ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 321 ατόμων σε ΑΕΙ, δήμους, ΔΕΗ, Οργανισμούς (λίστα) - OlaDeka

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 321 ατόμων σε ΑΕΙ, δήμους, ΔΕΗ, Οργανισμούς (λίστα)

Ανοιχτές είναι 321 θέσεις για προσλήψεις ατόμων σε ΑΕΙ, δήμους, ΔΕΗ, Οργανισμούς με προκηρύξεις που είναι σε εξέλιξη και είναι κάτω από την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

<Εκπτώσεις έως -65% στη συλλογή Potre Fashion!

Ισχύει για αγορές έως 28/02/2019.

Συνοπτικά: Ν.Π.Δ.Δ.: «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων»: Πρόσληψη 8 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» (ΚΟΔΗΠ), που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2 ΠΕ Ειδικοί Αγωγοί, ΚΟΔΗΠ, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας

1 ΤΕ Νοσηλευτής, ΚΟΔΗΠ, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας

2 ΔΕ Οδηγοί, ΚΟΔΗΠ, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας

3 ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών, ΚΟΔΗΠ, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» (ΚΟΔΗΠ), Ισόγειο, Γούναρη 76, Τ.Κ. 262 24, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 2610 390968 & 2610 390971.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-01-2019 έως και 23-01-2019 (08.00π.μ.-14.00μ.μ.) Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής: Πρόσληψη  1 ατόμου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας Αττικής, για τις ανάγκες του υποέργου 1 «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» του έργου «Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης της Πόλης των Μεγάρων (Β’ Φάση)», που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 30-06-2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου, ενός (1) ατόμου-Επιστημονικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Ομάδας Α) με εξειδίκευση σε κεραμική, λίθο, μέταλλο γυαλί , οργανικά υλικά, Μέγαρα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής (ΕΦ.Α.Δ.Α.), Πανός 16, Τ.Κ. 105 55, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κας Γ. Μάλλιου).

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά πρέπει να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία (στο φαξ: 210 3216292) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στη διεύθυνση: [email protected]) εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 5561097.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-01-2019 έως και 25-01-2019 (09.00π.μ.-13.00μ.μ.) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ/ΑΠΘ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αξιοποίηση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Ελληνικής χλωρίδας» (T1ΕΔΚ-04174), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στα πλαίσια της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με επιστημονική υπεύθυνη την κα. Γκίκα Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας,  ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ. για διάστημα συνεχόμενο ή όχι, που μπορεί να εκτείνεται, έως τις 03-06-2021, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Υποψήφιος Διδάκτορας Φαρμακοποιός-Χημικός, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Στον υποψήφιο θα ανατεθεί το παρακάτω έργο:

– Προετοιμασία και οργάνωση πρωτοκόλλων in vitro και in vivo βιολογικών δοκιμασιών πρώτων υλών, εκχυλισμάτων και προϊόντων.

– Εκτέλεση των βιολογικών δοκιμασιών

– Aξιολόγηση και Ανάλυση αποτελεσμάτων

– Πρόβλεψη των φαρμακοκινητικών ιδιοτήτων των καθαρών ουσιών με την βοήθεια υπολογιστικών προγραμμάτων

– Μελέτες μοντελλοποίησης .

Για την υλοποίηση των παραπάνω θα υπάρξει συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ερευνητικής ομάδας του έργου, υπό την επίβλεψη του Επιστημονικού Υπευθύνου.

Ενότητες Εργασίας στο πλαίσιο των οποίων θα υλοποιηθεί το αντικείμενο:

  • ΕΕ5. Αξιολόγηση/αξιοποίηση της πιθανής βιολογικής δράσης των προϊόντων της εταιρείας, πρώτων υλών και εκχυλισμάτων τους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Χημείας & Φαρμακευτικής

-Υποψήφιος Διδάκτορας στη Φαρμακευτική (σχετική βεβαίωση του Τμήματος)

-Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Β2)

– Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον (36) μηνών σε in vitro δοκιμασίες και στη χρήση φασματοσκοπικών τεχνικών ανάλυσης

-Τουλάχιστον  3 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές στο γνωστικό πεδίο της Φαρμακοχημείας με in vitro και in vivo ανάπτυξη βιολογικών δοκιμασιών.

– Μεταπτυχιακός τίτλος τουλάχιστον ετήσιας φοίτησης στη Φαρμακοχημεία, Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Ενώσεων

– Αποδεδειγμένη γνώση λογισμικού μοντελλοποίησης.

– Αποδεδειγμένη γνώση λογισμικού για την ποσοτική συσχέτιση δομής-δράσης βιοδραστικών μορίων (QSAR)

Η γνώση τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό ή με σχετική διπλωματική εργασία ή με σχετικά μαθήματα του κύκλου σπουδών (αναλυτική βαθμολογία και αν από τον τίτλο του μαθήματος δεν προκύπτει άμεσα η συσχέτιση, η αναλυτική βαθμολογία να συνοδεύεται και από την περιγραφή του μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών).

1 Υποψήφιος Διδάκτορας Χημικός, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

– Προετοιμασία και οργάνωση πρωτοκόλλων in vitro και in vivo βιολογικών δοκιμασιών πρώτων υλών, εκχυλισμάτων και προϊόντων.

– Εκτέλεση των βιολογικών δοκιμασιών

– Aξιολόγηση και Ανάλυση αποτελεσμάτων

– Πρόβλεψη των φαρμακοκινητικών ιδιοτήτων των καθαρών ουσιών με την βοήθεια υπολογιστικών προγραμμάτων

Για την υλοποίηση των παραπάνω θα υπάρξει συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ερευνητικής ομάδας του έργου, υπό την επίβλεψη του Επιστημονικού Υπευθύνου.

Ενότητες Εργασίας στο πλαίσιο των οποίων θα υλοποιηθεί το αντικείμενο:

– ΕΕ5. Αξιολόγηση/αξιοποίηση της πιθανής βιολογικής δράσης των προϊόντων της εταιρείας, πρώτων υλών και εκχυλισμάτων τους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Χημείας

– Υποψήφιος διδάκτορας στη Φαρμακευτική

(η ιδιότητα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του τμήματος)

– Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2).

– Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον (36) μηνών σχετική με την ταυτοποίηση και τον έλεγχο δειγμάτων στις συνθήκες των in vitro βιολογικών δοκιμασιών, με φασματομετρία μάζας και φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού.

– Τουλάχιστον δύο (2) δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές στο γνωστικό πεδίο της Φαρμακοχημείας με in vitro και in vivo ανάπτυξη βιολογικών δοκιμασιών.

– Μεταπτυχιακός τίτλος τουλάχιστον ετήσιας φοίτησης στη Φαρμακοχημεία, Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Ενώσεων

– Γνώση λογισμικών πρόβλεψης των φαρμακοκινητικών ιδιοτήτων.

Η γνώση τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό ή με σχετική διπλωματική εργασία ή με σχετικά μαθήματα του κύκλου σπουδών (αναλυτική βαθμολογία και αν από τον τίτλο του μαθήματος δεν προκύπτει άμεσα η συσχέτιση, η αναλυτική βαθμολογία να συνοδεύεται και από την περιγραφή του μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών).

1 Υποψήφιος Διδάκτορας Βιολόγος-Βιοτεχνολόγος, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Προετοιμασία και οργάνωση πρωτοκόλλων in vitro και in vivo βιολογικών δοκιμασιών πρώτων υλών, εκχυλισμάτων και προϊόντων.

-Εκτέλεση των βιολογικών δοκιμασιών

– Aξιολόγηση και Ανάλυση αποτελεσμάτων

– Πρόβλεψη των φαρμακοκινητικών ιδιοτήτων των καθαρών ουσιών με την βοήθεια υπολογιστικών προγραμμάτων

Για την υλοποίηση των παραπάνω θα υπάρξει συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ερευνητικής ομάδας του έργου, υπό την επίβλεψη του Επιστημονικού Υπευθύνου.

Ενότητες Εργασίας στο πλαίσιο των οποίων θα υλοποιηθεί το αντικείμενο:

– ΕΕ5. Αξιολόγηση/αξιοποίηση της πιθανής βιολογικής δράσης των προϊόντων της εταιρείας, πρώτων υλών και εκχυλισμάτων τους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Βιοχημικού-Βιοτεχνολόγου

– Υποψήφιος διδάκτορας στη Φαρμακευτική

(η ιδιότητα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του τμήματος)

– Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2).

– Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον (12) μηνών στην Νανοτεχνολογία, στις νανοεπιστήμες και στις κλινικές εφαρμογές της Μοριακής Ιατρικής.

– Τουλάχιστον μια (1) δημοσίευση σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές στο γνωστικό πεδίο της Νανοβιοτεχνολογίας.

– Γνώση λογισμικών πρόβλεψης των φαρμακοκινητικών ιδιοτήτων

– Γνώση λογισμικών πρόβλεψης των φαρμακοκινητικών ιδιοτήτων

Η γνώση τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό ή με σχετική διπλωματική εργασία ή με σχετικά μαθήματα του κύκλου σπουδών (αναλυτική βαθμολογία και αν από τον τίτλο του μαθήματος δεν προκύπτει άμεσα η συσχέτιση, η αναλυτική βαθμολογία να συνοδεύεται και από την περιγραφή του μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών).

 Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση-δήλωση (επισυναπτόμενη) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΘεσσαλονίκηςΤμήμα Φαρμακευτικής, Γραμματεία, 4ος όροφος Κτιρίου Βιολογικών Επιστημών, Γραφείο 406, Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας και θα λαμβάνουν Αριθμό Πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος του Επιστημονικώς Υπευθύνου του έργου.

 Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου στα τηλ.:  2310 997627, ενώ σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της πρότασης στα τηλ.: 2310 994082 & 2310 994009.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 04-02-2019, (14.00μ.μ.) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ/ΑΠΘ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Καινοτόμο σύστημα παρακολούθησης και πρόγνωσης της ποιότητας του αέρα», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020), με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Δημήτρη Μελά, καθηγητή Τμήματος Φυσικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ. για διάστημα συνεχόμενο ή όχι, που μπορεί να εκτείνεται, έως τις 24-07-2021, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Υποψήφιος Διδάκτορας, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

 Υπολογισμός των εκπομπών των ανθρωπογενών ρύπων στην ατμόσφαιρα και ανάπτυξη σχετικής βάσης δεδομένων για όλες τις κατηγορίες ανθρωπογενών πηγών ρύπανσης για την Ελλάδα και τις περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Ηράκλειου. (Ενότητα Εργασίας 1/ΕΕ1 «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Προγνωστικού Συστήματος»).

Συμβολή στην έκθεση περιγραφής της τελικής προσαρμογής των αριθμητικών μοντέλων στις περιοχές προσομοίωσης και των δεδομένων εισόδου για την εφαρμογή τους. (Ενότητα Εργασίας 1/ΕΕ1«Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Προγνωστικού Συστήματος»).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Πανεπιστημίου Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνείου

– Μεταπτυχιακός τίτλος με ειδίκευση σε θέματα Φυσικής Περιβάλλοντος

– Διδακτορικό δίπλωμα με ειδίκευση σε θέματα Φυσικής Περιβάλλοντος

– Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στον υπολογισμό ανθρωπογενών εκπομπών

– Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Β2)

1 Υποψήφιος Διδάκτορας, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Υπολογισμός των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων από δορυφορικά δεδομένα (Ενότητα Εργασίας 1/ΕΕ1«Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Προγνωστικού Συστήματος»).

Συμβολή στην έκθεση περιγραφής της τελικής προσαρμογής των αριθμητικών μοντέλων στις περιοχές προσομοίωσης και των δεδομένων εισόδου για την εφαρμογή τους. (Ενότητα Εργασίας 1/ΕΕ1«Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Προγνωστικού Συστήματος»)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Πανεπιστημίου Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνείου

– Μεταπτυχιακός τίτλος με ειδίκευση σε θέματα Φυσικής Περιβάλλοντος

– Υποψήφιος Διδάκτορας στη Φυσική Περιβάλλοντος (H ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου τμήματος)

– Πιστοποιημένη γνώση στις γλώσσες ανάλυσης δεδομένων και προγραμματισμού matlab και fortran

Η γνώση τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό ή με σχετική διπλωματική εργασία ή με σχετικά μαθήματα του κύκλου σπουδών (αναλυτική βαθμολογία και αν από τον τίτλο του μαθήματος δεν προκύπτει άμεσα η συσχέτιση, η αναλυτική βαθμολογία να συνοδεύεται και από την περιγραφή του μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών).

-Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Β2)

1 Υποψήφιος Διδάκτορας του άρθρου 98 του Ν.4547/2018, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ανάπτυξη μεθόδων σύνθεσης (fusion) δεδομένων ποιότητας του αέρα (αλγόριθμοι για τη σύνθεση δεδομένων αισθητήρων και αποτελεσμάτων μοντέλων για περιγραφή τρέχουσας κατάστασης ποιότητας του αέρα) (Ενότητα Εργασίας 1/ΕΕ1«Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Προγνωστικού Συστήματος»).

Συνεισφορά στον προσδιορισμό των προδιαγραφών λειτουργίας και εγκατάστασης σταθμών μικροαισθητήρων (Ομαδοποίηση των σημείων εγκατάστασης. Παραμετροποίηση και λειτουργικά χαρακτηριστικά κόμβων) (Ενότητα Εργασίας 2/ΕΕ2 «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας αέρα με μικροαισθητήρες»).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Πανεπιστημίου Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνείου

– Μεταπτυχιακός τίτλος με ειδίκευση σε θέματα Υπολογιστικής Φυσικής ή Φυσικής Περιβάλλοντος

– Υποψήφιος Διδάκτορας στην Περιβαλλοντική Φυσική  (H ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου τμήματος)

– Πιστοποιημένη γνώση στην μοντελοποίηση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος με χρήση υπολογιστικής νοημοσύνης. Η γνώση τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό ή με σχετική διπλωματική εργασία ή με σχετικά μαθήματα του κύκλου σπουδών (αναλυτική βαθμολογία και αν από τον τίτλο του μαθήματος δεν προκύπτει άμεσα η συσχέτιση, η αναλυτική βαθμολογία να συνοδεύεται και από την περιγραφή του μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών).

– Πιστοποιημένη γνώση στις γλώσσες ανάλυσης δεδομένων και προγραμματισμού matlab και Weka

Η γνώση τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό ή με σχετική διπλωματική εργασία ή με σχετικά μαθήματα του κύκλου σπουδών (αναλυτική βαθμολογία και αν από τον τίτλο του μαθήματος δεν προκύπτει άμεσα η συσχέτιση, η αναλυτική βαθμολογία να συνοδεύεται και από την περιγραφή του μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών).

-Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Β2)

1 Υποψήφιος Διδάκτορας του άρθρου 98 του Ν.4547/2018, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Έλεγχος και επαλήθευση της πρόγνωσης της ποιότητας του αέρα (Ενότητα Εργασίας 3/ΕΕ3 «Αξιολόγηση και Επαλήθευση»).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Πανεπιστημίου Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνείου

– Μεταπτυχιακός τίτλος με ειδίκευση σε θέματα Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Μετεωρολογίας

-Διδακτορικό Δίπλωμα με ειδίκευση σε θέματα Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Μετεωρολογίας

– Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στη χρήση ατμοσφαιρικών μοντέλων.

– Πιστοποιημένη γνώση σε Phyton και Fortran

Η γνώση τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό ή με σχετική διπλωματική εργασία ή με σχετικά μαθήματα του κύκλου σπουδών (αναλυτική βαθμολογία και αν από τον τίτλο του μαθήματος δεν προκύπτει άμεσα η συσχέτιση, η αναλυτική βαθμολογία να συνοδεύεται και από την περιγραφή του μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών).

-Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Β2).

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση-δήλωση (επισυναπτόμενη) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΘεσσαλονίκηςΤμήμα Φυσικής, Γραμματεία, 2ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Θ. 149, Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας και θα λαμβάνουν Αριθμό Πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής.

Ο φάκελος των προτάσεων θα πρέπει να έχει την ένδειξη: «Κωδικός έργου: 96501».

 Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου στα τηλ.:  2310 998124, ενώ σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της πρότασης στα τηλ.: 2310 994082, 2310 994026 & 2310 994009.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 04-02-2019, (14.00μ.μ.) Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού & Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας  Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 15268 και τίτλο «ΠΜΣ «Στρατηγικές διαχείρισης περιβάλλοντος, καταστροφών και κρίσεων»», το οποίο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους, και του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο κος Δρ. Ευθύμιος Λέκκας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 12μηνης διάρκειας με δυνατή ανανέωση ή παράταση μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι τη συμπλήρωση 24 μηνών από την υπογραφή της αρχικής σύμβασηςσυνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΔΕ Γραμματειακής Υποστήριξης με πλήρη απασχόληση, ΕΚΠΑ, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Μορφοποίηση εκπαιδευτικού υλικού για την ανάρτησή του στο eclass των μαθήματων των κατευθύνσεων του Προγράμματος και επιμέλεια δημοσιευμάτων, στοιχείων και βιβλιογραφίας από τον τύπο και το διαδίκτυο για τις φυσικές καταστροφές και το περιβάλλον.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2) Εμπειρία 1 έτους σε ηλεκτρονική σχεδίαση εκπαιδευτικού υλικού: α) για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και β) σε θέματα Φυσικών Καταστροφών και Περιβάλλοντος.

1ΔΕ Τεχνική Υποστήριξη Πολυμέσων, ΕΚΠΑ, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Βιντεοσκόπηση μαθημάτων, ψηφιοποίηση οπτικοακουστικού υλικού, μίξη εικόνας και ήχου, ανάρτηση μαθημάτων μέσω διαδικτύου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2) Γνώση χειρισμού Η/Υ

3) Καλή Γνώση Αγγλικών (Επίπεδο Β2).

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση (Παράρτημα Ι) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομείου, ο οποίος θα αναγράφει στο εξωτερικό του την ακόλουθη ένδειξη:

Πρόταση κου /κας ……………….

στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 000469/2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο με Κ.Ε. 15268,

είτε  αυτοπροσώπως στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ), Πρωτόκολλο, 7ος όροφος, Χ. Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα Αττικής, ή στην Πανεπιστημιούπολη, κτήριο ΤΥΠΑ ή στην Ιατρική Σχολή

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ), Χ. Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα Αττικής.

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 04-02-2019 Ν.Π.Δ.Δ.: «Οργανισμός Νεολαίας & Άθλησης Δ. Αργυρούπολης-Ελληνικού» ‘’ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ’’: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Οργανισμός Νεολαίας & Άθλησης Δ. Αργυρούπολης-Ελληνικού» ‘’ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ’’που εδρεύει στην Αργυρούπολη της ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 ΔΕ Διοικητικού, Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α., Αργυρούπολη Αττικής

1 ΥΕ Φύλακας, Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α., Αργυρούπολη Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού Δ. Αργυρούπολης-Ελληνικού» (Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.) ‘’ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ’’, Λ. Κύπρου & Τριπόλεως 6, Τ.Κ. 164 52, Αργυρούπολη Αττικής, (υπόψη κ. Τατιάνας Καρατζά).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 9600639 & 210 9624042.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-01-2019 έως και 25-01-2019 Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού/Μηχανικών: Πρόσληψη 1 ατόμου

To Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ)/Μηχανικών που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη της ΠΕ Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του διδακτικού έτους 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου- Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, ως εξής:

1 Μηχανικός Α’ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων με τα απαιτούμενα προσόντα Μηχανολόγο Μηχανικό και ελλείψει αυτών Ναυπηγό Μηχανολόγο Μηχανικό.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί στην πρόσληψη του αριθμού του προσωπικού που προκηρύσσει σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αυτό αιτιολογείται από το ΚΕΣΕΝ/Μ χωρίς αυτό να εγείρει καμία απαίτηση από τους υποψηφίους.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή με courier την αίτηση συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ)/Μηχανικών, Φλέμινγκ 43, Τ.Κ. 182 33, Άγιος Ιωάννης Ρέντης Πειραιά.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 4810615 και 210 4810316 (εργάσιμες ημέρες & ώρες) & στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 24-01-2019 (15.30μ.μ.) Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού/Μηχανικών: Πρόσληψη έως 2 άτομα

To Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ)/Μηχανικών που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη της ΠΕ Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του διδακτικού έτους 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη έως δύο (2) ατόμων- Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, ως εξής:

Μέχρι 2 Ηλεκτρολόγοι-Μηχανολόγοι.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί στην πρόσληψη του αριθμού του προσωπικού που προκηρύσσει σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αυτό αιτιολογείται από το ΚΕΣΕΝ/Μ χωρίς αυτό να εγείρει καμία απαίτηση από τους υποψηφίους.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή με courier την αίτηση συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ)/Μηχανικών, Φλέμινγκ 43, Τ.Κ. 182 33, Άγιος Ιωάννης Ρέντης Πειραιά.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 4810615 και 210 4810316 (εργάσιμες ημέρες & ώρες) & στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 24-01-2019 (15.30μ.μ.) «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου»: Πρόσληψη 5 ατόμων

Η «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου» (ΚΕΔΑ), που εδρεύει στο Αγρίνιο της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας (01-02-2019 έως και 31-03-2019), συνολικά πέντε(5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 ΤΕ Διοίκησης & Οικονομίας, ΚΕΔΑ, Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας

2 ΔΕ, ΚΕΔΑ, Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας

2 ΥΕ Καθαρίστριες Εσωτερικών Χώρων, ΚΕΔΑ, Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας

 Το προσωπικό αυτό (Τ.Ε. και Δ.Ε.) θα απασχοληθεί στις δομές και δράσεις των τμημάτων της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση (όπου θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Αγρινίου (Κ.Ε.Δ.Α.), Στρατηγού Δαγκλή Παναγιώτη 27, Τ.Κ. 301 31, Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας.

Πληροφορίες στα τηλ.: 26413 60613 και 26413 60615 (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-01-2019 έως και 28-01-2019 Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το  Πανεπιστήμιο Πειραιώς, που εδρεύει στον Πειραιά της ΠΕ Πειραιώς της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 20190132/14-01-2019 Προκήρυξή του (ΦΕΚ 1511/Γ’/20-12-2018), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου  στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 9631, ΑΔΑ: Ω8ΧΡ469Β7Τ-Μ2Ν

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ασφάλεια Δικτυακών Συστημάτων».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 4142752, (Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων), (εργάσιμες ημέρες & ώρες).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-03-2019 Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής: Πρόσληψη 207 ατόμων

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Α.ΕΛ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας  Υπηρεσιών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 18μηνης διάρκειας, συνολικά διακοσίων επτά (207) ατόμων στο Τομέα Καθαριότητας σε όλη την Αττική.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (Α.ΕΛ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α.), Λ. Αλεξάνδρας 173, Τ.Κ. 115 22, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κ. Γρηγορίου Τσαλή).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 6476041 & 210 6476039.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-01-2019 έως και 25-01-2019 «Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών»: Πρόσληψη 3 ατόμων

Η «Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών» (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.), που εδρεύει στα Γρεβενά της ΠΕ Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την υλοποίηση της πράξης: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Επιχειρησιακού προγράμματος « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» της Δημοτικής Επιχείρησης για τη λειτουργία των δομών Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας έως τις 31-08-2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Γυμναστών (Ωρομίσθιος), ΚΔΑΠ, Γρεβενά Δ. Μακεδονίας

1ΠΕ ή ΤΕ Μουσικός εν ελλείψει αυτών ΔΕ (Ωρομίσθιος), ΚΔΑΠ, Γρεβενά Δ. Μακεδονίας

1ΠΕ Εικαστικός εν ελλείψει ΤΕ εν ελλείψει ΔΕ (Ωρομίσθιος), ΚΔΑΠ, Γρεβενά Δ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.), Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη, Πρώην Κτίριο (Ε.Ο.ΜΜΕ.Χ.), Τ.Κ. 511 00, Γρεβενά Δ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Μάνου Βάιας).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 24620 83674.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-01-2019 έως και 25-01-2019 Δήμος Λέσβου: Πρόσληψη 8 ατόμων

Ο Δήμος Λέσβου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη της ΠΕ Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της  Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΔΕ Οδηγοί, Μυτιλήνη Λέσβου Β. Αιγαίου

4ΥΕ Εργάτες Πράσινου, Μυτιλήνη Λέσβου Β. Αιγαίου

2ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, Μυτιλήνη Λέσβου Β. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Λέσβου, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ελ. Βενιζέλου 13-15, Τ.Κ. 811 00, Μυτιλήνη, (υπόψη κ. Ευμορφίας Τυρή).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

Οι προσληφθέντες/είσες θα απασχοληθούν στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με τις ανάγκες αυτού.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22513 50596.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-01-2019 έως και 28-01-2019 Ν.Π.Δ.Δ.: «Επιμελητήριο Άρτας»: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Επιμελητήριο Άρτας»που εδρεύει στην Άρτα της ΠΕ Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, 24μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Μηχανικός Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Άρτα Ηπείρου

1ΠΕ Μηχανικός (ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών), Άρτα Ηπείρου.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν απαιτείται να έχουν καθημερινή παρουσία στο χώρο του Επιμελητηρίου Άρτας, Κ. Αιτωλού & Ν Πριοβόλου, Τ. Κ. 47132, να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό του Επιμελητηρίου Άρτας και να συμμετέχουν στις συναντήσεις και συσκέψεις του έργου, όπου και όταν πραγματοποιούνται και όταν κρίνεται απαραίτητο.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση όπως αυτή περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της παρούσας  και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. « Επιμελητήριο Άρτας», Κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου, Τ.Κ. 471 32, Άρτα Ηπείρου, (υπόψη κ. Γκολομάζου Ιωάννη, Προέδρου του Επιμελητηρίου).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26810 28728.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-01-2019 έως και 24-01-2019 Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού & Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας  Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 14947 και τίτλο «Εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λειτουργικές ανάγκες της Νομικής Σχολής», το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό, και του οποίου Επιστημονική Υπεύθυνη έχει οριστεί η κ. Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 31-03-2019 και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί, εφόσον το έργο παραταθεί ή ανανεωθεί με απόφαση Συγκλήτου, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Γραμματέας με πλήρη απασχόληση, Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

α) Υποστήριξη της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών και υλοποίηση των αποφάσεών της (πρόγραμμα διδασκαλίας, πρόγραμμα εξετάσεων και κατάρτιση του οδηγού Σπουδών),

 β) Συλλογή κι Επεξεργασία Δεδομένων σχετικών με παρεμφερή προγράμματα σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής,

 γ) Διοικητική Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εγγραφές, οργάνωση τελετών ορκομωσίας κ.λπ.),

 δ) Εξαγωγή κι επεξεργασία στατιστικών στοιχείων σχετικών με τους αποφοίτους της Σχολής

Η ορθή και επιμελής εκτέλεση της εργασίας του δικαιούχου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και της σύμβασής του θα βεβαιώνεται μηνιαίως από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο ΑΕΙ Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

2) Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

3) Γνώση χειρισμού Η/Υ

4) Εμπειρία τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θέση, με αντικείμενο συναφές με αυτό της προς πλήρωση θέσης

1ΔΕ Γραμματέας με πλήρη απασχόληση, Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

α) Υποστήριξη των Συλλογικών Οργάνων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων (τήρηση πρακτικών κ.λπ.),

β) Τήρηση Αιθουσιολογίου,

γ) Καταχώριση Βαθμολογιών,

δ) Εξυπηρέτηση Φοιτητών.

Η ορθή και επιμελής εκτέλεση της εργασίας του δικαιούχου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και της σύμβασής του θα βεβαιώνεται μηνιαίως από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Απολυτήριος Τίτλος Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2) Εμπειρία τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θέση, με αντικείμενο συναφές με αυτό της προς πλήρωση θέσης

3) Γνώση χειρισμού Η/Υ

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση (Παράρτημα Ι) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομείου, ο οποίος θα αναγράφει στο εξωτερικό του την ακόλουθη ένδειξη:

Πρόταση κου /κας ……………….

στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 105097/2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο με Κ.Ε. 14947,

είτε  αυτοπροσώπως στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ), Πρωτόκολλο, 7ος όροφος, Χ. Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα Αττικής, ή στην Πανεπιστημιούπολη, κτήριο ΤΥΠΑ ή στην Ιατρική Σχολή

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ), Χ. Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα Αττικής.

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 29-01-2019

 

 Δήμος Νάουσας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Νάουσας, που εδρεύει στη Νάουσα της ΠΕ Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου και συγκεκριμένα για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων δεδομένου ότι η μη περισυλλογή τους θα επιφέρει δυσμενείς & μη αναστρέψιμες συνέπειες για το Δήμο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΥΕ Εργάτες περισυλλογής αδέσποτων ζώων, Δ. Νάουσας, Νάουσα Ημαθίας Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Νάουσας, Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Δημαρχίας 30, Τ.Κ. 592 00, Νάουσα Ημαθίας Κ. Μακεδονίας.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 23323 50335 & 23323 50336.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-01-2019 έως και 24-01-2019, (εργάσιμες ημέρες & ώρες)

 

 Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας & Δικτύων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας & Δικτύων (ΙΝΕΑ), σύμφωνα με το Α.Π. 65/08-01-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ
ΙΝΕΑ/2018/CA/FGIV/20 

PROJECT MANAGER-TRANSPORT, ENERGY

& ICT for the Connecting Europe Facility programme

 

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στον ως άνω Οργανισμό.

 Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού:

http://ec.europa.eu./inea/en/mission-objectives/job-opportunities

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 25-01-2019 Δήμος Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την υλοποίηση του έργου «AIRTHINGS -Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή μέσω ανάπτυξης διαδικτυακού περιβάλλοντος μετρήσεων ποιότητας του αέρα με τεχνολογία αισθητήρων IoT» του προγράμματος «BalkanMED 2014-2020» του Δήμου,ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 15-11-2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, 4ωρη απασχόληση ημερησίως και 5νθήμερη εργασία,ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Περιβάλλοντος, Δ. Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 546 36, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Βλαχιώτη Βασιλικής).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 2313 317139, 2313 317128, 2313 317666 & 2313 317137.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-01-2019 έως και 28-01-2019 Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας: Πρόσληψη 36 ατόμων

Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (Α.ΕΛ.ΑΣ./Υ.ΠΡΟ.ΠΟ.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας  του Αρχηγείου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 18μηνης διάρκειας, μερικής απασχόλησης, συνολικά τριάντα έξι (36) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΥΕ Καθαριότητας, με 3ωρη απασχόληση, Α.ΕΛ.ΑΣ./Δ/νση Εσωτερικών Λειτουργιών, Αθήνα Αττικής

24ΥΕ Καθαριότητας, με 5ωρη απασχόληση, Α.ΕΛ.ΑΣ./Δ/νση Εσωτερικών Λειτουργιών, Αθήνα Αττικής

2ΥΕ Καθαριότητας, με 5ωρη απασχόληση, Α.ΕΛ.ΑΣ./Δ/νση Τεχνικών Εφαρμογών, Αχαρνές Αττικής

4ΥΕ Καθαριότητας, με 5ωρη απασχόληση, Α.ΕΛ.ΑΣ./Δ/νση Τεχνικών Εφαρμογών, Ν. Φιλαδέλφεια  Αττικής

5ΥΕ Καθαριότητας, με 5ωρη απασχόληση, Α.ΕΛ.ΑΣ./Δ/νση Τεχνικών Εφαρμογών, Καλλιθέα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού, Τμήμα Προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ., Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κ. Ιωάννας Μανουσάκη).

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 6922318.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-01-2019 έως και 25-01-2019 Αστυνομική Ακαδημία: Πρόσληψη 8 ατόμων

Η Αστυνομική Ακαδημία του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που εδρεύει στις Αχαρνές της ΠΕ Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των 4 κτιριακών εγκαταστάσεων στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της ΕΛ.ΑΣ. της Αστυνομικής Ακαδημίας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 18μηνης διάρκειας, 5ωρης απασχόλησης, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

8ΥΕ Καθαριότητας, με 5ωρη απασχόληση, Σχολή Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης ΕΛ.ΑΣ. της Αστυνομικής Ακαδημίας, Αχαρνές Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομική Ακαδημία, Λ. Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ. 136 79, Αχαρνές Αττικής, (υπόψη κ. Α/Υ’ Μάριου Βασιλακόπουλου).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 2424306.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 19-01-2019 έως και 28-01-2019 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.: Πρόσληψη 3 ατόμων

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Α.Ε., για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Συγκροτήματος Νέστου, που εδρεύει στο Παρανέστι της ΠΕ Δράμας της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας (ημερήσιοι), συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΔΕ Μηχανικοί  ΑΗΣ – ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων, ΔΥΗΠ/Συγκρότημα Νέστου, Παρανέστι Δράμας

1ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Σταθμών-Υποσταθμών, ΔΥΗΠ/Συγκρότημα Νέστου, Παρανέστι Δράμας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.3 με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένοαπό αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολήστα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

ΔΕΗ AE/ΔΥΗΠ/Συγκρότημα Νέστου, Τ.Θ.201, Τ.Κ 661 00, Παρανέστι Δράμας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, (υπόψη κ. κ. Θεοδωρίδη Αχιλλέα).

 Πληροφορίες στο τηλ. 25210 61612.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 24-01-2019 Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας: Πρόσληψη  1 ατόμου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, που εδρεύει στην Άρτα της ΠΕ Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τις ανάγκες του υποέργου 1 «Εργασίες ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας» του έργου «Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας», που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, ανακοινώνει τηνπρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 2μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως την ολοκλήρωση του έργου, ενός (1) ατόμου-Επιστημονικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση σε μνημεία Κλασικής και Ελληνιστικής περιόδου, Περιοχή εκτέλεσης του Έργου στην ΠΕ Άρτας, τα γραφεία της ΕΦ.Α. Άρτας & το Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας Ηπείρου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, Αράχθου 1, Τ.Κ. 471 00, Άρτα Ηπείρου

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά πρέπει να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία (στο φαξ: 26810 79821) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στη διεύθυνση: [email protected]) εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26810 24636.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-01-2019 έως και 24-01-2019 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), που εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη της ΠΕ Θεσσαλονίκης  της Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας,  σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 686/14-01-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

1 Καθηγητής για τη διδασκαλία των μαθημάτων:

1) ΜΒ.6.12 Βιολογία Ανάπτυξης (μάθημα κορμού 4ου εξαμήνου)

2) Γ. ΜΒ. 6.9 Βιοτεχνολογία Ζώων και Φυτών (μάθημα κορμού κατεύθυνσης 6ου εξαμήνου).

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την Προκήρυξη, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας, Γραμματεία, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

Τα δικαιολογητικά: (Βιογραφικό Σημείωμα, το Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων, τα Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών και το αντίγραφο διδακτορικής διατριβής) υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 998250 (Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 28-01-2019 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης (ΕΛΚΕ/ΤΕΙ), που εδρεύει στο Ηράκλειο της ΠΕ Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, για την παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο υλοποίησης του  Υποέργου -2- με τίτλο «Συμμετοχή του ΤΕΙ Κρήτης/CPPL στο έργο HELLAS-CH» της Πράξης «Συνέργεια ELI – LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002735, το οποίο χρηματοδοτείται από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), (κωδ. έργου: 80543), σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Φυσικός με 4μηνη σύμβαση (2 ανθρωπομήνες), ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Συμμετοχή στα Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) του Υποέργου «ΠΕ 3 Αναβάθμιση και Υλοποίηση Υποδομών Πρόσβασης (ΑΥΥΠ)» και «ΠΕ 5 Συνεργατικές Ερευνητικές Ενέργειες (ΣΕΕ)» με ρόλο/αρμοδιότητα την αλληλεπίδραση υπερβραχέων laser με την ύλη, δευτερογενείς πηγές ακτινοβολίας πλάσματος.

Παραδοτέα:

Συμμετοχή στα Παραδοτέα του Υποέργου:

– Π3.6: Αναφορά ενεργειών ανάπτυξης ανιχνευτικών μεθόδων πλάσματος και της δευτερογενούς παραγόμενης ακτινοβολίας και της χρήσης εξοπλισμού για φασματοσκοπική ανάλυση και ανίχνευση Η/Μ και σωματιδιακής ακτινοβολίας.

– Π5.3: Αναφορά ανάπτυξης λειτουργικού σταθμού δευτερογενών πηγών σωματιδίων και ηλεκτρομαγνητικής εκπομπής πλάσματος και σχετικές προσομοιώσεις.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1)Πτυχίο Φυσικής.

2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του Υποέργου και της θέσης.

3) Υποψήφιος/ια διδάκτορας σε ερευνητικό θέμα συναφές με το αντικείμενο του Υποέργου και της θέσης.

4) Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

1ΠΕ Θετικών ή Τεχνολογικών Επιστημών με σύμβαση από την ημερομηνία υπογραφής έως και 30-06-2019 (2,88 ανθρωπομήνες), ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

– Συμμετοχή στα Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) του Υποέργου «ΠΕ 3 Αναβάθμιση και Υλοποίηση Υποδομών Πρόσβασης (ΑΥΥΠ)».

Παραδοτέα:

Συμμετοχή στα Παραδοτέα του Υποέργου:

– Π3.6: Αναφορά ενεργειών ανάπτυξης ανιχνευτικών μεθόδων πλάσματος και της δευτερογενούς παραγόμενης ακτινοβολίας και της χρήσης εξοπλισμού για φασματοσκοπική ανάλυση και ανίχνευση Η/Μ και σωματιδιακής ακτινοβολίας.

– Π3.7: Αναφορά ενεργειών ανάπτυξης πειραματικών διατάξεων πλάσματος συνδεόμενων με το θάλαμο αλληλεπιδράσεων διαμέτρου 1.5m που διαθέτει η υποδομή.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο ΑΕΙ Σχολής Θετικών ή Τεχνολογικών Επιστημών.

2) Διδακτορικό Δίπλωμα Θετικών ή Τεχνολογικών Επιστημών.

3)Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε Ευρωπαϊκά ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

4) Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

5) Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση- σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο στη διεύθυνση:

http://www.elke.teicrete.gr/Aithseis/616_17012019.aspx

Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης δίνονται στην παραπάνω διεύθυνση.

Κάθε υποψήφιος δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα υποχρεωτικά μόνο για μία θέση (αναφέροντας τον παραπάνω Α/Α σύμβασης π.χ. 1 ή 2 ).

 Πληροφορίες τεχνικής φύσεως στο τηλ.:  2810 379339 (κ. Σοφία Κουτεντάκη), ενώ σχετικά με το αντικείμενο του έργου στο τηλ.: 28210 23036 (κ. Μιχαήλ Ταταράκης), email[email protected]

Για ερωτήματα που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματα τους στην κ. Κλαίρη Νικηφόρου, τηλ. 2810 379161, email[email protected]

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 01-02-2019, (14.00μ.μ.) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της Περιφέρειας  Ηπείρου, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 419/19-09-2018 Προκήρυξή του (ΦΕΚ 1540/Γ’/27-12-2018), ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, ενός (1) ατόμου  στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP9578

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Κατανεμημένα Συστήματα».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26510 07196, Γραμματεία του Τμήματος Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα Ηπείρου.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-03-2019 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της Περιφέρειας  Ηπείρου, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 873/24-09-2018 Προκήρυξή του (ΦΕΚ 1540/Γ’/27-12-2018), ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, ενός (1) ατόμου  στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Ν. 4559/03-08-2018)

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP9582

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μακροοικονομική».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στα τηλ.: 26510 07496 – 99, Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα Ηπείρου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-03-2019 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της Περιφέρειας  Ηπείρου, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 908/27-09-2018 Προκήρυξή του (ΦΕΚ 1540/Γ’/27-12-2018), ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, ενός (1) ατόμου  στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP9576

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Παιδαγωγική».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26510 07185,  Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα Ηπείρου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-03-2019 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της Περιφέρειας  Ηπείρου, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 730/19-09-2018 Προκήρυξή του (ΦΕΚ 1540/Γ’/27-12-2018), ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, ενός (1) ατόμου  στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP9574

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Πολιτική Φιλοσοφία».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26510 07185,  Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα Ηπείρου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-03-2019 Ν.Π.Δ.Δ.: Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων: «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ.: Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων: «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή της ΠΕ Λέσβου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους),ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων, Αγία Παρασκευή Λέσβου Β. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. : Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων: «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 811 00, Λέσβος Β. Αιγαίου, (υπόψη κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλου).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22530 31654.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 29-01-2019Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.: Πρόσληψη 4 ατόμων

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης του Λιγνιτικού Κέντρου Δ. Μακεδονίας που εδρεύει στο νομό Κοζάνης, για τις ανάγκες του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς) που εδρεύει στην Κατταβιά-Νότιας Ρόδου του Δ. Ρόδου, Ν. Δωδεκανήσου, για τις ανάγκες του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου που εδρεύει στο Ν. Λασιθίου Κρήτης και για τις ανάγκες του Κλάδου ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα που εδρεύει στο Ν. Φλώρινας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Νοσηλευτής-τρια (Υγειονομικοί Τεχνολόγοι), με πρόγραμμα εναλλασσόμενης τριπλής φυλακής (βάρδιες), Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία για τη Δ/νση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικού Κέντρου Δ. Μακεδονίας (ΔΕΛΚΔΜ), Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

1ΤΕ Νοσηλευτής-τρια (Υγειονομικοί Τεχνολόγοι), με πρόγραμμα πρωινής ή απογευματινής απασχόλησης, Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία για το ΘΗΣ Νότιας  Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς), Κατταβιά Νοτίας Ρόδου, Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1ΤΕ Νοσηλευτής-τρια (Υγειονομικοί Τεχνολόγοι), με πρόγραμμα πρωινής ή απογευματινής απασχόλησης, Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία για τον ΑΗΣ Αθερινόλακκου, Λασίθι Σητείας Λασιθίου Κρήτης

1ΤΕ Νοσηλευτής-τρια (Υγειονομικοί Τεχνολόγοι), με πρόγραμμα εναλλασσόμενης τριπλής φυλακής (βάρδιες), Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία για τον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα, Αμύνταιο Φλώρινας Δ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.3 με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένοαπό αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολήστα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

ΔΕΗ AE, Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, Αραχώβης 32, Τ.Κ. 106 81, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κ. Χατζητόλια Αικατερίνης).

 Πληροφορίες στο τηλ. 210 3895514.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-01-2019 έως και 30-01-2019 Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ»: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετιών Πόρων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ», που εδρεύει στη Νάουσα της Π.Ε. Ημαθίας της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για τις ανάγκες υλοποίησης

του έργου ‘Ανάπτυξη της δενδροκομίας φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων με τη διατήρηση και οργάνωση της τράπεζας γενετικού υλικού, τη δημιουργία μητρικών φυτειών και την αξιολόγηση, αξιοποίηση και βελτίωση τοπικών και ξενικών ποικιλιών», με ακρωνύμιο FruitTrees2Safeguard (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-05438), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ., ετήσιας διάρκειας, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 ΠΕ Γεωπόνος κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής, Νάουσα Ημαθίας Κ. Μακεδονίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

1)Στην καταγραφή φαινολογικών σταδίων (χρόνος άνθησης, χρόνος ωρίμανσης και χαρακτηριστικά UPOV σε ποικιλίες φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων που αξιολογούνται στο ΤΦΟΔ Νάουσας (143 ποικιλίες).

2) Σε μετρήσεις απόδοσης και ποιότητας καρπών σε οπωρώνες παραγωγών για την αξιολόγηση αγρονομικών χαρακτηριστικών ποικιλιών κονσερβοποιήσημου ροδάκινου.

3) Σε μετρήσεις απόδοσης καρπών, ζημιών από ασθένειες και φυσιολογικές ανωμαλίες στον αγρό. Μετρήσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών των καρπών (διαλυτά στερεά συστατικά, συνολικά οξέα, αντίσταση στη πίεση, χρώμα, αντιοξειδωτικά και φαινολικές ουσίες κ.α.) στο εργαστήριο.

4) Στην μεταφορά των δεδομένων στον υπολογιστή, στατιστική επεξεργασία και συγγραφή εκθέσεων.

5) Σε καλλιεργητικές εργασίες χειμερινού και θερινού κλαδεύματος, χορτοκοπής και ψεκασμών στους πειραματικούς οπωρώνες έκτασης περίπου 80 στρεμμάτων και το δικτυοκήπιο 700 τμ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο γεωπόνου ΠΕ, κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής

2)Εργασιακή εμπειρία στην έρευνα για την αξιολόγηση αγρονομικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών ποικιλιών φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων με μετρήσεις στον αγρό και το εργαστήριο, διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) μηνών

3)Αποδεικτικό ικανότητας χειρισμού υπολογιστή

4)Ικανότητα επικοινωνίας με τους παραγωγούς, εξωστρέφεια και κοινωνικότητα.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους (έντυπο υποβολής πρότασης ορθώς συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο) για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ’ άρθρο 681 ΑΚ, με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, εγγράφως σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την αριθμ.7 (11-01-2019) Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ.», στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛ.ΓΟ.)«ΔΗΜΗΤΡΑ», Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας, Οδός Σ.Σ. Ναούσης 38, Τ.Κ. 592 00, Νάουσα Ημαθίας Κ. Μακεδονίας.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 23320 41548 (κ. Νανά Γιάννινα).

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 30-01-2019 (15.00μ.μ.)Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ‘’ΔΗΜΗΤΡΑ’’ (ΙΤΑΠ/ΕΛΓΟ), που εδρεύει στη Λυκόβρυση της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Κ. Αττικής, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος/έργου «Oenovation» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-04747(MIS 5031228)(ΕΥΔΕ–ΕΤΑΚ 2592/18/7/2018, ΑΔΑ: 6Θ0Θ4653ΠΣ-Ν6Ι) και με τίτλο “Αξιοποίηση νέας φυσικής Ελληνικής μικροβιακής χλωρίδας προς παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020) και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014 –2020, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ., 20μηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 ΠΕ Οινολόγος ή Τεχνολογίας Τροφίμων ή Βιολογίας ή Χημείας ή άλλης συναφούς ειδικότητας, ΙΤΑΠ, Λυκόβρυση Αττικής.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Απομόνωση νέων στελεχών ζυμών (Π1), τη μοριακή ταυτοποίηση και τα οινολογικά χαρακτηριστικά των στελεχών ζυμών (Π2) καθώς και με την συγγραφή εκθέσεων/παραδοτέων του έργου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο ΑΕΙ Οινολογίας ή τεχνολογίας τροφίμων ή βιολογίας ή χημείας ή άλλης συναφούς ειδικότητας της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

– Καλή γνώση Αγγλικών και καλή γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας.

– Επιστημονικές δημοσιεύσεις στο αντικείμενο του Έργου (διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε συνέδρια κ.α.)

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους (έντυπο υποβολής πρότασης ορθώς συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο) για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ’ άρθρο 681 ΑΚ, με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, εγγράφως σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την αριθμ. 32/935/10-01-19 Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ.», στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛ.ΓΟ.)«ΔΗΜΗΤΡΑ», Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων (Ι.Τ.Α.Π.), Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, Σοφοκλή Βενιζέλου 1, Τ.Κ. 141 23, Λυκόβρυση Αττικής.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 2845940 (κ. Νανά Γιάννινα).

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 28-01-2019 (13.00μ.μ.) Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.: Πρόσληψη 3 ατόμων

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Α.Ε., για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κέντρου Επίβλεψης Έργων Πτολεμαΐδας V, που εδρεύει στην  Πτολεμαΐδα της ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, Κλιμάκιο Επίβλεψης Έργων Πτολεμαΐδας V, Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

1ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός, Κλιμάκιο Επίβλεψης Έργων Πτολεμαΐδας V, Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης Δ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

ΔΕΗ Α.Ε./ΚΕΕ Πτολεμαΐδας V, Τ.Θ. 103, Τ.Κ. 502 00, Πτολεμαΐδα Κοζάνης Δ. Μακεδονίας (υπόψη κ. Ιωαννίδη Σπύρου).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 24635 08085, κινητό: 6970005148.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-01-2019 έως και 28-01-2019

Πηγή

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria