Σήμερα δύο ειδικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού - OlaDeka

Σήμερα δύο ειδικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού

Δύο ειδικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού μέσω τηλεδιάσκεψηςΈγκριση ισολογισμού

Σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.grστις 16 του μηνός Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, για τη λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’):

α/αΘΕΜΑ
1Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου για το οικονομικό έτος 2019.

Ψήφιση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας για το 2021

Σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.grστις 16 του μηνός Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για τη λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’):

α/αΘΕΜΑ
1Ψήφιση του προϋπολογισμού και της στοχοθεσίας του Δήμου οικονομικού έτους 2021.

Η διαδικασία της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα α­νω­τέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με:

α)     τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),

β)      τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363/05.12.2020 (ΦΕΚ 5350/05.12.2020 τεύχος Β’),

γ)      τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020),

δ)      τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/06.11.2020 τεύχος Β’)  (ήδη ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363/05.12.2020 (ΦΕΚ 5350/05.12.2020 τεύχος Β’),

ε)      τις διατάξεις της ΚΥΑ 429/2020 (ΦΕΚ B’ 850/13.03.2020) όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704) και

στ)  την υπ’ αριθμ. 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020).

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν  να προσέρχονται στο δημοτικό κατάστημα και να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου και τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Παναγιώτης  Βακόπουλος

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria