Τη θέση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας προκήρυξε ο Περιφερειάρχης Θοδωρής Καρυπίδης

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Τη θέση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας προκήρυξε ο Περιφερειάρχης Θοδωρής Καρυπίδης

Τη θέση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας προκήρυξε, με σημερινή του απόφαση, ο Περιφερειάρχης Θοδωρής Καρυπίδη. Ο Εκτελεστικός Γραμματέας θα διοριστεί με απόφαση Περιφερειάρχη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η δε θητεία του Εκτελεστικού Γραμματέα λήγει όταν ο

Περιφερειάρχης απολέσει την ιδιότητά του, για οποιοδήποτε λόγο. Στη διαδικασία αυτή, μπορούν να συμμετέχουν και υπάλληλοι και λειτουργοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, καθώς επίσης και υπάλληλοι αιρετών Περιφερειών, πλην των υπαλλήλων που υπηρετούν στην ίδια Περιφέρεια.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες
2. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους
3.Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότα κτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
4. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη
5. Να είναι αρτιμελείς και υγιείς.
6. Να είναι κάτοχοι Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και να κατέχουν αξιόλογη διοικητική εμπειρία.
Γ. Όσοι επιθυμούν να διοριστούν στην παραπάνω θέση κι έχουν τα νόμιμα προσόντα, πρέπει, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα -10 – ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τοπικό τύπο, να υποβάλουν σχετική αίτηση, στην οποία θα επισυνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά,στο Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή ( Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Γραφείο Περιφερειάρχη/Ζ.Ε.Π Κοζάνης) :
– Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας. Σε περίπτωση που στοιχεία του δελτίου ταυτότητας έχουν μεταβληθεί, τα στοιχεία αυτά δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση.
– Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή , θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη βεβαίωση του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
– Στοιχεία που θα αποδεικνύουν την εμπειρία στον διοικητικό τομέα.
Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια