Ματαιώθηκε η διαδικασία μίσθωσης του λατομείου της ΜΑΚΕΔΝΟΣ

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Ματαιώθηκε η διαδικασία μίσθωσης του λατομείου της ΜΑΚΕΔΝΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ

Συζήτηση και λήψη απόφασης , σχετικά με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 39/12-3-2021, 40/12-3-2021 και 45/16-3-2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Μακεδνός Α.Ε., ενόψει της εκδίκασης της υπ’ αριθμ . καταθέσεως 40/2021 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κατά της Μακεδνός Α.Ε., που θα συζητηθεί στις 4-6-2021 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς.

Παρόντα μέλη : Ι. Σαλβαρίνας, Κ. Μηταλίδης, Χ. Αμανατίδου, Σ. Πέλκας, Κ. Αλεξίου-Ρέτζιου, Β. Ανδρεόπουλος, Θ. Ποδάρας.

Απόντα μέλη: Γ. Μόσχος, Ζ. Ψήμα, Π. Σαριπανίδης, Φ. Πάτρας.

Στη συνεχεία αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο πρόεδρος ανέφερε στο διοικητικό συμβούλιο ότι σχετικά με τις ως άνω αποφάσεις του Δ.Σ. με αριθμούς αριθ.πρωτ. 39 , 40 και 45 έχει ασκηθεί από τα μέλη του Δ.Σ. κους Μόσχο και Ποδάρα αίτηση λήψεως ασφαλιστικών μέτρων με την οποία επικαλούνται την ακυρότητα των αποφάσεων αυτών που αφορούν στο σύνολο τους τη μίσθωση και τη δημοπρασία του λατομείου της εταιρίας. 

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της δικηγόρου Όλγας Σινάνη , η οποία τέθηκε υπόψη των μελών του Δ.Σ. οι δύο πρώτες αποφάσεις έχουν θέμα ακυρότητας και η τρίτη είναι ανυπόστατη δημιουργώντας σοβαρά θέματα κύρους στην όλη διαδικασία της μίσθωσης του λατομείου, και αν ολοκληρωθεί η διαδικασία της μίσθωσης θα πάσχει στο σύνολό  της με πιθανές αξιώσεις αποζημιώσεως από τον μισθωτή για το λόγο αυτό εισηγούμαι προς τα μέλη του Δ.Σ. αποδεχόμενα την γνωμοδότηση της δικηγόρου σχετικά με την ακυρότητα και το ανυπόστατο των αποφάσεων να αποφασίσουν για τη ματαίωση των διαδικασιών που στηρίχτηκαν στις άκυρες και ανυπόστατες αυτές αποφάσεις και το θέμα της μίσθωσης να επανέλθει εκ νέου στο Δ.Σ. για να αποφασιστεί ή όχι αν θα μισθωθεί.

Το διοικητικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του προέδρου 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

αποδέχεται τη γνωμοδότηση σχετικά με την ακυρότητα και το ανυπόστατο των αποφάσεων και αποφασίζει για τη ματαίωση των διαδικασιών που στηρίχτηκαν στις άκυρες και ανυπόστατες αυτές αποφάσεις και το θέμα της μίσθωσης να επανέλθει εκ νέου στο Δ.Σ. για να αποφασιστεί ή όχι αν θα μισθωθεί με έγκυρη απόφαση.

Τα μέλη του Δ.Σ. Β. Ανδρεόπουλος και Θ. Ποδάρας δήλωσαν παρόν. Η απόφαση πήρε αύξ. αριθ. 17/2021.

Ο Πρόεδρος

Ι. Σαλβαρίνας

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια