Κρατικές ενισχύσεις: Η Κομισιόν παρατείνει τη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων και εξουσιοδοτεί τα κράτη μέλη για δημόσια ασφάλεια των εξαγωγών

Κρατικές ενισχύσεις: Η Κομισιόν παρατείνει την ανακοίνωση για τη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων και εξουσιοδοτεί τα κράτη μέλη να παρέχουν δημόσια ασφάλεια των εξαγωγών για συναλλαγές με έλληνες αγοραστές έως τον Δεκέμβριο 2019

Αρχική » Γούνα » Κρατικές ενισχύσεις: Η Κομισιόν παρατείνει τη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων και εξουσιοδοτεί τα κράτη μέλη για δημόσια ασφάλεια των εξαγωγών

Η Επιτροπή (Κομισιόν) ενέκρινε την παράταση ισχύος της υφιστάμενης ανακοίνωσης σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων κατά μία διετία, έως το τέλος του 2020. Οι εξαγωγικές πιστώσεις επιτρέπουν αναβολή πληρωμής σε αλλοδαπούς αγοραστές αγαθών και/ή υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2013, οι συναλλαγές με χώρες της ΕΕ (και με ορισμένες τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στο παράρτημά της) με μέγιστη περίοδο κινδύνου έως δύο έτη, είναι εμπορεύσιμοι κίνδυνοι και δεν θα πρέπει, καταρχήν, να τις καλύπτουν επιχειρήσεις ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων υποστηριζόμενες από το κράτος. Με άλλα λόγια, εφόσον ιδιωτικοί ασφαλιστές προσφέρουν αυτό το είδος ασφάλισης, το κράτος δεν χρειάζεται να παρεμβαίνει και να προσφέρει παρόμοιο προϊόν.

Μεμονωμένα, η Επιτροπή αποφάσισε επίσης, με βάση τα οικονομικά στοιχεία και τα αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης, να θεωρήσει τους βραχυπρόθεσμους κινδύνους εξαγωγικών πιστώσεων έναντι της Ελλάδας προσωρινά «μη εμπορεύσιμους» έως το τέλος του 2019 και τροποποίησε αναλόγως την ανακοίνωση.

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ασφαλιστική κάλυψη για εξαγωγές προς την Ελλάδα δεν είναι προσωρινά διαθέσιμη στην ιδιωτική αγορά. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν την εν λόγω ασφάλιση. Η παρούσα τροπολογία έχει παραταθεί αρκετές φορές, με τελευταία τον Ιούνιο του 2018. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι τούτη η εκτίμηση αφορά τις συναλλαγές με ιδιώτες έλληνες εισαγωγείς, τις οποίες οι ασφαλιστές πιστώσεων θεωρούν ως ασφαλίσιμες συναλλαγές. Αυτό σημαίνει ότι δεν συνδέεται με τις γενικές οικονομικές επιδόσεις της Ελλάδας και ότι είναι διακριτή και ανεξάρτητη από το πρόγραμμα στήριξης της σταθερότητας, το οποίο η Ελλάδα ολοκλήρωσε επιτυχώς τον Αύγουστο του 2018.

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια