25η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » 25η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας 

δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή 

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Άμπα Βασίλειο

Τοπαλίδη Ηλία

Κιάνα Στέργιο

Μάνο Θωμά

Κοζατσάνη Δέσποινα

Κάτανα Ηλία

Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία

Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 11/05/2021 και ώρα 10:00  σε τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

Έγκριση προδέσμευσης πίστωσης οικ. Ετών 2021-2022-2023 και έγκριση  δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για το έργο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ ΟΣΤΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΝΕΚΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ»

Έγκριση Παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: «Αποπεράτωση Μνημείου Εκτελεσθέντων Ερμακιωτών από τους  Γερμανούς το 1944» έως 26-05-2021 Ανάδοχος : ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Έγκριση όρων δημοπράτησης της μελέτης: «ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο.15 ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ» Προϋπολογισμού 46.042,55 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια Ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάθεσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Προϋπολογισμού 56.564,11 €  (με Φ.Π.Α)

Έγκριση 1ου Πρακτικού ∆ιαγωνισµού του έργου : ” Συντήρηση φωτισµού κόµβων στο Οδικό ∆ικτύο Π.Ε Φλώρινας 2020 “

Έγκριση του 1ου πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού με τη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ.2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32α του ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου για την μελέτη του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ – ΚΑΤΑΦΥΓΙ ΣΤΗ Χ.Θ. 13+150 ΕΩΣ 13+370»Προϋπολογισμός: 21.390,00€ με Φ.Π.Α.

Έγκριση του πρακτικού Ι της Επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2021 – 2022» Προϋπολογισμού 371.988,33 € (με Φ.Π.Α.)

Έγκριση πρακτικού  II  που αφορά στον  Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την «Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών εγκατάστασης πιλοτικής πρόσοψης της ΠΕ Γρεβενών στα πλαίσια του έργου Plug-n-Harvest» προϋπολογισμού 189.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%)

Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδαίας  για την πράξη «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ,ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤ/ΣΗ ,ΑΠΟΚ/ΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥΣ» ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΕΠ 041 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 139783/30-12-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Ε.Φ.071»

Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας   για την πράξη «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ,ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤ/ΣΗ ,ΑΠΟΚ/ΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥΣ» ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΕΠ 041 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 139783/30-12-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Ε.Φ.071»

Έγκριση  τροποποίησης της   παράτασης   της σύμβασης  ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ  μεταφοράς μαθητών σχολικού  έτους  2019-2020  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  της Δ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

Έγκριση νέων  δρομολογίων  ΧΙ  μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ  για το σχολικός έτος 2020-2021  στη  διαδικασία διαπραγμάτευσης  τιμής 

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Συντήρηση εργοταξίου Κοζάνης της Δ.Τ.Ε. (Έδρας)/Π.Δ.Μ.»

Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης κινητών πραγμάτων (είδη επίπλου και ηλεκτρονικός εξοπλισμός) στον ΕΟΔΥ Γρεβενών

Έγκριση παράτασης της σύμβασης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς δεδομένων των συνεπειών του Covid–19

Έγκριση δαπάνης που αφορά έξοδα στήριξης του ΕΚΑΒ, με την προμήθεια ποδιών τύπου χειρουργικών, αδιάβροχων προστασίας

Έγκριση αποφάσεων Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας απευθείας αναθέσεων σε Οικονομικούς Φορείς λόγω λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του

Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης εσόδων-εξόδων του Προϋπολογισμού της Περ. Δυτικής Μακεδονίας για το Α τρίμηνο 2021

Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν.Καστοριάς

Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν Γρεβενών

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών (ορκωτοί λογιστές) που αφορούν στην προετοιμασία – εφαρμογή του Διπλογραφικού συστήματος

Έγκριση Δαπάνης για τον Ορισμό Εκτιμητή που αφορά στην εκτίμηση της αξίας της Ακίνητης Περιουσίας Ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΠΕ Φλώρινας

Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου

Ορισμός δικηγόρου

Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασιλείου

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205) 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

                                                   Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας 

Κοινοποίηση: 

Αντιπεριφερειάρχες 

Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης

Εκτελεστικός Γραμματέας 

Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

-Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.    – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

        – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

        – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

        – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8.  Μ.Μ.Ε.

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια