38η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » 38η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.
β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Αντωνιάδη Γεώργιο
Κούσκουρα Αμαλία
Καναβό Κωνσταντίνο
Στεργιούλη Παναγιώτη
Γιάτσιο Ιωάννη
Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 25/09/2018 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:
1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
2. Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 2.300,00 €.
3. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2018».
4. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2018».
5. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2018».
6. Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του 1ου υποέργου της πράξης: «Κατασκευή της Επαρχιακής Οδού 12 στο τμήμα Πεύκο- Λιανοτόπι»,Π.Ε.Καστοριάς.
7. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής δημοπρασίας του δημοσίου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ».
8. Έγκριση αποδοχής ποσού 100,00€,Π.Ε.Καστοριάς.
9. Έγκριση αποδοχής ποσού 100,00€,Π.Ε.Καστοριάς.
10. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και των σχετικών δαπανών ως και της απευθείας ανάθεσης “Προμήθεια ειδών εστίασης στις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που επιχείρησαν σε δασοπυρόσβεση, Π.Ε. Γρεβενών.
11. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την εκτέλεση του έργου “Βελτίωση οδού Σπήλαιο – Πορτίτσα”, Π.Ε. Γρεβενών.
12. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης επισκευής του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5438 αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
13. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια βιβλίου μητρώου φαρμακευτικής αγωγής αρμοδιότητας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης.
14. Έκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την αλλαγή ταπετσαρίας σε πολυθρόνες αναμονής αρμοδιότητας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης.
15. Έγκριση ή μη του από 17/09/2018 πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Αμαξοστασίου της Π. Ε. Καστοριάς, ποσού 59.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
16. Έγκριση ή μη του από 12/09/2018 πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την ανάθεση εργασιών αποχιονισμού και αλατοδιανομής κατά τη χειμερινή περίοδο 2018 – 2019 για το επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ποσού 50.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
17. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την βιβλιοδεσία τευχών αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.
18. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για τη διεξαγωγή των αγώνων kids athletics για παιδιά αναπτυξιακής ηλικίας, του πολιτιστικού, αθλητικού συλλόγου Φλώρινας Π.Α.Σ. Φλώρινας ‘ΠΗΓΑΣΟΣ’ το Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018 στη Φλώρινα.
19. Έγκριση ή μη της με απευθείας ανάθεση σε ανάδοχο προμήθειας ειδικού τάπητα (συνθετικού χλοοτάπητα) για την Π.Ε. Φλώρινας.
20. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.
21. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
22. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης-και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
23. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης, στο τριήμερο Συνέδριο με θέμα: «Η συμβολή των συλλόγων στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς», που διοργανώνει ο Σύλλογος Μικρασιατών Πτολεμαΐδας «Η ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στις 5, 6 και 7 Οκτωβρίου 2018.
24. Έγκριση παραλαβής εργασιών παροχής υπηρεσιών.
25. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
26. Έγκριση του Πρακτικού No 13/2018 Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού της 16-7-2018 για την Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (κεντρικών μονάδων), οθονών Η/Υ, πολυμηχανημάτων (φωτοαντιγραφικών συσκευών), φαξ και ασπρόμαυρων εκτυπωτών.
27. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την κοπή επικίνδυνων δέντρων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς.
28. Έγκριση επιστροφής αχρεωτήτως καταβληθέντος ποσού, Π.Ε. Γρεβενών.
29. Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Καστοριάς.
30. Έγκριση δαπανών έτους 2018,Π.Ε.Γρεβενών.
31. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την μετακίνηση και διαμονή προσωπικού που υλοποιεί το πρόγραμμα “GREECE – ALBANIA 2014-2020″», Π.Ε. Γρεβενών.
32. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτής σε ανάδοχο για την προμήθεια ραφιών τύπου dexion, για τις ανάγκες του Τμήματος Αυτοκινήτων Αμυνταίου.
33. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.
34. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
35. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών καθαριότητας , Π.Ε. Γρεβενών.
36. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασιών «Συντήρησης ηλεκτροφωτισμού κόμβων επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Γρεβενών» .
37. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ανανέωση ασφαλιστηρίων συμβολαίων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Καστοριάς.
38. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης.
39. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και τη συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Π.Δ.Μ..
40. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π. Ε. Κοζάνης, στις Ποδηλατοδρομίες που διοργανώνει ο Φυσιολατρικός Όμιλο Κομνηνών «Οι φίλοι του βουνού» σε συνεργασία με το 1° Δημοτικό Σχολείο Βερμίου, το Δημοτικό Σχολείο Πύργων και της Τοπικές Κοινότητες Κομνηνών, Μεσοβούνου και Πύργων.
41. Έγκριση προγραμματισμού υπερωριών και εκτός έδρας, μηνός Οκτωβρίου 2018.
42. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την Συντήρηση και Επισκευή μηχανημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κοζάνης.
43. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια της συμμετοχής της ΠΔΜ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού TTG INCONTRI TRAVEL EXPERIENCE που θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 10/10 έως 12/10/2018 στο Ρίμινι Ιταλίας.
44. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την αγορά άδειας εφαρμογής για προστασία του MAIL-SERVER για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Δ.Μ.
45. Έγκριση 3η Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Οριοθέτηση – Χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή Πενταβρύσου (Δ53-Δ63)»,Π.Ε. Καστοριάς.
46. Έγκριση ή μη της προσφυγής στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση και των όρων της διαπραγμάτευσης, ανάθεσης προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών- αναλωσίμων και εργασιών επισκευής & συντήρησης επιβατικών οχημάτων της Δ/νσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
47. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την διοργάνωση της εκδήλωσης «Μουσική εκδήλωση Χορωδίας Δωματίου» ,Π.Ε. Γρεβενών.
48. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 19/2018.
49. Έγκριση ανάθεσης Υπηρεσιών μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής Ειδών και Αγαθών Διανομών ΤΕΒΑ Έτους 2016, Δ.4. ΤΕΒΑ_ Διοικητικές Δαπάνες 5%) για τις ανάγκες της Κ.Σ ΤΕΒΑ Π.Ε Κοζάνης (κωδικός MIS 5000213).
50. Έγκριση ματαίωσης του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού προμήθειας ενός οχήματος πολλαπλών χρήσεων – παρελκομένων, Προϋπολογισμού 492.600,00 € (συμπ. ΦΠΑ) ».
51. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Τουρισμού κ. Παναγιώτη Κώττα .

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:
Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
Αντιπεριφερειάρχες
Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
Εκτελεστικός Γραμματέας
Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
-Διεύθυνση Οικονομικών
-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
7. – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
9. Μ.Μ.Ε.

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια