ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - OlaDeka

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ – Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς»ΝΠΙΔ, που ιδρύθηκε το 2006 και εδρεύει στην Καστοριά, λαμβάνοντας υπόψη:

 • τις διατάξεις του Ν. 2716/99 ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις
 • την υπ. αριθμ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ.156618/25-11-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2444/Β’/14-12-2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 • την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ3α,β/Γ.Π.οικ.49291 Σύστημα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, ελέγχου, επιχορήγησης και παρακολούθησης της ποιότητας σε μονάδες ψυχικής υγείας. (ΦΕΚ 2809/4.07.2019)
 • την υπ.αρ. 3 Απόφαση της Πράξης 24/08/11/2020 του Δ.Σ. του Σωματείου

ζητά την πρόσληψη ενός (1) Λογοθεραπευτή ΠΕ/ΤΕ με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του «Κέντρου Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού, Ν. Καστοριάς», διάρκειας ενός έτους από την ημερομηνία πρόσληψης με τη δυνατότητα ανανέωσης. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ειδικότητα Λογοθεραπευτή ΠΕ/ΤΕ (Κωδικός: ΛΟΓΟ) για την κάλυψη της θέσης του Κέντρου Ημέρας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει :

 1. να είναι Έλληνες πολίτες.

 2. να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

 3. κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο της πρόσληψης:

 i. να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.

 ii. να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ΄ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

 iii. να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.

 iv. να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.

 v. να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων.

vi. (για άνδρες) να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Α) Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι.  ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το αρμόδιο όργανο.

Β) Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

Αιτήσεις που δεν θα πληρούν τα απαραίτητα προσόντα θα αποκλείονται αυτομάτως της διαδικασίας.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Στην αξιολόγηση θα συνεκτιμηθούν τα ακόλουθα:

 • Σχετική εργασιακή εμπειρία σε Δομές Ψυχικής Υγείας ή άλλες προνοιακές δομές 
 • Μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατά προτίμηση στον αυτισμό
 • Ενασχόληση με θέματα αυτισμού – διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών και γενικότερα με ΑμεΑ (αξιολογούνται και βεβαιώσεις εθελοντικής εργασίας κατόπιν επικοινωνίας του φορέα με τον φορέα που εκδίδει τη βεβαίωση).
 • Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον Β2.
 • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπηρεσιών διαδικτύου 
 • Γνώση της προσέγγισης TEACCH, αποδεικνυόμενη από αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία ή την επιτυχή παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων  
 • Γνώση των μεθόδων PECS, MAKATON αποδεικνυόμενη από αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία ή την επιτυχή παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων.
 • Γνώση της μεθόδου αισθητηριακής ολοκλήρωσης από αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία ή την επιτυχή παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων.
 • Γνώση μουσικοθεραπείας ή/και δραματοθεραπείας ή/και άλλων εναλλακτικών μορφών θεραπείας, αποδεικνυόμενη από αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία ή την επιτυχή παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Το έντυπο της αιτήσεως είναι συνημμένο στην παρούσα και θα διατίθεται επιπλέον και στη γραμματεία του Κέντρου Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού Ν. Καστοριάς, καθημερινά από 12:00 π.μ έως 18:00 μ.μ., καθώς και από τον ιστότοπο της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς autismkastoria.org

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο κλειστός φάκελος της αίτησης θα πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε όλα τα ακόλουθα:

 • Αίτηση υποψηφιότητας (συνημμένη στην παρούσα) 
 • Φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών
 • Φωτοαντίγραφο Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Συνοδευτική επιστολή (cover letter) μέχρι 1000 λέξεις
 • Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού γνώσης αγγλικής γλώσσας 
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα όπου θα φαίνεται ο ακριβής χρόνος εργασίας σε κάθε εργοδότη/ φορέα
 • Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας 
 • Σφραγισμένη συστατική επιστολή (τουλάχιστον μία), με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Μαζί με την αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε απλά φωτοαντίγραφα όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους. Τίτλοι Πανεπιστημίων και Πιστοποιητικά τα οποία είναι ξενόγλωσσα πρέπει να είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα από δικηγόρο. Τίτλοι σπουδών από ξενόγλωσσα πανεπιστήμια πρέπει να έχουν αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Αν τα παραπάνω δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Επίσης προκειμένου για πτυχία και τίτλους σπουδών, θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται ο βαθμός.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του N.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ο φάκελος της αίτησης απευθύνεται στην «Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό – Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς» και παραδίδεται ιδιοχείρως στη γραμματεία του Κέντρου Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού Ν. Καστοριάς στο κτήριο επί της οδου Παλαιολόγου 1 & Βιτσίου γωνία στην Καστοριά καθημερινά από 12:00 π.μ έως 18:00 μ.μ. ή υποβάλλεται ταχυδρομικά με εξπρές και συστημένη επιστολή μέσω ΕΛΤΑ ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση:

ΠΡΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ-Δ.Α.Δ. Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Παλαιολόγου 1 & Βιτσίου γωνία, Καστοριά. Τ.Κ. 52100

(υπόψη κα. Κολλήγα Χρυσούλα)

Με την ένδειξη: «Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού. Κωδικός: ΛΟΓΟ»

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φάκελοι των αιτήσεων που θα αποστέλλονται ταχυδρομικά ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς θα γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν ημερομηνία αποστολής εξπρές και συστημένου ταχυδρομείου ΕΛΤΑ ή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς μέχρι και την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020, μία δηλαδή εργάσιμη ημέρα νωρίτερα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν εγκαίρως με το Σωματείο για να επιβεβαιώσουν την παραλαβή του φακέλου. Το Σωματείο δεν φέρει ευθύνη για λάθη/παραλείψεις/καθυστερήσεις των ΕΛΤΑ και των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές.

Μετά την παραλαβή των φακέλων των αιτήσεων θα ακολουθήσει ο έλεγχος και η αξιολόγησή τους από την αρμόδια επιτροπή και στη συνέχεια, εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα, οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη σε χρόνο που θα ορίσει η επιτροπή. Λόγω των υγειονομικών συνθηκών της πανδημίας covid-19 και των περιορισμών στις μετακινήσεις, η συνέντευξη μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες και αρχίζει από την Δευτέρα 09/11/2020, ημέρα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και λήγει την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 • Η αίτηση του υποψηφίου θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά που ζητούνται στην προκήρυξη, ειδάλλως θα θεωρείται μη αξιολογήσιμη.
 • Οι μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και οιασδήποτε μορφής αποδεδειγμένη μετεκπαίδευση ή εξειδίκευση λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον είναι σχετικές με το αντικείμενο της θέσης.
 • Ως προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη μόνο η αποδεδειγμένη εργασία (βεβαίωση ασφαλιστικού οργανισμού και βεβαίωση εργοδότη). Η εθελοντική εργασία, αλλά και η πρακτική άσκηση δεν υπολογίζονται ως προϋπηρεσία.
 • Οι συστατικές επιστολές λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον είναι σχετικές με το αντικείμενο εργασίας.
 • Η προσωπικότητα του υποψηφίου αξιολογείται από το βιογραφικό του καθώς και από την παρουσία του κατά την προσωπική συνέντευξη.
 • Τα πρόσθετα προσόντα που περιγράφονται.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 24670-25336 (κα. Κολλήγα Χρυσούλα), καθημερινά 

12:00 π.μ.- 18:00 μ.μ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ ο Πρόεδρος,

Πάνος Γεώργιος

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria