύου εντός των ορίων του Δήμου Άργους Ορεστικού κατά την χειμερινή περίοδο 2020-2021» προϋπολογισμού 30.000 ευρώ με ΦΠΑ
 4. Έγκριση Παράτασης προθεσμίας σύμβασης προμήθειας κιγκλιδωμάτων, ρυθμιστικών, εργοταξιακών και πινακίδων αναγγελίας κινδύνου
 5. Έγκριση Παράτασης   προθεσμίας σύμβασης παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού Επ. Οδικού Δικτύου προς Γράμμο
 6. Έγκριση Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 06ης Αυγούστου 2021 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2020»
 7. Έγκριση του σχεδίου της 1ης τροποποίησης της  Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο «ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΟ ΄΄ΜΑΤΣΑΓΚΑΝΗ΄΄ ΣΤΗΝ ΚΡΑΝΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
 8. Έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού I  που αφορά στον Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2021 – 2022 στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 500.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%)
 9. Έγκριση  Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ» Ανάδοχος :  “ ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ”
 10. Έγκριση  Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ-ΜΕΛΙΤΗΣ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» Ανάδοχος :  “ ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.”
 11. Έγκριση  Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΗ Τ.Κ. ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ» Ανάδοχος :  “ ΤΡΑΪΑΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ”
 12. Έγκριση  Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών 2019» Ανάδοχος :“ ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ”
 13. Έγκριση του Πρακτικού Νο 22 Αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων του αριθ. 5/119806/06-08-2021 Διαγωνισμού της Π.Ε. Φλώρινας για την  «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών των αυτοκινήτων, μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριος 2021 έως και Οκτώβριο 2022 και πετρελαίου θέρμανσης για τον ΟΑΕΔ Φλώρινας και ειδικότερα για το ΚΕΤΕΚ Φλώρινας και το ΚΠΑ2 Φλώρινας για το έτος 2022»
 14. Έγκριση της τροποποίησης της Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των ΕΛΤΑ Α.Ε., για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας 2021-2022, όσον αφορά τα τεμάχια του Πίνακα Α1 της Ομάδας Α – Αλληλογραφίας Εσωτερικού, χωρίς αλλαγή του συμβατικού ποσού
 15. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 20/2021
 16. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής
 17. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια διαφόρων κτηνιατρικών ειδών για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης/Τμήμα Κτηνιατρικής Κοζάνης
 19. Έγκριση δαπάνης που αφορά την παροχή υπηρεσιών οικονομικού ελεγκτή (Audits)
 20. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 21. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας(Π.Δ.Μ.)
 22. Ορισμός δικηγόρου
 23. Ορισμός δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών) ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Δυτικής Μακεδονίας
 24. Ορισμός δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών) ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Δυτικής Μακεδονίας
 25. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να συντάξει το υπόμνημα του Αντιπεριφερειάεχη Γρεβενών ενώπιον του Πταισματοδικείου Γρεβενών
 26. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασιλείου
 27. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος κας Κυριακίδου Καλλιόπης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.    – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8.  Μ.Μ.Ε.

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια