Ο Δήμος Καστοριάς ενδιαφέρεται να αγοράσει μικρό φορτηγό προϋπολογισμού 20.000€

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια μικρού φορτηγού με καρότσα για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου», προϋπολογισμού 20.000,00 € με το ΦΠΑ

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Ο Δήμος Καστοριάς ενδιαφέρεται να αγοράσει μικρό φορτηγό προϋπολογισμού 20.000€

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια μικρού φορτηγού με καρότσα για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου», προϋπολογισμού 20.000,00 € με το ΦΠΑ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τη με αριθμό πρωτ. 14255/12-8-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005429878) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια μικρού φορτηγού με καρότσα για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου», προϋπολογισμού000,00 € με το ΦΠΑ, αρ. μελ. 13/2019 για τις ανάγκες του Δήμου Καστοριάς
  2. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά,
  3. Τη με αριθμό 176/2019 (ΑΔΑ: 6Λ7ΦΩΕΥ-4Ψ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καστοριάς, η οποία αφού έλαβε υπόψη το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού κηρύσσει άγονο τον διαγωνισμό και αποφασίζει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση των όρων της με αριθμ. 13/2019 μελέτης της και να προσκομίσουν μέχρι την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:30 π.μ., στη Διεύθυνση Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Καστοριάς, την προσφορά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων-Αποθήκης και Διαχείρισης Υλικών του Δήμου Καστοριάς (τηλ.: 2467025117, αρμόδιος υπάλληλος κ. Ανδρέας Αποστολίδης).

 

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος

 

Θεόδωρος Λιάμης

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια