”Κληρονομιά Παπαλαζάρου” προϋπολογισμός 2019

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » ”Κληρονομιά Παπαλαζάρου” προϋπολογισμός 2019

 Προϋπολογισμός οικ. έτους 2019 Κληροδότημα ”Ζήση Παπαλαζάρου”

(εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 6431/17-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΖΧ5ΟΡ1Γ-ΥΒ2) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας,

σχετική η υπ’ αριθμ. 243/2018 (ΑΔΑ: ΨΞ7ΖΩΕΥ-ΘΜ0) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥΠΟΣΟ
1421.01Έσοδα από μισθώματα ακινήτων50.826,24
1421.02Έσοδα από μισθώματα ακινήτων Π.Ο.Ε. έως 04-09-201813.619,43
1421.03Χαρτόσημο ενοικίων, έτους 20191.829,74
1421.04Έσοδα τόκων καταθέσεων18.000,00
Σύνολο εσόδων84.275,41
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης έως  31-7-20181.348.678,31
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ1.432.953,72

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥΠΟΣΟ
6739.01Αγορά κτιρίου και μετασκευή του σε Πολιτιστικό Κέντρο1.290.000,00
6739.02Φόροι52.000,00
6739.03Παρακράτηση ποσοστού 5‰ Π.Ο.Ε.  2013 έως και 2018

2013294,42
2014207,33
2015265,17
2016178,51
2017125,83
2018457,90
1.529,16
6739.04Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 20182.000,00
6739.05Δαπάνες Κοινοχρήστων Χρήσης 20193.000,00
6739.06Δαπάνες Κοινοχρήστων προηγούμενης χρήσης600,00
6739.07Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων5.000,00
6739.08Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματιών11.000,00
6739.09Δημοσιεύσεις300,00
6739.10Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπάυλικά γραφείου200,00
6739.11Επισκευή-συντήρηση ακινήτων30.000,00
6739.12Απρόβλεπτα2.000,00
6739.13Δαπάνες παρελθόντων ετών1.054,00
6739.14Χορήγηση υποτροφίας ακαδημαϊκού έτους 2017-20183.150,00
6739.15Χορήγηση υποτροφίας ακαδημαϊκού έτους 2018-20193.150,00
Σύνολο εξόδων1.404.983,16
Αποθεματικό27.970,56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ1.432.953,72

 

Προϋπολογισμός έτους 2019 (όπως εγκρίνεται)

 

Α)Υπόλοιπο προηγ. Χρήσης:1.348.678,31€
Β)Έσοδα παρούσης:     84.275,41€
Γ)Γενικό Σύνολο Εσόδων:1.432.953,72€
Δ)Έξοδα:1.404.983,16€
Ε)Αποθεματικό:                             27.970,56€
ΣΤ)Γενικό Σύνολο Εξόδων:1.432.953,72€

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια