ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - OlaDeka

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ)

Ανακοίνωση νέας θέσης εργασίας

Γεωπόνου – Ειδικού συνεργάτη/Συμβούλου Προγράμματος

Τόπος εργασίας: Δήμος Πρεσπών

Καθεστώς απασχόλησης: Σύμβαση έργου (για την ολοκλήρωση του αντικειμένου απαιτείται η παρουσία του υποψηφίου στην Πρέσπα τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα)

Διάρκεια σύμβασης: 2 έτη

Σύντομη περιγραφή προγράμματος:

Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών αναζητά Γεωπόνο-Συντονιστή για το πρόγραμμα με τίτλο «Οι Προστατευόμενες Περιοχές όχημα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου: Η περίπτωση του Πάρκου Πρεσπών». Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία ενός  μοντέλου βιώσιμου ανάπτυξης Προστατευόμενων Περιοχών, που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα διασφαλίζοντας παράλληλα κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική ευημερία. Το πρόγραμμα αφορά στην εφαρμογή ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης που θα ενσωματώνει τις αξίες της φύσης στην οικονομία και στην κοινωνία και προβλέπει παρεμβάσεις και στους τρεις παραπάνω τομείς με σκοπό την προώθηση αναπτυξιακών έργων, τη δημιουργία νέων οικονομικών δραστηριοτήτων, την ενίσχυση των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών  δομών και την ενδυνάμωση της κοινωνίας.

Ειδικότερα η πρόταση περιλαμβάνει μία σύνθεση ταυτόχρονων δράσεων σε επίπεδο ενίσχυσης υποδομών και δραστηριοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, του αθλητισμού, της αγροτικής ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η υποστήριξη των τοπικών σχολείων, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, και του μοναδικού αθλητικού κέντρου της περιοχής θα συμβάλουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και στις ευκαιρίες δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών. Παράλληλα με τις παρεμβάσεις στην εκπαίδευση και στον αθλητισμό, οι πιλοτικές «πράσινες» δράσεις σε τομείς που έχει γίνει προεργασία και έχει ήδη αποδειχθεί η ωριμότητα τους, όπως τα φαρμακευτικά-καλλωπιστικά φυτά, τα βιολογικά φασόλια και η μελισσοκομία θα συμβάλουν στην ποικιλοποίηση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα.  Ο οικοτουρισμός αποτελεί έναν επιπλέον πυλώνα που θα ασχοληθεί το πρόγραμμα, προωθώντας την εσωτερική οργάνωση του τομέα και τη συστηματική προβολή του σε εξειδικευμένα κοινά τουριστών, όπως οι φυσιολάτρες και ορνιθο-παρατηρητές. Παράλληλα με τις πράσινες δράσεις στην οικονομία το πρόγραμμα θα υποστηρίξει τις δράσεις προστασίας του υγροτόπου που έχουν ως επίκεντρο τη διαχείριση του υγροτόπου και την προστασία της βιοποικιλότητας σε άμεση σύνδεση με την ανθρώπινη δραστηριότητα και την προώθηση της ισορροπίας Άνθρωπος & Φύση. Η πιο σημαντική δομή όμως που θα συμβάλει το πρόγραμμα είναι η δημιουργία της Τοπικής Ομάδας Δράσης η οποία είναι κομβικής σημασίας τόσο για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος όσο και για τη βιωσιμότητα του. Πρόκειται για τον συνδετικό κρίκο και σημείο αναφοράς των παρεμβάσεων που θα πραγματοποιηθούν στους τομείς του περιβάλλοντος, της οικονομίας και της κοινωνίας.

Το πρόγραμμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιοχής και υλοποιούν η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (κεντρικός φορέας υλοποίησης), ο Δήμος Πρεσπών (εταίρος), η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πρεσπών, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Φασολοπαραγωγών Ε.Δ. Πρεσπών «Πελεκάνος» (εταίρος), οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι (εταίροι) και άλλοι τοπικοί φορείς, με τη συγχρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Κύριες αρμοδιότητες:

Ο Γεωπόνος υπό την επίβλεψη της Διευθύντριας της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών θα κατέχει κομβικό συντονιστικό ρόλο μεταξύ των εταίρων του προγράμματος, της τοπικής κοινωνίας και των δωρητών, με κύριες αρμοδιότητες:

Τον συντονισμό, την οργάνωση υλοποίησης, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των προβλεπόμενων δράσεων που αφορούν την αγροτική οικονομία, βάσει του εγκεκριμένου προγραμματισμού, του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος.

Τον συντονισμό και την υποστήριξη της συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς (εταίρους, τοπικές/περιφερειακές αρχές, δωρητές) για την υλοποίηση των δράσεων που αφορούν την αγροτική οικονομία, και τη διατήρηση σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας με την Τοπική Κοινωνία.

Επικοινωνία και εξασφάλιση υποστήριξης των δράσεων του προγράμματος από θεσμικούς φορείς και ενδιαφερόμενους αγρότες, ως προϋπόθεση που έχει τεθεί από τους όρους υλοποίησης του προγράμματος

Τη σύνταξη αναφορών για την εξέλιξη των αγροτικών δράσεων του προγράμματος.

Την χρηματοοικονομική παρακολούθηση των αγροτικών δράσεων του προγράμματος σε συνεργασία με το Οικονομικό Τμήμα της ΕΠΠ

Τη δημιουργία επικοινωνιακού υλικού για την προώθηση των αγροτικών δράσεων και των αποτελεσμάτων του προγράμματος σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας της ΕΠΠ και τους συμμετέχοντες φορείς.

Απαραίτητα Προσόντα

Σπουδές (πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό) στους τομείς της Γεωπονίας ή/και σχετικές με την Ανάπτυξη αγροτικού χώρου, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Δημόσια Διοίκηση ή  Περιφερειακή Ανάπτυξη ή Διαχείριση  Έργων με εξειδίκευση την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου.

Γνώσεις και εμπειρία  σε θέματα ανάπτυξης της υπαίθρου, στον αγροτικό και περιβαλλοντικό χώρο

Επαγγελματική εμπειρία 3 τουλάχιστον ετών σε υλοποίηση Προγραμμάτων και στον συντονισμό σύνθετων και πολύ-συμμετοχικών προγραμμάτων με άμεσο αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες

Ικανότητα ανάλυσης και στρατηγικής διαχείρισης σύνθετων ζητημάτων και επίλυσης αντιθέσεων

Μεγάλες δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας

Πολύ καλή και αποδεδειγμένη γνώση αγγλικών

Επιθυμητά Προσόντα

Γνώση ή/και εμπειρία διαδικασιών και νομοθεσίας δημοσίων φορέων

Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση  HYPERLINK “mailto:[email protected][email protected] έως και τις 14/2/2019.

Δεν είναι απαραίτητη η κατάθεση βιογραφικού σημειώματος. Βιογραφικά σημειώματα που δεν συνοδεύονται από την αίτηση δεν θα γίνονται δεκτά.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επιβεβαιώσουν την παραλαβή της αίτησης στο τηλ. 23850 51211.

Αίτηση Υποψηφίου

Για τη θέση

Ειδικός συνεργάτης/Σύμβουλος Προγράμματος σε θέματα αγροτικής οικονομίας

Πως μάθατε για τη θέση αυτή;

Στοιχεία επικοινωνίας

Επώνυμο

Όνομα

Διεύθυνση

Τ.Κ.

Διεύθυνση email

Τηλέφωνο

Ημερομηνία γέννησης: 

Τίτλοι/Προσόντα σχετικά με τη θέση (σπουδών ή/και άλλοι)

Επαγγελματική εμπειρία

Συμπληρώστε λεπτομέρειες όλων των εργασιακών θέσεων που είχατε (μερική/πλήρης απασχόληση, εθελοντική εργασία, πρακτική κλπ.) και σχετίζονται με τη θέση ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη. Συνεχίστε και σε επόμενο φύλλο εάν χρειάζεται.

Πλήρης ονομασία και διεύθυνση του εργοδότη

Τίτλος θέσης/ Βασικές αρμοδιότητες

Χρόνος παραμονής στη θέση

Σχετικές δεξιότητες/γνώσεις/εμπειρία

Περιγράψτε πώς οι δεξιότητες/γνώσεις/εμπειρία σας καλύπτουν τις απαιτήσεις της θέσης, όπως αυτές παραθέτονται στην ανακοίνωση.  Συνεχίστε και σε επόμενο φύλλο εάν χρειάζεται.

Για ποιο λόγο ενδιαφέρεστε για τη θέση αυτή;

Συνεχίστε και σε επόμενο φύλλο εάν χρειάζεται

Από ποια ημερομηνία είστε διαθέσιμος/η;

Υπογραφή (ηλεκτρονική υπογραφή είναι αποδεκτή) ……………………………………….

                      Ημερομηνία: …….…………

Άγιος Γερμανός, Πρέσπα 530 77 | T 23850 51211 | F 23850 51343 | E [email protected] | www.spp.gr

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria