ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, για υποέργο:

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. (Π.Ε.) Θετικών ή Πολυτεχνικών ή Γεωτεχνικών ή Οικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Σχολών ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. (αντίστοιχο με τις προηγουμένως αναφερόμενες σχολές) ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης σχολής ειδικότητας

2. Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2, Άριστη γνώση ή επίπεδο Γ1/C1 Πολύ καλή γνώση )

3. Διδακτορικός τίτλος και ελλείψει αυτού μεταπτυχιακός τίτλος. Ο τίτλος πρέπει να έχει συνάφεια με το αντικείμενο του έργου.

4. Επαγγελματική εμπειρία από 36 έως 72 μήνες ως επικεφαλής ομάδας έργου σε συγχρηματοδοτούμενα ή ερευνητικά έργα (ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, INTERREG, HORIZON κ.τ.λ.) με αντικείμενο που έχει σχέση με τους τομείς RIS της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Αιτήσεις έως 28/09/2020.

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια