Οδηγός: Πώς να ιδρύσετε ηλεκτρονικά μια επιχείρηση - OlaDeka

Οδηγός: Πώς να ιδρύσετε ηλεκτρονικά μια επιχείρηση

Σε πλήρη λειτουργία έχει τεθεί η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σύστασης Επιχειρήσεων (e-ΥΜΣ) για την εξ’ αποστάσεως σύσταση εταιρειών. Σε πρώτη φάση μπορούν να ιδρυθούν αποκλειστικά Μονοπρόσωπες Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ), ενώ στόχος είναι σταδιακά και μέχρι το τέλος του 2019 να μπορούν να συστήνονται όλες οι νομικές μορφές (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ-ΟΕ-ΕΕ).

Σύμφωνα με την γενική γραμματεία Εμπορίου, ήδη τις πρώτες ώρες λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν ιδρυθεί τρεις Μονοπρόσωπες ΙΚΕ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η διαδικασία διαρκεί κατά μέσο όρο μια ώρα, ενώ το κόστος σύστασης μέσω της πλατφόρμας είναι μειωμένο κατά 70% του κόστους σύστασης μέσω μιας παραδοσιακής ΥΜΣ. Όμως για το πρώτο έτος εφαρμογής του συστήματος σύστασης η ίδρυση εταιρείας θα γίνεται δωρεάν.

Τα προαπαιτούμενα και το πρότυπο καταστατικό

Οι ιδρυτές μια επιχείρησης πρέπει να έχουν ικανότητα δικαιοπραξίας, ενεργό ελληνικό ΑΦΜ και κατάλληλη άδεια διαμονής.

Για την ίδρυση της εταιρείας χρησιμοποιείται ένα πρότυπο καταστατικό το οποίο ορίζεται ρητά στην Υπουργική Απόφαση 31637/2017 ανά νομική μορφή. Συμπληρώνεται από τους ιδρυτές μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία από άλλες του ίδιου τύπου. Αν οι ιδρυτές δεν επιθυμούν τη χρήση πρότυπου καταστατικού ή υπάρχουν εισφορές σε είδος που απαιτούν συμβολαιογραφικό τύπο, τότε οι ιδρυτές θα πρέπει να απευθυνθούν για τη σύσταση είτε στην ΥΓΕΜΗ οποιουδήποτε Επιμελητηρίου είτε στον Συμβολαιογράφο-ΥΜΣ.

To καταστατικό υπογράφεται ηλεκτρονικά με δύο τρόπους: Είτε με τη χρήση κωδικών πρόσβασης των ιδρυτών στο TAXISNET (ηλεκτρονική υπογραφή) , είτε με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού ηλεκτρονικής υπογραφής (εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή)

Η διαδικασία σύστασης βήμα – βήμα

Βήμα 1:

Ένας εκ των ιδρυτών ή ένα εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο αυθεντικοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (e-id) ή εναλλακτικά μέσω του κωδικού πρόσβασης και του κωδικού χρήστη που διαθέτει για την πρόσβαση στο Taxisnet ή σε άλλη διαδικτυακή πύλη του Δημοσίου και εισέρχεται στη ψηφιακή πλατφόρμα.

Προαιρετικά, ο ενδιαφερόμενος δύναται να προβεί σε έλεγχο επωνυμίας, έλεγχο ΚΑΔ και υπολογισμό κόστους σύστασης πριν ταυτοποιηθεί από το σύστημα.

Βήμα 2:

Μετά την ταυτοποίηση, ο ενδιαφερόμενος επιλέγει με κλικ είτε την διαδρομή Συστάσεις→Σύσταση Νέας Εταιρείας, είτε το εικονίδιο «Ξεκινήστε τώρα μια νέα υπόθεση σύσταση εταιρείας».

Στη συνέχεια επιλέγει με κλικ το εικονίδιο «Δημιουργία φακέλου σύστασης»:

– Συμπληρώνει ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία του πρότυπου καταστατικού,
– Κάνει ηλεκτρονικό προέλεγχο και δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου και
– Συμπληρώνει όλες τις οθόνες με τα απαιτούμενα στοιχεία (δεν απαιτείται μεταφόρτωση – upload – κανενός εγγράφου ή αρχείου σε μορφή pdf, word, ή άλλη μορφή).

Βήμα 3:

Οι ενδιαφερόμενοι να συστήσουν εταιρεία (ιδρυτές) λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα για την υποβληθείσα αίτηση σύστασης εταιρείας, αυθεντικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο και διαδοχικά, ο ένας μετά τον άλλο, υπογράφουν ηλεκτρονικά το καταστατικό. Η ηλεκτρονική υπογραφή αποτελεί απόδειξη επικύρωσης και αποδοχής όλων των καταχωρισμένων στοιχείων στο σύστημα.

Βήμα 4:

Μετά την υπογραφή-αποδοχή της αίτησης σύστασης, ακολουθεί ηλεκτρονική πληρωμή του κόστους σύστασης.

Βήμα 5: 

Υποβολή αιτήματος σύστασης

Ποιες ενέργειες πραγματοποιούνται αυτόματα από το σύστημα e-ΥΜΣ μετά την υποβολή αίτησης σύστασης:

Το σύστημα της e-YMS:

● Χορηγεί αριθμό ΓΕΜΗ και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) σύστασης
● Δημιουργεί ηλεκτρονικό φάκελο στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ
● Αποδίδει ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.
● Διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο Taxis τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου η εταιρεία να εγγραφεί στο Μητρώο και να λάβει ΑΦΜ
● Χορηγεί δυνατότητα πρόσβασης στο διαδικτυακό τόπο του TAXISNET για την υποβολή αίτησης χορήγησης προσωρινού κλειδαρίθμου, ώστε η εταιρεία να λάβει άμεσα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο TAXISNET.
● Εγγράφει την συσταθείσα εταιρεία στο καθ΄ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο Επιμελητήριο
● Ενημερώνει τον ΕΦΚΑ για τη σύσταση της εταιρείας 6
● Εκδίδει ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας και τα αποστέλλει ηλεκτρονικά στους αιτούντες
● Χορηγεί βεβαίωση πληρωμής του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους σύστασης εταιρείας και, όπου απαιτείται, του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Πηγή

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria