Έρευνα μέτρησης ικανοποίησης Δικαιούχων ΕΠΑνΕΚ -Πορεία υλοποίησης του προγράμματος

pep_epanek
Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Έρευνα μέτρησης ικανοποίησης Δικαιούχων ΕΠΑνΕΚ -Πορεία υλοποίησης του προγράμματος

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» πραγματοποιεί έρευνα για τη μέτρηση της ικανοποίησης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Δικαιούχων των Έργων Υποδομών του ΕΠΑνΕΚ, καθώς και των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων.

GEN_NEA_EPAnEK

Η έρευνα αξιολόγησης είναι ένα σημαντικό μέσο που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό αδύνατων σημείων και τη βελτίωση των υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας.

Στόχος είναι η εξαγωγή δεικτών αξιολόγησης για την περαιτέρω βελτίωση και απόκριση στις άμεσες ανάγκες των δικαιούχων. H εν λόγω έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας της Υπηρεσίας, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού ικανοποίησης των δικαιούχων, τον εντοπισμό των σημαντικότερων αναγκών και των αιτιών για πιθανή δυσαρέσκειά τους από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Τονίζεται ότι τα δεδομένα που θα συλλεχθούν είναι εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για το σκοπό της συγκεκριμένης έρευνας.

questionaire

Για τη συμμετοχή σας στην έρευνα μπορείτε να επιλέξετε, για κάθε κατηγορία δικαιούχου, το σχετικό ερωτηματολόγιο που θα βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους:

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑνΕΚ (ενίσχυση επιχειρήσεων/επιχειρηματικότητας)

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης λοιπών Δικαιούχων του ΕΠΑΝΕΚ

 

Πορεία Υλοποίησης του ΕΠΑΝΕΚ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014 -2020» καταγράφει, μέχρι τις 26 Ιουλίου 2019, την παρακάτω εικόνα ενεργοποίησης:

  • Προσκλήσεις: Έχουν εκδοθεί αθροιστικά 132 προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 5,39 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 114% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος.
  • Εντάξεις: Έχουν ενταχθεί αθροιστικά 19.135 έργα συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 4,505 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 96% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος.

Στο πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται η δυναμική του Προγράμματος σε επίπεδο τομέων: Επιχειρηματικότητα – Έρευνα και Τεχνολογία – Ενέργεια – Περιβάλλον – ΤΠΕ – Πολιτισμός, Τουρισμός – Κατάρτιση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝΠροσκλήσεις (αριθμός)Συνολικός Προϋπολογισμός (Δ.Δ)Εντάξεις (αριθμός)Συνολικός Προϋπολογισμός (Δ.Δ.)
Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας131.997.173.307 ευρώ18.0291.345.176.073 ευρώ
Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας (υποδομές)866.757.210 ευρώ512.267.210 ευρώ
Δράσεις Σύστασης Ταμείων Χαρτοφυλακίου4868.000.000 ευρώ4868.000.000 ευρώ
Δράσεις Σύνδεσης Έρευνας – Επιχειρηματικότητας12635.674.848 ευρώ680343.690.787 ευρώ
Δράσεις στον Τομέα της Έρευνας και Τεχνολογίας (υποδομές)4169.860.000 ευρώ58121.691.419 ευρώ
Δράσεις στον Τομέα Τεχνολογιών και Πληροφορικής (υποδομές)19359.391.228 ευρώ14312.561.649 ευρώ
Δράσεις στον Τομέα της Ενέργειας (υποδομές)15330.839.875 ευρώ13375.824.368 ευρώ
Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας4198.536.190 ευρώ2493.974.547 ευρώ
Δράσεις στον Τομέα του Πολιτισμού και Τουρισμού (υποδομές)16197.252.044 ευρώ150184.244.333 ευρώ
Δράσεις για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων11282.474.042 ευρώ95194.800.980 ευρώ
Δράσεις για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα460.000.000 ευρώ3134.466.091 ευρώ
Δράσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών και αποφοίτων3153.983.695 ευρώ35136.957.460 ευρώ
Τεχνική Βοήθεια1974.471.250 ευρώ1981.787.469 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ1325.394.413.690 ευρώ19.1354.505.442.385 ευρώ
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2018
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2017
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2016
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2015

 

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια