Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: Επίστρωση με ελαστικές πλάκες Ασφαλείας προαύλιων χώρων σχολείων

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: Επίστρωση με ελαστικές πλάκες Ασφαλείας προαύλιων χώρων σχολείων

Ο Δήμος Καστοριάς προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Επίστρωση με ελαστικές πλάκες Ασφαλείας προαύλιων χώρων σχολείων», με προϋπολογισμό 24.193,55€ χωρίς Φ.Π.Α. (30.000,00 € με Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 17.818 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% και απρόβλεπτα 15%).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς, οδός Πυθαγόρα στους Μανιάκους Καστοριάς Τ.Κ. 52100, τηλ.2467-3-51622 Μ. Προκοπίδης, μέχρι τις 15/03/2019. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β, για έργα στα οποία καλούνται εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς ενημερότητα πτυχίου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19 του μήνα Μαρτίου έτους 2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο κτίριο του Δημαρχείου Καστοριάς, Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο, (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 6 του Ν. 3669/2008.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1 και άνω στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, υπό τον περιορισμό των κατωτάτων ορίων, Β) επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα αντίστοιχα Νομαρχιακά Μητρώα, εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου το επιτρέπει, Γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 483.87 € (2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) και ισχύ τουλάχιστον έξι (06) μηνών και τριάντα (30) ημερώνμετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (06) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Ο.Ε. του Δήμου Καστοριάς.
Η διαδικασία διεξαγωγής της δημοπρασίας, καθώς και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3669/2008 <<Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων>> (Κ.Δ.Ε.).

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια