Οι Σχολές και τα νέα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας - Τι ψηφίστηκε στην βουλή των Ελλήνων - OlaDeka

Οι Σχολές και τα νέα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Τι ψηφίστηκε στην βουλή των Ελλήνων

 και το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας ιδρύονται οι εξής Σχολές:

 • α) Οικονοµικών Επιστηµών, µε έδρα την Κοζάνη
 • β) Θετικών Επιστηµών, µε έδρα την Καστοριά
 • γ) Γεωπονικών Επιστηµών, µε έδρα τη Φλώρινα
 • δ) Επιστηµών Υγείας, µε έδρα την Πτολεµαΐδα

Η ακαδηµαϊκή λειτουργία τους αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020.
Η Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας µετονοµάζεται σε Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών.

Ίδρυση νέων Τμημάτων

Με το άρθρο 14 του ιδίου Κεφαλαίου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ιδρύονται τα εξής Τµήµατα:

 • α) Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, µε έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή.
 • β) Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων, µε έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή.
 • γ) Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, µε έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών.
 • δ) Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, µε έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών.
 • ε) Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, µε έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών.
 • στ) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, µε έδρα τα Γρεβενά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών.
 • ζ) Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης, µε έδρα τα Γρεβενά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών.
 • η) Οικονοµικών Επιστηµών, µε έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών.
 • θ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών, µε έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών.
 • ι) Ψυχολογίας, µε έδρα την Φλώρινα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών.
 • ια) Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, µε έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών.
 • ιβ) Γεωπονίας, µε έδρα την Φλώρινα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών.
 • ιγ) Μαιευτικής, µε έδρα την Πτολεµαΐδα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών Υγείας.
 • ιδ) Πληροφορικής, µε έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστηµών.
 • ιε) Μαθηµατικών, µε έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστηµών.
 • ιστ) Μάρκετινγκ, µε έδρα τα Γρεβενά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών.
 • ιζ) Επιστήµης Τροφίµων και Διατροφής, µε έδρα την Φλώρινα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών.
 • ιη) Εργοθεραπείας, µε έδρα την Πτολεµαΐδα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών Υγείας.
 • ιθ) Λογοθεραπείας, µε έδρα την Πτολεµαΐδα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών Υγείας.
 • κ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία, µε έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών.
 • κα) Παραγωγής Οπτικοακουστικών Μέσων µε έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών.
 • κβ) Κινηµατογράφου µε έδρα τη Φλώρινα, το οποίο εντάσσεται στη σχολή Καλών Τεχνών.

Μετονομασία Τμημάτων

Το Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής µετονοµάζεται σεΤµήµα Χηµικών Μηχανικών και το Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Πολυτεχνικής Σχολής µετονοµάζεται σε Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Έναρξη λειτουργίας των νέων τμημάτων

Η ακαδηµαϊκή λειτουργία των Τµηµάτων του παρόντος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020, µε εξαίρεση τα Τµήµατα Μάρκετινγκ, Επιστήµης Τροφίµων και Διατροφής, Παραγωγής Οπτικοακουστικών Μέσων, Κινηµατογράφου, Λογοθεραπείας και Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία, η έναρξη της ακαδηµαϊκής λειτουργίας των οποίων καθορίζεται µε αιτιολογηµένη απόφαση της Συγκλήτου που εκδίδεται ύστερα από συνεκτίµηση των υλικοτεχνικών υποδοµών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έως τις τριάντα 30 Απριλίου του προηγούµενου έτους από το έτος έναρξης της ακαδηµαϊκής λειτουργίας. Η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου είναι αποκλειστική.

Σύσταση θέσεων μελών ΔΕΠ

Σε κάθε ένα από τα Τµήµατα Μάρκετινγκ, Επιστήµης Τροφίµων και Διατροφής, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Ψυχολογίας και Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις µελών Δ.Ε.Π.

Διάρκεια σπουδών

Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τµηµάτων που ιδρύονται µε το παρόν άρθρο έχει διάρκεια οκτώ (8) ακαδηµαϊκά εξάµηναµε εξαίρεση τα Τµήµατα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων, Γεωπονίας και Επιστήµης Τροφίµων και Διατροφής, στα οποία η απαιτούµενη διάρκεια φοίτησης για απόκτηση πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) ακαδηµαϊκά εξάµηνα.

Τα υπάρχοντα Τμήματα

Οι ανωτέρω νέες Σχολές, η μετονομασθείσα καθώς και η Σχολή Καλών Τεχνών, τα ανωτέρω νέα Τμήματα και όσα μετονομάζονται συνθέτουν πλέον με τα ήδη υπάρχοντα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, δηλ. το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης με έδρα τη Φλώρινα, το Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών με έδρα τη Φλώρινα, το Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με έδρα τη Φλώρινα και το Μηχανολόγων Μηχανικών με έδρα την Κοζάνη τον νέο χάρτη Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria