Το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου ξεκινούν δύο δράσεις του ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού 460 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους κλάδους βιομηχανίας τροφίμων, ενέργειας, logistics, περιβάλλοντος, υγείας, πληροφορικής, κατασκευών, και πολιτιστικών.

Ειδικότερα, στις 20 Φεβρουαρίου ανοίγουν οι ηλεκτρονικές υποβολές αιτήσεων για το πρόγραμμα «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ μέσω του οποίου επιδοτούνται με ποσοστά από 50% έως 65% επενδυτικά σχέδια από 20.000 έως 200.000 ευρώ.

Τα επιχειρηματικά σχέδια θα πρέπει να αφορούν στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού και στην πιστοποίηση των προϊόντων των επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης και να έχουν δύο  τουλάχιστον ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Από το πρόγραμμα επιδοτείται:

 • H αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού για τη λειτουργία της επιχείρησης με μέγιστη επιχορήγηση το 100% της δαπάνης.
 • H πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Η Συσκευασία – Ετικέτα – Branding του προϊόντος έως 25% του επενδυτικού σχεδίου
 • Η ψηφιακή προβολή με μέγιστο ποσό τα 15.000 ευρώ
 • Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες-τεχνικές μελέτες έως 16.000 ευρώ
 • Αγορά μεταφορικών μέσων μέχρι 50% της δαπάνης
 • Η πρόσληψη νέου προσωπικού έως 20% και μέχρι 30.000 ευρώ για δύο εργαζόμενους

O προϋπολογισμός των 400 εκατ. ευρώ επιμερίζεται ως εξής:

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 172.000.000 ευρώ. Δυτική  Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 50.000.000 ευρώ. Αττική: 150.000.000 ευρώ. Στερεά Ελλάδα: 17.000.000 ευρώ Νότιο Αιγαίο: 11.000.000 ευρώ.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis.

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερα μέχρι συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση.

Ο χρόνος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων φθάνει μέχρι τους 24 μήνες από την απόφαση ένταξης. Στον πρώτο χρόνο θα πρέπει να υλοποιηθεί το 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Η δεύτερη δράση ξεκινά στις 27 Φεβρουαρίου, έχει προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ και αφορά την επιδότηση επιχειρηματικών σχεδίων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους λιανικού εμπορίου, εστίασης, και παροχής υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης. Επιδοτούνται επιχειρηματικά σχέδια από 10.000 έως 150.000 ευρώ.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ όλη τη διάρκεια των 3 αυτών διαχειριστικών χρήσεων, να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ ελάχιστον: 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

Τι χρηματοδοτείται

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Παρεμβάσεις για: εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας, διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για: εξοικονόμηση ενέργειας αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ
 • Μεταφορικά μέσα: Mέχρι 25.000 ευρώ και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης, έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας
 • Ψηφιακή προβολή
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
 • Δαπάνες μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

Και εδώ ο χρόνος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων φθάνει μέχρι τους 24 μήνες από την απόφαση ένταξης. Στον πρώτο χρόνο θα πρέπει να υλοποιηθεί το 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Πηγή