Σήμερα με 19 θέματα η πρώτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καστοριάς με τη νέα σύνθεση

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Σήμερα με 19 θέματα η πρώτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καστοριάς με τη νέα σύνθεση

Η πρόσκληση από τον πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, δήμαρχο Καστοριάς Ιωάννη Κορεντσίδη

Σας παρακαλούμε την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο Δημάρχου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 2. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή που χορηγήθηκε στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
 3. Εξειδίκευση πίστωσης δαπανών δημοσίων σχέσεων
 4. Παροχή ή μη πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρο του Δήμου στην υπ’ αριθμ. κατάθεση ΑΓ 720/21-12-2018 Γ. Σαούλια κατά Δήμου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
 5. Παροχή ή μη πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρο του Δήμου στην με αριθμ. κατ. 276/18 έφεση των Δήμητρας Στασινοπούλου κ.λ.π. κατά του Δήμου Καστοριάς ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας
 6. Παροχή ή όχι πληρεξουσιότητας στο Δικηγόρο με σχέση έμμισθης εντολής κ. Χαράλαμπο Γουδή για να εκπροσωπήσει το Δήμο Καστοριάς στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης στο πλαίσιο συζήτησης της ασκηθείσας κατά του Δήμου Καστοριάς υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 384/16-11-2017
 7. Παροχή ή όχι πληρεξουσιότητας στο Δικηγόρο με σχέση έμμισθης εντολής κ. Χαράλαμπο Γουδή για να εκπροσωπήσει το Δήμο Καστοριάς στο Διοικητικό Πρωτοδικείο στο πλαίσιο συζήτησης της ασκηθείσας κατά πράξεως του Δήμου Καστοριάς προσφυγής υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 489/28-12-2017
 8. Διορισμός ή μη δικηγόρου προς εκπροσώπηση του Δήμου Καστοριάς στη συζήτηση της υπ’ αριθ. εκθ. καταθ. δικογ. 60/2018 εφέσεως κατά της υπ΄ αριθμ. 68/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας
 9. Διορισμός ή μη δικηγόρου προς εκπροσώπηση του Δήμου Καστοριάς κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθμ. εκθ. καταθ. δικογ. 18/2019 αγωγής κατά του Δήμου Καστοριάς ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καστοριάς
 10. Διορισμός ή μη δικηγόρου προς εκπροσώπηση του Δήμου Καστοριάς κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθμ. εκθ. καταθ. δικογ. 9/2019 αγωγής κατά του Δήμου Καστοριάς ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καστοριάς
 11. Διορισμός ή μη δικηγόρου προς εκπροσώπηση του Δήμου Καστοριάς στο πλαίσιο συζήτησης της υπ’ αριθμ. κατθ. Δικογ. 71/2019 αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καστοριάς
 12. Έγκριση εγγράφων σύμβασης – τευχών – Κατάρτιση όρων επαναληπτικής δημοπρασίας της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες οργάνωσης – πραγματοποίησης τοπικών εκδηλώσεων του έργου CULTURE LANDS », Α.Μ. 27/2019, προϋπολογισμού 59.900,00€ (με ΦΠΑ)
 13. Έγκριση του από 29-08-2019 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μικρού φορτηγού με καρότσα για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου, Α.Μ. 13/2019, προϋπολογισμού 20.000,00€ (με ΦΠΑ)
 14. Έγκριση ή μη των από 29-08-2019 και 02-09-2019 πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της προμήθειας ενός (1) καινούργιου ημιφορτηγού με κίνηση στους τέσσερις τροχούς (4χ4) για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος: «Promotion of waste prevention and recycling at the cross – border area – LESSWASTEII» του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg IPA Cross – border Cooperation Programme ΄΄Greece – Albania 2014-2020΄΄, Α.Μ. 10/2019, προϋπολογισμού 35.000,00€(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)»
 15. Έγκριση του από 28-08-2019 πρακτικού διαπραγμάτευσης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Καστοριάς (για τις ομάδες Β΄ και Δ΄), Α.Μ. 36/2018, προϋπολογισμού 230.000,00€ (με ΦΠΑ)
 16. Έγκριση του από 13-09-2019 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης (αποσφράγιση – έλεγχος οικονομικών προσφορών) της μελέτης με τίτλο: «Μελέτης στατικής επάρκειας κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ. Καστοριάς», Α.Μ. 23/2019, προϋπολογισμού 56.172,17€
 17. Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «Διαγραμμίσεις οδών – σήμανση Δήμου Καστοριάς», Α.Μ. 30/2019, προϋπολογισμού 5.000,00€
 18. Έγκριση ή μη αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος Καστοριάς
Ιωάννης Κορεντσίδης

oik-ep

oikonomiki-epitropi

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια