Ζ. Τζηκαλάγιας – «Νομοθετική ρύθμιση για την μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για την απασχόλησή τους σε αγροτικές εργασίες»

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Ζ. Τζηκαλάγιας – «Νομοθετική ρύθμιση για την μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για την απασχόλησή τους σε αγροτικές εργασίες»

«Νομοθετική ρύθμιση για την μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για την απασχόλησή τους σε αγροτικές εργασίες»

1. Η Ερώτηση 3584/26-1-2021 2. Η Ερώτηση 4786/5-3-2021

3. Η ΠΑΒ 1483/10-2-2021 4. Η ΠΑΒ 1958/17-3-2021

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αχαρνών 2, 10432 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331, Fax: 210-2124524

Απαντώντας στα παραπάνω που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Α.-Μ. Παπαδημητρίου, Ζ. Τζηκαλάγιας, Α. Δημοσχάκης και Στ. Μπίζιου, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Στον ν. 4783/2021 «Κύρωση της απόφασης (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ και άλλες διατάξεις», άρθρο 16 «Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες», Μέρος Γ ́ «ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (Α ́38) συμπεριελήφθη τροπολογία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κου Σπήλιου Λιβανού, με την οποία δίνεται λύση, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, στο καθεστώς που αφορά στη μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών που επιθυμούν να έλθουν στην Ελλάδα ως εργάτες γης.

Συγκεκριμένα, η τροπολογία αφορά στη δυνατότητα μετάκλησης πολιτών τρίτης χώρας, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, ύστερα από αίτηση εργοδότη, την οποία μπορεί να υποβάλει, έως τις 30/09/2021, στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του.

Παρόμοια διάταξη είχε ψηφιστεί την 1η/05/2020. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχοντας προνοήσει από τις αρχές του μηνός Φεβρουαρίου, ετοίμασε εκ νέου τη σχετική διάταξη. Όμως, λόγω καταστρατήγησης της ρύθμισης αυτής που διαπιστώθηκε κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, προβλέφθηκαν οι σχετικές ασφαλιστικές δικλείδες, μετά από στενή συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Μετανάστευσης & Ασύλου, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ειδικότερα, προβλέφθηκε μεταξύ άλλων:
Ανώτατο ηλικιακό όριο τα 60 έτη για την είσοδο στη χώρα μας πολίτη τρίτης χώρας ως εργάτη γης.

-2-

 • ·  Ελάχιστο όριο 30 ημερών απασχόλησης.
 • ·  Προβλεπόμενο κατάλυμα που θα πληροί τις σχετικές προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας.
 • ·  Ο εργοδότης να είναι υπεύθυνος για τον εργάτη.
 • ·  Καταβολή εργοσήμου.
 • ·  Δυνατότητα αλλαγής εργοδότη μέσα σε 5 μέρες από τη λήξη απασχόλησης στον προηγούμενο και ευθύνη του νέου εργοδότη για τον εργάτη.
 • ·  Ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι αρμόδιοι και εμπλεκόμενοι φορείς, με σκοπό τον έλεγχο της σωστής τήρησης της διαδικασίας. Ειδικά για τα σπαράγγια και λόγω της άμεσης ανάγκης να συγκομιστούν, προβλέφθηκε να ακολουθηθεί η σχετική διαδικασία, πριν από την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με σχετική υποβολή αίτησης του εργοδότη. Το κείμενο της σχετικής διάταξης ήταν αποτέλεσμα συνεχούς συνεργασίας και καθημερινών επαφών με εκπροσώπους των αγροτών, βουλευτές και εκπροσώπους των Περιφερειών για το βέλτιστο αποτέλεσμα. Τέλος, αρμόδια να απαντήσουν για τα θέματα που τα αφορούν, είναι τα Υπουργεία Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης & Ασύλου, προς τα οποία διαβιβάζονται ηλεκτρονικά η Ερώτηση 3584/26-1-2021 και η ΠΑΒ 1483/10-2- 2021 με το παρόν έγγραφό μας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

1.Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (με ηλεκτρονική διαβίβαση στην Ερ. 3584/26-1-21 και στην ΠΑΒ 1483/10-2-21 και συνερωτώμενο στην ΠΑΒ 1958/17-3-21) – Γραφείο κ. Υπουργού

 1. Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου (με ηλεκτρονική διαβίβαση στην Ερ. 3584/26- 1-21 και στην ΠΑΒ 1483/10-2-21 και συνερωτώμενο στην ΠΑΒ 1958/17-3-21) – Γραφείο κ. Υπουργού
 2. Υπουργείο Υγείας (συνερωτώμενο στην Ερ. 4786/5-3-21) – Γραφείο κ. Υπουργού
 3. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (συνερωτώμενο στην Ερ. 4786/5-3-21 και στην ΠΑΒ 1483/10-2-21)
  – Γραφείο κ. Υπουργού
 4. Υπουργείο Οικονομικών (συνερωτώμενο στην Ερ. 4786/5-3-21 και στην ΠΑΒ 1483/10-2-21) – Γραφείο κ. Υπουργού
 5. Υπουργείο Εσωτερικών (συνερωτώμενο στην ΠΑΒ 1958/17-3-21)
 6. Βουλευτή κα Α.-Μ. Παπαδημητρίου
 7. Βουλευτή κ. Ζ. Τζηκαλάγια
 8. Βουλευτή κ. Α. Δημοσχάκη

10. Βουλευτή κα Στ. Μπίζιου

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια