1,74 δισ. ευρώ για τη στήριξη φαρμαδόρων βιζόν και σχετικών επιχειρήσεων στη Δανία εγκρίθηκε από την Κομισιόν!

Αρχική » Γούνα » 1,74 δισ. ευρώ για τη στήριξη φαρμαδόρων βιζόν και σχετικών επιχειρήσεων στη Δανία εγκρίθηκε από την Κομισιόν!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις για την Δανία, ένα σχέδιο περίπου 1,74 δισεκατομμυρίων ευρώ (13 δισεκατομμύρια DKK) για την αποζημίωση των εκτροφέων βιζόν και των επιχειρήσεων που σχετίζονται με το βιζόν για μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο της επιδημίας του κορονοϊού. Αυτό έρχεται μετά την αποστολή πλήρους ενημέρωσης από τη Δανία στις 30 Μαρτίου 2021.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος Margrethe Vestager , υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: « Η δανική κυβέρνηση έλαβε εκτεταμένα μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης νέων παραλλαγών κορονοϊού και νέων εστιών μεταξύ των βιζόν, τα οποία παρουσίαζαν σοβαρή απειλή για την υγεία των πολιτών στη Δανία και πέρα. Το σχέδιο ύψους 13 δισεκατομμυρίων DKK που εγκρίθηκε σήμερα θα επιτρέψει στη Δανία να αποζημιώσει τους εκτροφείς βιζόν και τις σχετικές επιχειρήσεις για ζημίες που προκλήθηκαν σε αυτό το πλαίσιο. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη μέλη για να διασφαλίσουμε ότι τα εθνικά μέτρα στήριξης μπορούν να εφαρμοστούν το ταχύτερο και αποτελεσματικότερο δυνατό, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ. “

Τα μέτρα στήριξης της Δανίας

Μετά την ανίχνευση και την ταχεία επέκταση πολλών μεταλλαγμένων παραλλαγών του κορονοϊού μεταξύ των βιζόν στη Δανία, στις αρχές Νοεμβρίου 2020, οι δανικές αρχές ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να εξοντώσουν όλα τα βιζόν στη Δανία. Προκειμένου να αποφευχθεί μια παρόμοια κατάσταση που αναπτύσσεται το 2021, η κυβέρνηση εξέδωσε επίσης απαγόρευση της εκτροφής μινκ μέχρι τις αρχές του 2022.

Στις 30 Μαρτίου 2021, η Δανία έστειλε μια πλήρη ενημέρωση στην Κομισιόν σχετικά με ένα δανικό σύστημα αποζημίωσης για τους κτηνοτρόφους βιζόν και τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με τα βιζόν στο πλαίσιο αυτό, δεδομένου του σημαντικού οικονομικού αντίκτυπου και της απώλειας απασχόλησης που προκλήθηκε από αυτά τα έκτακτα μέτρα. Το σύστημα αποτελείται από δύο μέτρα:

  • Το πρώτο μέτρο, με προϋπολογισμό περίπου 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ (9 δισεκατομμύρια DKK), θα αποζημιώσει τους αγρότες βιζόν για την προσωρινή απαγόρευση της καλλιέργειας βιζόν.
  • Το δεύτερο μέτρο, με προϋπολογισμό περίπου 538 εκατομμύρια ευρώ (4 δισεκατομμύρια DKK), θα υποστηρίξει τους εκτροφείς βιζόν και τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με το βιζόν που είναι πρόθυμοι να παραδώσουν την παραγωγική τους ικανότητα στο κράτος.

Η υποστήριξη και στα δύο μέτρα θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων.

Αποζημίωση στους εκτροφείς βιζόν για προσωρινή απαγόρευση

Οι άμεσες επιδοτήσεις για την αντιστάθμιση της απαγόρευσης της εκτροφής βιζόν θα καλύψουν όλα τα σταθερά έξοδα για εκείνους τους φαρμαδόρους βιζόν που θα κλείσουν προσωρινά την παραγωγή έως ότου αρθεί η απαγόρευση της καλλιέργειας βιζόν την 1η Ιανουαρίου 2022. Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί κατά ένα έτος.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο β) της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο επιτρέπει στην Επιτροπή να εγκρίνει μέτρα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται από τα κράτη μέλη για την αποζημίωση συγκεκριμένων εταιρειών ή συγκεκριμένων τομέων για τη ζημία προκαλείται άμεσα από εξαιρετικά περιστατικά.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το ξέσπασμα του κορονοϊού χαρακτηρίζεται ως ειδικό συμβάν, καθώς είναι ένα εξαιρετικά, απρόβλεπτο γεγονός που έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο. Ως αποτέλεσμα, δικαιολογούνται ειδικές παρεμβάσεις από τα κράτη μέλη για την αποφυγή της εμφάνισης νέων παραλλαγών κορονοϊού και την πρόληψη νέων εστιών, όπως η προσωρινή απαγόρευση της εκτροφής βιζόν και η αποζημίωση για τις ζημίες που συνδέονται με αυτές τις παρεμβάσεις

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το δανικό μέτρο θα αντισταθμίσει τις ζημίες που υπέστησαν οι κτηνοτρόφοι βιζόν που συνδέονται άμεσα με το ξέσπασμα του κοροναϊού, καθώς η απαγόρευση της διατήρησης του βιζόν μέχρι τις αρχές του 2022 μπορεί να θεωρηθεί ως ζημία που συνδέεται άμεσα με το εξαιρετικό συμβάν.

Η Επιτροπή διαπίστωσε επίσης ότι το μέτρο είναι αναλογικό, καθώς μια ανεξάρτητη επιτροπή αποτίμησης, η οποία διορίστηκε από τη Δανική Κτηνιατρική και Τροφίμων Διοίκηση και υποβάλλει απευθείας αναφορά σε αυτές, θα προβεί σε εκτίμηση των αναγκαίων σταθερών δαπανών και των δαπανών συντήρησης στις συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου κλεισίματος, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας επιτόπιων επιθεωρήσεων. Αυτό θα διασφαλίσει ότι το ποσό της αποζημίωσης καλύπτει μόνο την πραγματική ζημία που υπέστησαν οι αγρότες.

Υποστήριξη στους φαρμαδόρους και τις σχετικές επιχειρήσεις που θα παραδώσουν την παραγωγική τους ικανότητα στο κράτος

Αυτό το καθεστώς θα αποζημιώσει τους εκτροφείς βιζόν που θα παραδώσουν την παραγωγική τους ικανότητα στο δανικό κράτος μακροπρόθεσμα, με σκοπό την αναδιάρθρωση μιας βιομηχανίας που είναι επιρρεπής στην εμφάνιση νέων παραλλαγών κορονοϊού που θα μπορούσαν να απειλήσουν να παρατείνουν την τρέχουσα κρίση και τη διαταραχή της δανέζικης οικονομίας. Θα υπολογιστεί με βάση δύο συνολικά στοιχεία απώλειας των κτηνοτρόφων βιζόν:

i) την απώλεια εισοδήματός τους για μια δεκαετή περίοδο προϋπολογισμού και

ii) την υπολειμματική αξία του κεφαλαίου του εκτροφέα μινκ (κτίρια, μηχανήματα κ.λπ.).

Οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με το βιζόν και βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην παραγωγή βιζόν θα είναι επίσης επιλέξιμες για στήριξη βάσει αυτού του μέτρου (εξειδικευμένα κέντρα ζωοτροφών και πάροχοι, εργοστάσια επεξεργασίας δέρματος, ο δημοπράτης Kopenhagen Fur κ.λπ.). Μια επιτροπή αποτίμησης θα εκτιμήσει ότι πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, δηλαδή ότι τουλάχιστον το 50% του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων κατά την περίοδο 2017-2019 σχετίζεται με τη δανική βιομηχανία βιζόν και ότι η επιχείρηση δεν μπορεί να μετατρέψει άμεσα την παραγωγή σε άλλες δραστηριότητες. Η ενίσχυση θα ισούται με την αξία του μέρους της επιχείρησης που δεν μπορεί να μετατρέψει άμεσα την παραγωγή του σε άλλες δραστηριότητες.

Προϋπόθεση για τη λήψη στήριξης βάσει αυτού του μέτρου είναι ότι το κράτος αναλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία (όλος ο εξοπλισμός παραγωγής, οι στάβλοι, τα μηχανήματα κ.λπ.), τα οποία δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα στους αγρότες ή σε συναφείς επιχειρήσεις, αντίστοιχα.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, και ιδίως το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ, το οποίο επιτρέπει στην Επιτροπή να εγκρίνει μέτρα κρατικών ενισχύσεων που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία τους. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το δανικό σχέδιο είναι σύμφωνο με τις αρχές που ορίζονται στη Συνθήκη ΕΕ και έχει ως στόχο την αποκατάσταση σοβαρής διαταραχής της δανικής οικονομίας.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το δανικό σχέδιο μέτρων, θα προσφέρει στήριξη που συνδέεται άμεσα με την ανάγκη να αντιμετωπιστεί μια σοβαρή διαταραχή στην οικονομία της Δανίας και να διαφυλαχθούν οι ευρωπαϊκές και παγκόσμιες προσπάθειες για το τέλος της πανδημίας χάρη σε ένα αποτελεσματικό εμβόλιο, με την αναδιάρθρωση μιας βιομηχανίας που είναι επιρρεπής στην εμφάνιση νέων παραλλαγών coronavirus. Διαπίστωσε επίσης ότι το μέτρο είναι αναλογικό, βάσει μιας σαφούς μεθόδου υπολογισμού και διασφαλίσεων ώστε να διασφαλιστεί ότι η ενίσχυση δεν υπερβαίνει το αναγκαίο. Συγκεκριμένα, οι υπολογισμοί της ενίσχυσης προσαρμόζονται στον τομέα της εκτροφής βιζόν και στις σχετικές επιχειρήσεις, βάσει αντιπροσωπευτικών στοιχείων αναφοράς, μεμονωμένων εκτιμήσεων και αποδεκτών μεθόδων αποτίμησης και απόσβεσης.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο θα συμβάλει στη διαχείριση των οικονομικών επιπτώσεων του κορονοϊού στη Δανία. Είναι απαραίτητο, κατάλληλο και αναλογικό για την αποκατάσταση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τις γενικές αρχές που καθορίζονται στο  προσωρινό πλαίσιο .

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα δύο μέτρα της Δανίας συνάδουν με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ.

Ιστορικό

Αυτά τα μέτρα είναι συμπληρωματικά με εκείνα που έχουν ήδη ληφθεί από τις δανικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία γεωργικών προϊόντων (ABER), με την οποία θα χορηγούνται άμεσες επιδοτήσεις για τη σφαγή μινκ για λόγους δημόσιας υγείας, καθώς και ένα «πρόσθετο» μπόνους για την ταχεία σφαγή τους. Βλ. SA.61782 για περισσότερες πληροφορίες.

Η χρηματοδοτική στήριξη από κοινοτικούς ή εθνικούς πόρους που χορηγούνται σε υπηρεσίες υγείας ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της κατάστασης του κορονοϊού δεν εμπίπτει στο πεδίο του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων. Το ίδιο ισχύει για κάθε δημόσια χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται απευθείας στους πολίτες. Ομοίως, τα μέτρα δημόσιας στήριξης που είναι διαθέσιμα σε όλες τις εταιρείες, όπως για παράδειγμα επιδοτήσεις μισθών και αναστολή πληρωμών εταιρικών και φόρων προστιθέμενης αξίας ή κοινωνικών εισφορών δεν εμπίπτουν στον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων και δεν απαιτούν την έγκριση της Κομισιόν βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να ενεργήσουν αμέσως. Όταν ισχύουν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να σχεδιάσουν άφθονα μέτρα ενίσχυσης για να υποστηρίξουν συγκεκριμένες εταιρείες ή τομείς που υποφέρουν από τις συνέπειες της επιδημίας του κορονοϊού σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις της ΕΕ.

Στις 13 Μαρτίου 2020, η Επιτροπή εξέδωσε  ανακοίνωση σχετικά με μια συντονισμένη οικονομική απάντηση στο ξέσπασμα του COVID-19,  όπου εκτίθενται αυτές οι δυνατότητες.

Από την άποψη αυτή, για παράδειγμα:

  • Τα κράτη μέλη μπορούν να αποζημιώσουν συγκεκριμένες εταιρείες ή συγκεκριμένους τομείς (με τη μορφή σχεδίων) για τις ζημιές που υπέστησαν και προκλήθηκαν άμεσα από εξαιρετικά περιστατικά, όπως αυτά που προκλήθηκαν από την εκδήλωση του κορονοϊού. Αυτό προβλέπεται στο άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ.
  • Οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που βασίζονται στο άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ επιτρέπουν στα κράτη μέλη να βοηθήσουν τις εταιρείες να αντιμετωπίσουν έλλειψη ρευστότητας και που χρειάζονται επείγουσα βοήθεια διάσωσης.
  • Αυτό μπορεί να συμπληρωθεί με μια ποικιλία πρόσθετων μέτρων, όπως οι κανονισμοί de minimis και οι κανονισμοί απαλλαγής κατά κατηγορία, οι οποίοι μπορούν επίσης να τεθούν σε εφαρμογή από τα κράτη μέλη αμέσως, χωρίς τη συμμετοχή της Επιτροπής.

Σε περίπτωση ιδιαίτερα σοβαρών οικονομικών καταστάσεων, όπως αυτή που αντιμετωπίζουν σήμερα όλα τα κράτη μέλη λόγω της επιδημίας του κορονοϊού, οι κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις επιτρέπουν στα κράτη μέλη να παρέχουν στήριξη για την αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας τους. Αυτό προβλέπεται στο άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις 19 Μαρτίου 2020, η Επιτροπή ενέκρινε προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ για να επιτρέψει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν την πλήρη ευελιξία που προβλέπεται από τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της επιδημίας του κοροναϊού. Το προσωρινό πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε στις 3 Απριλίου , 8 Μαΐου , 29 Ιουνίου , 13 Οκτωβρίου 2020 και 28 Ιανουαρίου 2021, προβλέπει τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων, τα οποία μπορούν να χορηγηθούν από τα κράτη μέλη:

(i) Άμεσες επιχορηγήσεις, εισφορές κεφαλαίων, επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα και προκαταβολές · 

(ii) κρατικές εγγυήσεις για δάνεια που λαμβάνονται από εταιρείες · 

(iii) Επιδοτούμενα δημόσια δάνεια προς εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων δανείων μειωμένης εξασφάλισης · 

(iv) διασφαλίσεις για τράπεζες που διοχετεύουν κρατικές ενισχύσεις στην πραγματική οικονομία · 

(v) Δημόσια βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων ·

(vi) Υποστήριξη για έρευνα και ανάπτυξη σχετική με κορονοϊούς (Ε & Α) ·

(vii) Υποστήριξη για την κατασκευή και αναβάθμιση εγκαταστάσεων δοκιμών ·

(viii) Υποστήριξη για την παραγωγή προϊόντων σχετικών με την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορονοϊού ·

(ix) Στοχευμένη υποστήριξη με τη μορφή αναβολής των φορολογικών πληρωμών ή / και αναστολών των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ·

(x) Στοχευμένη υποστήριξη με τη μορφή επιδοτήσεων μισθών για τους εργαζομένους ·

(xi) Στοχευμένη υποστήριξη με τη μορφή ιδίων κεφαλαίων ή / και υβριδικών κεφαλαιακών μέσων ·

(xii) Υποστήριξη για ακάλυπτο πάγιο κόστος για εταιρείες που αντιμετωπίζουν μείωση του κύκλου εργασιών στο πλαίσιο της επιδημίας του κορονοϊού.

Το Προσωρινό Πλαίσιο θα ισχύει έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2021. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, η Επιτροπή θα αξιολογήσει πριν από αυτήν την ημερομηνία εάν πρέπει να παραταθεί.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα διατίθεται με τον αριθμό υπόθεσης SA.61945 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο ανταγωνισμού της Επιτροπής μόλις επιλυθούν τυχόν ζητήματα εμπιστευτικότητας. Νέες δημοσιεύσεις αποφάσεων για τις κρατικές ενισχύσεις στο Διαδίκτυο και στην Επίσημη Εφημερίδα παρατίθενται στο Weekly e-News του Διαγωνισμού .

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και άλλα μέτρα, η Επιτροπή έχει λάβει για να αντιμετωπίσει τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας κοροναϊού μπορούν να βρεθούν εδώ .

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΚΟΜΙΣΙΟΝ)

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια