Εγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης Μέτρου 9 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Αρχική » Ελλάδα » Εγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης Μέτρου 9 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων / Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων / Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ / Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας, ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3979/30-05-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ X.Κασίμη σε σύνολο 205 αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν, 189 αιτήσεις έτυχαν θετικής αξιολόγησης, συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 38,6 εκ. ευρώ Δημόσια Δαπάνη και αποφασίζει:

  • Την ενίσχυση 122 (Εκατόν είκοσι δύο ) παραδεκτών αιτήσεων στήριξης, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Μέτρου 9 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 -2020 και παρουσιάζονται με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας στον ΠΙΝΑΚΑ I «ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» του Παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
  • Τη μη ενίσχυση, λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων πιστώσεων, 67(Εξήντα επτά) παραδεκτών αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Μέτρου 9 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών» του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 -2020 και παρουσιάζονται με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας στον ΠΙΝΑΚΑ IΙ «ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ -ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣΛΟΓΩ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ » του Παραρτήματος της παρούσας.
  • Τη μη αποδοχή 16 (δεκαέξι ) αιτήσεων στήριξης, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο Μέτρου 9 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 -2020 και παρουσιάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ «ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» του Παραρτήματος της παρούσας. Οι αιτήσεις στήριξης που περιλαμβάνονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ κρίνονται ως μη επιλέξιμες διότι το επενδυτικό σχέδιο δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις ένταξης.

Εκτός των αιτήσεων που σύμφωνα με την απόφαση δύνανται να ενταχθούν σύμφωνα με τις αρχικά προβλεπόμενες πιστώσεις του Μέτρου, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να ενταχθεί το σύνολο των θετικά αξιολογημένων αιτήσεων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες προγραμματικής υπερδέσμευσης, δεδομένης και της σημασίας του συγκεκριμένου μέτρου στην ενθάρρυνση της συνεργατικότητας και της συλλογικότητας στον πρωτογενή τομέα.

Η συγκεκριμένη προσπάθεια εντάσσεται στον συνολικότερο στρατηγικό αναπτυξιακό σχεδιασμό που με συνέπεια υπηρετείται στο πλαίσιο του ΠΑΑ, όπως άλλωστε προκύπτει και από τις αποφάσεις που καθ’ όλη την διάρκεια εφαρμογής του έχουν ληφθεί και ανακοινωθεί για τη στήριξη και λοιπών μέτρων του, όπως της Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων, των Γεωργοπεριβαλλοντικών, της Βιολογικής Γεωργίας, κλπ.

Οι αιτούντες, που υπέβαλαν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο του ανωτέρω Μέτρου, θα ενημερωθούν σχετικά με την έκδοση των αποτελεσμάτων με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που έχουν δηλώσει κατά την αίτησή τους, από την αρμόδια Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020.

Επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή τους στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια