Νέο LEADER για την Καστοριά: Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης

1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Νέο LEADER για την Καστοριά: Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης

Το Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης Leader για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς αποτελείται από 12 υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται προγράμματα κατάρτισης, επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, τουρισμό, παροχή υπηρεσιών οικοτεχνία, δασοκομικές τεχνολογίες, συνεργασίες επιχειρήσεων στον αγροτουρισμό, συνεργασίες φορέων για την ανάπτυξη τοπικών αγορών.Ο σκοπός και οι δικαιούχοι κάθε υποδράσης αναφέρονται παρακάτω:

(1)  Υποδράση 19.2.1.2 – Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών

Τι ενισχύεται: Ενισχύονται δράσεις κατάρτισης, μεταφοράς της γνώσης και ενημέρωσης με στόχο την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την εφαρμογή αποτελεσματικότερων μεθόδων μεταφοράς γνώσεων σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εκτός γεωργικού τομέα (δηλ. εκτός της πρωτογενούς παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων).

Σε ποιους απευθύνεται:  Φορείς του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα που έχουν νομική υπόσταση (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Κοινοπραξία, Ι.Κ.Ε., ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., κ.λπ.) / ατομικές επιχειρήσεις / φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι υλοποιούν σχετικές δράσεις προς όφελος των ατόμων και των επιχειρήσεων που απασχολούνται στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα και συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

(2) Υποδράση 19.2.2.2 – Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

Τι ενισχύεται: Επενδύσεις από μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη γεωργικά προϊόντα (όπως ζυθοποιία, προιόντα κυψέλης, κοσμετολογία, και διατροφή κ.α.) Αφορά σε ίδρυση ή/και εκσυγχρονισμό ή/και την επέκταση ή/και τη μετεγκατάσταση μονάδων με εκσυγχρονισμό.

Σε ποιους απευθύνεται :  Φυσικά πρόσωπα καθώς και υφιστάμενες ή υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

(3) Υποδράση 19.2.2.6 – Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Τι ενισχύεται: Επενδύσεις στον τομέα της οικοτεχνίας και η δημιουργία και λειτουργία Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων

Σε ποιους απευθύνεται :
Οικοτεχνία : φυσικά πρόσωπα  που έχουν δικαίωμα οικοτεχνικής παρασκευής μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, δηλαδή επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο σχετικά μητρώα
Πολυλειτουργικά αγροκτήματα: α) επαγγελματίες αγρότες, β) συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στα Μητρώα  γ) συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στα Μητρώα  Αγροτών ή/και νομικά πρόσωπα

(4) Υποδράση  19.2.3.1 – Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Τι ενισχύεται:  Ο αγροδιατροφικός τομέας και συγκεκριμένα η πρώτη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων της περιοχής και συγκεκριμένα  επενδύσεις σε υλικά ή και άυλα στοιχεία οι οποίες αφορούν την δημιουργία / ανάπτυξη μονάδων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων

Σε ποιους απευθύνεται :  Φυσικά πρόσωπα καθώς και υφιστάμενες ή υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

(5) Υποδράση  19.2.3.3 – Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Τι ενισχύεται:  Δημιουργία / ανάπτυξη  / εκσυγχρονισμός: Υποδομών διανυκτέρευσης, Καταστημάτων εστίασης και αναψυχής, Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, οινοτουρισμός), Γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού, Δραστηριοτήτων βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες με σκοπό την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της περιοχής,Αθλητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων διασκέδασης και ψυχαγωγίας

Σε ποιους απευθύνεται :  Φυσικά πρόσωπα καθώς και υφιστάμενες ή υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

(6) Υπόδραση 19.2.3.4 – Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Τι ενισχύεται:  Μονάδες για την επεξεργασία, τη συσκευασία και τη διάθεση στην αγορά τοπικών πόρων (ξύλο, μάρμαρο κλπ.) ή προϊόντων μετά την 1η μεταποίηση, για την κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων, αλλά και γενικότερα για την παραγωγή και το εμπόριο. Αφορά σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις.

Σε ποιους απευθύνεται: Φυσικά πρόσωπα καθώς και υφιστάμενες ή υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

(7) Υποδράση 19.2.3.5 – Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Τι ενισχύεται:  Ανάπτυξη/ εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στους τομείς της υγείας, κοινωνικής φροντίδας, της αισθητικής, της εκπαίδευσης, άθλησης, πολιτισμού κ.λπ. Αφορούν σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις.

Σε ποιους απευθύνεται :  Φυσικά πρόσωπα καθώς και υφιστάμενες ή υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

(8) Υπόδραση 19.2.6.2 – Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων. 

Τι ενισχύεται: Επενδύσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη και οργάνωση της επεξεργασίας και εμπορίας δασικών προϊόντων, μέχρι το στάδιο της βιομηχανικής μεταποίησης (π.χ σε μηχανήματα και εξοπλισμό υλοτομίας, αποκλάδωσης, αποφλοίωσης κ.α.).

Σε ποιους απευθύνεται:  Φυσικά πρόσωπα καθώς και υφιστάμενες ή υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

(9) Υποδράση 19.2.7.1 – Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού τομέα)

Τι ενισχύεται:   Συσπειρώσεις / ομάδες τοπικών φορέων και πληθυσμών, ιδιωτικών και δημόσιων συμφερόντων που θα υλοποιήσουν πειραματικής εφαρμογής ή και εφαρμοσμένης έρευνας  με σκοπό τη δοκιμή υφιστάμενης καινοτομίας και τον έλεγχο της εφαρμογής της στα δεδομένα της περιοχής εφαρμογής. Τα έργα  θα πρέπει να στοχεύουν στη διάδοση της γνώσης σε όλα τα επίπεδα και να προσφέρουν πρόσθετη αξία, τόσο από πλευράς ανταγωνισμού όσο και σε ότι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο διαχείριση των πόρων.

Σε ποιους απευθύνεται: Συνεργατικά σχήματα φορέων, τα οποία θα απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο ενδιαφερόμενους φορείς (όπως γεωργούς, ερευνητές, πανεπιστήμια, συμβούλους, επιχειρήσεις ή άλλους φορείς όπως περιβαλλοντικές οργανώσεις και ΜΚΟ) και θα διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας).

(10)  Υποδράση 19.2.7.2 – Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας

Τι ενισχύεται:  Δημιουργία δικτύων και επιχειρησιακών ομάδων με σκοπό την ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας.

Σε ποιους απευθύνεται: Συνεργατικά σχήματα φορέων, τα οποία θα απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο ενδιαφερόμενους φορείς (όπως γεωργούς, ερευνητές, πανεπιστήμια, συμβούλους, επιχειρήσεις ή άλλους φορείς όπως περιβαλλοντικές οργανώσεις και ΜΚΟ) και θα διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας).

(11) Υποδράση 19.2.7.3 – Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.

Τι ενισχύεται:   Ανάπτυξη συνεργασιών στον αγροτουρισμό με την καλύτερη και αποδοτικότερη χρήση εγκαταστάσεων και πόρων, την οργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας, την ανάπτυξη νέων, εξειδικευμένων ή καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και πρακτικών.

Σε ποιους απευθύνεται: Δίκτυο επιχειρήσεων ομοειδών ή συμπληρωματικών προϊόντων. Το Δίκτυο θα μπορεί είτε να έχει νομική υπόσταση – Νομικό Πρόσωπο – είτε να καθορίζεται η μορφή και η λειτουργία του σε ένα συμφωνητικό σύμπραξης / συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων.

(12) Υποδράση 19.2.7.7 – Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών:

Τι ενισχύεται:  α. Δημιουργία συνεργασιών με σκοπό την υιοθέτηση εναλλακτικών προσεγγίσεων διάθεσης των αγροτικών προϊόντων από τους παραγωγούς, β.Δημιουργία τοπικών αγορών στις οποίες θα συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων, με σκοπό την απ’ ευθείας διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των αγροτικών προϊόντων που παράγουν.

Σε ποιους απευθύνεται : Συνεργατικά σχήματα φορέων, τα οποία θα απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο ενδιαφερόμενους φορείς (γεωργούς ή μεταποιητές) και θα διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας).

Σε ποιους απευθύνεται

Οι Δικαιούχοι ανα υποδράση αναφέρονται παραπάνω.

Περίοδος υποβολής

από 10/4/2019 έως 9/7/2019 (ώρα 15:00)

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis ) και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ, Γράμμου 62, Τ.Κ. 52200, Καστοριά. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας εφτά (7) ημερολογιακών ημερών και έως ώρα 14.00 μμ, να αποστείλουν στην ΟΤΔ αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, μαζί με φυσικό φάκελο.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Καστοριάς

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς εξαιρουμένων των εντός σχεδίου πόλης περιοχών της Καστοριάς και της Χλόης.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ δραστηριοτήτων στις υποδράσεις αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ_7 … 

Τι χρηματοδοτείται

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται ανάλογα με την υποδράση και αναφέρονται στην Πρόσκληση (βλ. Σχετικά Αρχεία)

Επιλέξιμες δαπάνες για όλες τις υποδράσεις (εκτός της Υποδράσηςι 19.2.1.2) συνοπτικά:

 1. Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.
 2. Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων
 3. Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα: i) Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ii) Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης.
 4. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας,
 5. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών.
 6. Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.
 7. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
 8. Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).
 9. Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις
 10. Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) όπως ενδεικτικά ΔΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνοδότηση κλπ., εντός των ορίων του οικοπέδου.
 11. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου
 12. Αμοιβές προσωπικού  συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης

Ειδικά για την Υποδράση 19.2.1.2:

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι αποκλειστικά:

α) δαπάνες διοργάνωσης και εκτέλεσης ενεργειών μεταφοράς γνώσεων, ενημέρωσης και επίδειξης

β) τα οδοιπορικά, οι δαπάνες διαμονής και οι ημερήσιες δαπάνες των συμμετεχόντων, καθώς και οι δαπάνες αντικατάστασης των γεωργών στην εκμετάλλευση.

Υπάρχουν επιπλέον επιλέξιμες δαπάνες ανα υποδράση καθώς και μη επιλέξιμες δαπάνες που αναφέρονται στην Πρόσκληση (βλ. Σχετικά αρχεία).

Προϋπολογισμός

€ 2.395.000

Πρόκειται για το συνολικό προυπολογισμό του ποργράμματος που κατανέμεται στις 12 υποδράσεις (βλ. Πρόσκληση στα Σχετικά Αρχεία) 

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Αναπτυξιακή Καστοριάς
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Γράμμου 62, 52100,Καστοριά
Τηλ
2467083441

Τσαπάρας Βασίλειος (συντονιστής τοπικού προγράμματος)

Αντωνίου Θεόδωρος (πολιτικός μηχανικός)

Βασιλειάδης Παντελής (μηχανολόγος μηχανικός)

  Ζησόπουλος Παντελής (δασολόγος)
  Ρήμος Αθανάσιος (οικονομολόγος)

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια