«Αντάρτικο» από την Εκκλησία για τα Φώτα – Ανοιχτοί οι ναοί

Αρχική » Ελλάδα » «Αντάρτικο» από την Εκκλησία για τα Φώτα – Ανοιχτοί οι ναοί

Δεν συναινεί η Ιερά Σύνοδος με την απόφαση της κυβέρνησης για τα Φώτα, σύμφωνα με την οποία ο εορτασμός των Θεοφανίων θα γίνει χωρίς της παρουσία πιστών.

Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου υπό την προεδρεία του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου. Η Ιερά Σύνοδος ζητάει να τηρηθούν για τα Φώτα όλα όσα συμφωνήθηκαν πριν από τις γιορτές.

Η εξέλιξη επιβεβαιώνει το σημερινό ρεπορτάζ του iEidiseis, σύμφωνα με το οποίο «Εκκλησία και κυβέρνηση οδηγούνται σε σύγκρουση για τον εορτασμό των Θεοφανίων. Οι ίδιες πληροφορίες ανέφεραν επίσης ότι η Εκκλησία θα αγνοήσει το lockdown και θα λειτουργήσει όπως τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά».

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν:

  1. Δεν συναινεί στα νέα Κυβερνητικά μέτρα ως προς τη λειτουργία των Ιερών Ναών, εμ­μέ­νει σε όσα συμ­φω­νή­θη­καν αρ­χι­κώς με την Πο­λι­τεία και εντέλλεται οι Ιεροί Ναοί να παραμείνουν ανοικτοί για την συμμετοχή των πιστών στη Θεία Λειτουργία και τον Α­γι­α­σμό των υ­δά­των εν­τός των Ι­ε­ρών Ναών της Ε­ορ­τής των Θε­ο­φα­νείων ό­πως άλ­λω­στε είχε συμ­φω­νη­θεί και α­πο­τυ­πω­θεί στην Κ.Υ.Α. υπ’ α­ριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80588/15.12.2020 (ΦΕΚ Β΄ 5509). Ζη­τεί από την Πο­λι­τεία να γί­νει α­πο­λύ­τως σε­βα­στή η α­νω­τέρω Κ.Υ.Α. χω­ρίς πε­ραι­τέρω προ­βλή­ματα, λαμ­βα­νο­μέ­νου υπ’ ό­ψιν του γε­γο­νό­τος ότι κατά την εορτή των Χρι­στου­γέν­νων και της Πρω­το­χρο­νιάς και τις λοι­πές η­μέ­ρες του Α­γίου Δω­δε­κα­ή­με­ρου στους χι­λι­ά­δες Ε­νο­ρι­α­κούς Ι­ε­ρούς Να­ούς της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος με μέ­ρι­μνα των κατά τό­πους Σε­βα­σμι­ω­τά­των Μη­τρο­πο­λι­τών και των ευ­λα­βών κλη­ρι­κών τη­ρή­θη­καν όλα τα προ­βλε­φθέντα υ­γει­ο­νο­μικά μέ­τρα για τον πε­ρι­ο­ρι­σμό της δι­α­σπο­ράς του κο­ρο­νο­ϊού.
  2. Α­πο­στέλ­λει ε­πι­στολή δι­α­μαρ­τυ­ρίας προς την Ελ­λη­νική Κυ­βέρ­νηση θε­ω­ρών­τας τον δι­ά­λογο ως το μο­να­δικό μέσο επιλύσεως των ζη­τη­μά­των που α­φο­ρούν τις σχέ­σεις της Πο­λι­τείας με τις θρη­σκευ­τι­κές κοι­νό­τη­τες που υ­φί­σταν­ται στο Ελ­λη­νικό Κρά­τος.
  3. Κά­νει έκ­κληση τόσο προς την η­γε­σία της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Ενώ­σεως όσο και προς την Ελ­λη­νική Κυ­βέρ­νηση να προ­βούν στις α­πα­ραί­τη­τες ε­νέρ­γειες ού­τως ώ­στε να ε­ξα­σφα­λι­στεί άμεσα ο ι­κα­νός α­ρι­θμός εγ­κε­κρι­μέ­νων εμ­βο­λίων για τους πο­λί­τες. Κα­νείς δεν έ­χει το δι­καί­ωμα να υ­πη­ρε­τεί αλ­λό­τρι­ους σκο­πούς α­πέ­ναντι σε ένα τόσο ση­μαν­τικό θέμα ό­πως η υ­πέρ­βαση της παν­δη­μίας, δι­ότι το δι­καί­ωμα στην υ­γεία α­νή­κει σε ό­λους.
  4. Ανανεώνει προ­γε­νέ­στερη Α­πό­φαση Αυ­τής ώ­στε κατά την πα­ρούσα χρο­νική πε­ρί­οδο την θέση της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου προς τα Μ.Μ.Ε., να εκ­φρά­ζει μόνο ο εκ­πρό­σω­πος Τύ­που Αυ­τής, Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Ι­λίου, Α­χαρ­νών και Πε­τρου­πό­λεως κ. Α­θη­να­γό­ρας.

Τι ίσχυε για τις εκκλησίες τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά

Σύμφωνα με το ΦΕΚ που είχε δημοσιευτεί στα μέσα Δεκεμβρίου μετά τις ανακοινώσεις για χαλάρωση των μέτρων ενόψει των εορτών, για τις εκκλησίες ίσχυαν τα εξής:

Προβλεπόταν η τέλεση λειτουργιών στις 25/12/2020, την 1/1/2021 αλλά και στις 6/1/2021 με παρουσία πιστών. Συγκεκριμένα, επιτρεπόταν ένας πιστός ανά 15 τ.μ. με μέγιστο αιθμό 25 πιστών μέσα στους ιερούς ναούς και μέγιστο αριθμό 50 πιστών για τους μητροπολιτικούς ναούς. Για τα Θεοφάνια είχε ανακοινωθεί ότι θα απαγορευόταν η τέλεση υδάτων σε υπαίθριους χώρους.

Με αυτά τα μέτρα επιθυμεί και η Εκκλησία να μείνουν ανοιχτοί οι ναοί και στις 6 Ιανουαρίου.

Πηγή

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια