Επιπλέον αρμοδιότητες από τον Γιάννη Κορεντσίδη στον Τριαντάφυλλο Παπαδόπουλο

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Επιπλέον αρμοδιότητες από τον Γιάννη Κορεντσίδη στον Τριαντάφυλλο Παπαδόπουλο

Απόφαση του Δημάρχου ΚαστοριάςΟ Δήμαρχος Καστοριάς
Αφού έλαβε υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’
87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
2.Τις πολλές και διευρυμένες αρμοδιότητες του Δήμου Καστοριάς.
3.Την με αριθμό 339/2019 προηγούμενη απόφασή μας για τον Καθορισμό των Αντιδημαρχιών, Ορισμό Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων .
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Τροποποιεί –συμπληρώνει την υπ’ αριθ. 339/2019 Απόφαση Δημάρχου και συγκεκριμένα στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων – Πολεοδομίας και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας, κ. Τριαντάφυλλο Παπαδόπουλο, μεταβιβάζει επιπλέον τις κάτωθι καθ ύλην αρμοδιότητες, ως εξής:
• Tην έγκριση τεχνικών προδιαγραφών στις διαδικασίες σύνταξης μελετών προμηθειών.
• Tη χορήγηση και την υπογραφή της άδειας, για να γίνει τομή ή εκσκαφή οδοστρώματος, ερείσματος πεζόδρομου ή πεζοδρομίου δημοτικού ή κοινοτικού δρόμου για την κατασκευή έργου από επιχείρηση κοινής ωφέλειας, οργανισμό, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 1080/80 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.2307/95.
• Την υπογραφή των κάθε είδους συμβάσεων (έργων, προμηθειών, εργασιών, υπηρεσιών), οι οποίες σχετίζονται με το αντικείμενο της υπηρεσίας που εποπτεύει.
• Την υπογραφή των σχετικών εγγραφών που αφορούν σε θέματα Πολεοδομίας, Ρυμοτομίας, σύνταξης Πράξεων Εφαρμογής.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 339/2019 απόφαση Δημάρχου όπως έχει.
Ο Δήμαρχος Καστοριάς
Ιωάννης Κορεντσίδης

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια