Δημοπρασία για τραπεζάκια έξω και water sports δίπλα στο ΔΗΝΑΚ

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Δημοπρασία για τραπεζάκια έξω και water sports δίπλα στο ΔΗΝΑΚ

Δημοπρασία για την εκμίσθωση χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΧΩΡΩΝ ΟΧΘΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ  ΖΩΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ– ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση χώρων όχθης και παρόχθιας ζώνης, όπως  περιγράφονται παρακάτω:

  1. Περιγραφή χώρων παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης παρόχθιας ζώνης προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος

A)

ΚοινότηταΔραστηριότηταΑρ.ΘέσηςΤοποθεσίαΈκταση σε τ.μ.Διάρκεια εκμίσθωσης/μίσθωσης
ΚαστοριάςΤραπεζοκαθίσματα1Οδός Στρ. Σουγαρίδη 160,00Έως 31/12/2021
Συντεταγμένες κορυφών παραχωρούμενου τμήματος παρόχθιας ζώνης με αριθμό θέσης 1
Α/ΑΧΥ
1268.931,524.488.994,17
2268.928,524.488.997,45
3268.935,904.489.004,20
4268.944,064.489.005,63

Β)

ΚοινότηταΔραστηριότηταΑρ.ΘέσηςΤοποθεσίαΈκταση σε τ.μ.Διάρκεια εκμίσθωσης/μίσθωσης
ΚαστοριάςΘαλάσσιες δραστηριότητες (θαλάσσια σπορ)2Οδός Λεωφόρος Κύκνων (πλησίον ΔΗΝΑΚ)100,00Έως 31/12/2021
Συντεταγμένες κορυφών παραχωρούμενου τμήματος παρόχθιας ζώνης με αριθμό θέσης 2
Α/ΑΧΥ
0267304,884487606,13
1267291,064487616,13
2267285,334487612,60
3267290,864487607,25
4267294,894487608,71
5267299,064487602,62
6267304,884487606,13

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην Καστοριά, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς, την Μ. Δευτέρα 26-04-2021 και ώρα 12.00 μμ.

Το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται σε 3,00€ ανά τετραγωνικό μέτρο παραχωρούμενου χώρου

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να πλειοδοτούν με ελάχιστο βήμα προσφοράς τα δέκα λεπτά του ευρώ (0,10 €) και μόνο.

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία (πλειοδότες και εγγυητές) οφείλουν να επιδείξουν το δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή το Διαβατήριό τους και να προσκομίσουν:

  1. Έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος.

Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο καθώς και του εγγυητή του.

Εάν πρόκειται για μη φυσικό πρόσωπο αντίγραφο του αρχικού καταστατικού του νομικού προσώπου καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού και αντίγραφο αποσπάσματος πρακτικού του αρμόδιου συλλογικού του οργάνου, με το οποίο αποφασίζεται η συμμετοχή στη διακήρυξη και ορίζεται το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος με πλήρη στοιχεία ταυτότητας και διεύθυνσης αυτού που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με την παρούσα.

  1. Άδεια λειτουργίας/ γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση (ο πλειοδότης).
  2. Έναρξη δραστηριότητας (έναρξη επιτηδεύματος-με αντίστοιχη ΚΑΔ) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει, χρήσεις, προκειμένου να του επιτραπεί η παραχώρηση των χώρων του άρθρου 1 της 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 ΚΥΑ (ο πλειοδότης).
  3. Φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου (30 ημέρες) (και οι δύο).
  4. Δημοτική ενημερότητα, καθότι, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία όλοι όσοι έχουν οφειλές προς το Δήμο Καστοριάς (και οι δύο).
  5. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα (και οι δύο).
  6. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία. Ουδείς γίνεται δεκτός στη δημοπρασία, αν δεν προσκομίσει, για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση, στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, γραμμάτιο συστάσεως Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία, ή άλλου, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζομένου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.

Η διεξαγωγή της Δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και την  αριθμ. 104/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Διεύθυνση Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο,  Τηλέφωνο 24673 51156 – 51157).

Ο Δήμαρχος Καστοριάς

Ιωάννης ΚορεντσίδηςΔιακήρυξη

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια