Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς με 16 θέματα

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς με 16 θέματα

36η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καστοριάς

Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ.  να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

 1. Κατάρτιση σχεδίου (6ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 Δήμου Καστοριάς
 2. Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης πολιτιστικών διαδρομών
 3. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρο 39 του Ν. 4722/2020 (Α΄177)
 4. Εξέταση της άσκησης ή όχι ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθμ. 3/2020 απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Ν. 3463/2006 επί της υπ’ αριθμ.πρωτ. 92/31-07-2020 ασκηθείσας προσφυγής κατά της με αριθμ. πρωτ. 87413/27-07-2020 αποφάσεως του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας.
 5. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 30936/29-09-2020 επιστολής του κ. Παπαρρηγόπουλου δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω σχετικά με την υπόθεση ΄΄ENERGA & HELLAS POWER΄΄
 6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καστοριάς, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας /Π.Ε. Καστοριάς με τίτλο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΄΄ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ΄΄»
 7. Έγκριση του από 02-10-2020 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) του έργου με τίτλο: «Εργασίες Συντήρησης 3ου Γυμνασίου Καστοριάς», Α.Μ. 104/2018, προϋπολογισμού 42.000,00€ (με ΦΠΑ)
 8. Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση αγροτικών οδών Δήμου Καστοριάς», Α.Μ. 33/2020, προϋπολογισμού 21.000,00€
 9. Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή προστατευτικού τοιχίου στην οδό Παπαθωμά Δ.Κ. Καστοριάς», Α.Μ. 21/2020, προϋπολογισμού 16.999,99€
 10. Έγκριση ή μη αναμόρφωσης (5ης ) προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς
 11. Έγκριση ή μη αναμόρφωσης (2ης ) προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικ. έτους 2020 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς ΄΄ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ΄΄
 12. Αποδοχή δωρεάς υγειονομικού υλικού (αντισηπτικών (gel) από την εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στα πλαίσια αντιμετώπισης διασποράς του νέου κορωνοϊού Covid-19
 13. Άσκηση ή μη ένδικου βοηθήματος για την αλλαγή σκοπού της διαθήκης του Ευάγγελου Νταή ή Δαή.
 14. Εξέταση της από 03-09-2020 εξώδικης δήλωσης της εταιρείας με την επωνυμία «Ν. Βαρβέρης – MONDA BANGO ΑΕ»
 15. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 29484/21-09-2020 αίτησης του κ. LIU GUANGCHUN για παράταση μίσθωσης του ακινήτου, επί της οδού Δάμωνος 25 στη Θεσσαλονίκη, από το κληροδότημα Ασπασίας Χήρας Ιωάννη Δήμητσα
 16. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 κληροδοτήματος Ζήση Παπαλαζάρου (κοινόχρηστα μηνός Σεπτεμβρίου)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμαρχος Καστοριάς

Ιωάννης Κορεντσίδης

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια