Απαγόρευση θήρας σε περίοδο χιονοπτώσεων, στα όρια Π.Ε Καστοριάς για την κυνηγετική περίοδο 2020-2021

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Απαγόρευση θήρας σε περίοδο χιονοπτώσεων, στα όρια Π.Ε Καστοριάς για την κυνηγετική περίοδο 2020-2021

«Απαγόρευση θήρας σε περίοδο χιονοπτώσεων, στα όρια Π.Ε Καστοριάς για την κυνηγετική περίοδο 2020-2021».

                                                          ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ                                 

                                                     ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπ΄όψιν:

 1.Τις διατάξεις 

1.1.Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της    Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».

1.2.Του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ107 Α΄) «Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση  της Περιφέρειας  ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση & άλλες διατάξεις».

1.3.Του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου  & άλλες διατάξεις».

1.4.Του άρθρου 28 του Ν. 4325/2015(ΦΕΚ 47 Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – καταπολέμηση της γραφειοκρατίας & ηλεκτρονική διακυβέρνηση . Αποκατάσταση αδικιών  & άλλες διατάξεις».

1.5.Του Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση  & άλλες διατάξεις».

1.6. Του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/ τ.Α΄/ 27-12-2010) «Οργανισμός  της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 92 του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις».

1.7. Τις παρ. 3β & 3στ του άρθρου 258 του Ν.Δ 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα» όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο  7 παρ. 2  και 3 του Ν. 177/1975

2.Του άρθρου 3 παρ. 5 της αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ757/τ.Β΄/18-12-1985) ΚΥΑ των Υπ. Εθν. Οικονομίας και Γεωργίας ¨Μέτρα διαχ/σης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 8757/703/06-03-2007 ΚΥΑ σε συμμόρφωση με την οδηγία της Ε.Ε «Περί διατηρήσεως άγριων πτηνών».

3.Την αρίθμ. 13912/15-05-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017) με την οποία διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ο κος Μιχελάκης Βασίλειος του Πολυκάρπου.

4.Την αριθ. 82395/01-06-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων «Με εντολή του Σ.Α.Δ.Η.-Δ.Μ.», στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊστάμενους των Υπηρεσιών Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων.

5.Την  υπ΄ αριθμ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ68735/1777/14-07-20 (ΦΕΚ 3053/23-07-205τ.Β) απόφαση του Αναπληρωτή  Υπουργού Περιβάλλοντος  και Ενέργειας  περί ρύθμισης κυνηγίου για την κυνηγετική περίοδο 2020-2021

6.Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από τις διατάξεις της παρούσης.

7.Την Η.Π 37338/1807/Ε.103/01-09-10 (ΦΕΚ 1495/τ. Β’/06-09-10) ΚΥΑ.

8.Το γεγονός ότι στην περιοχή της Π.Ε Καστοριάς κατά την χειμερινή περίοδο επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες ,λόγω χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και εντάσεως με αποτέλεσμά να απειλείται σοβαρά ο θηραματικός πλούτος της περιοχής και την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλούτου στην Π.Ε Καστοριάς από τυχόν καταστρατήγηση της κείμενης Νομοθεσίας , και των δυσμενών καιρικών συνθηκών που μπορεί να εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια των οποίων η αμυντική ικανότητα της άγριας πανίδας καθώς και η διαβίωση της καθίσταται δυσμενής.

                                        Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Απαγορεύουμε τη θήρα παντός θηράματος στην περιοχή αρμοδιότητας μας (που περικλείεται στα όρια της Π.Ε Καστοριάς), κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2020-2021,σε περίπτωση που επικρατούν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες όπως χιονοπτώσεις και παγετοί μεγάλης διάρκειας και έντασης και όταν και όπου το έδαφος καλύπτεται πλήρως με χιόνι και ιδιαίτερα δια παρακολουθήσεως των ιχνών επί του χιονιού .

Οι παραβάτες της παρούσας θα διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των Νομοθετικών διαταγμάτων  86/69, 996/71, του Ν. 177/75 και τις υπ΄αριθμ. 414985/29-11-1985 και Η.Π 37338/1807/Ε.103/01-09-10 (ΦΕΚ 1495/τ.Β΄/06-09-10 Κ.Υ.Α όπως ισχύουν.

Η εφαρμογή και η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας ,της Ελληνικής Αστυνομίας , στους Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες της Σ.Τ΄ Κ.Ο.ΜΑ.Θ,  των Κυνηγετικών Συλλόγων και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της και μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2020-2021.

Η απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως.

                                                                               Με εντολή 

                                                                              Σ.Α.Δ.Η-Δ.Μ

                                                           Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Δασών Καστοριάς

                                                                       Αργυρούλα Ζησοπούλου

                                                                                 Δασολόγος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.Εθνικό Τυπογραφείο

(Για ηλεκτρονική αποστολή-Δημοσίευση)

2.Αστυνομική Δ/νση Καστοριάς

3.ΣΤ΄Κ.Ο.ΜΑ.Θ Εθνικής Αντιστάσεως 173-175

Καλαμαριά Θεσ/νίκη Τ.Κ 55134

4. Δ/νση Δασών Καστοριάς. Ενταύθα .                                       

5. Δασικό Προσωπικό(Για τήρηση και εφαρμογή)                     

6.Δασοφύλακες (για τη δημοσίευση με αποδεικτικό)

7.Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες Ν. Καστοριάς.

8. Κυνηγετικοί Σύλλογοι:                                                     

    -Καστοριάς,

    – Άργους Ορεστικού.                                           

  ( Με την παράκληση για την ευρεία δη-

    μοσίευση και κοινοποίηση της παρού-

    σας στα μέλη τους.)

9. Αστυνομική Δ/νση Καστοριάς

10. Αστυνομικά Τμήματα  και Σταθμοί Χωροφυλακής,

    Ν. Καστοριάς. Έδρες τους (για να λάβουν γνώση).

11.Δήμους Π.Ε. Καστοριάς

(για την ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων

Με αποδεικτικό και την αποστολή αυτού στην υπηρεσία μας)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

1.Υπ.Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Γενική Δ/νση Ανάπτυξης & Προστασίας δασών & Α.Π

Δ/νση Αισθητικών Δασών Δρυμών & Θήρας ,τμ, Β΄

Τέρμα Αλκμάνος Τ.Κ 11528  Ιλίσια Αθήνα

2.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας

    Γενική Δ/νση Δασών& Αγροτικών Υποθέσεων

    Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών

    Μ. Κοτοπούλη 62 Τ.Κ 45445 Ιωάννινα

3.Δ/νσεις Δασών:

  -Π.Ε. Κοζάνης

 -Π.Ε.. Γρεβενών

 -Π.Ε.Φλωρίνης &

 -Δασαρχείο Τσοτυλίου

    (Έδρες τους).                                       

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια