Με περίπου 19 εκατομμύρια ευρώ ενισχύονται επιπλέον τα Πανεπιστήμια της χώρας

ΠΟΣΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Με περίπου 19 εκατομμύρια ευρώ ενισχύονται επιπλέον τα Πανεπιστήμια της χώρας

Με περίπου 19 εκατομμύρια ευρώ ενισχύονται επιπλέον τα Πανεπιστήμια της χώρας προκειμένου να καλύψουν τις λειτουργικές δαπάνες του οικονομικού έτους 2018.

Συγκεκριμένα, με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου, καθορίζεται εκ νέου η επιχορήγηση στο ποσό των 91.313.091,00€ αναπροσαρμόζοντας το αρχικό ποσό των από 72.360.000€ (+18.953.091).

Η χρηματοδότηση κατανέμεται στα Ιδρύματα ως εξής:

Η Υπουργική Απόφαση:

Ανακαθορισμός επιχορήγησης Πανεπιστημίων για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας, οικονομικού έτους 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση, ….των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

β) Τις διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 82 του Ν. 4055/2012 και του αρ. 41 του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/ Α ́), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του αρ. 29 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013).

γ) Τις διατάξεις του Ν. 4270 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης κλπ» και το ΠΔ 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α) όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.

δ) Τον κρατικό προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018.

ε) Την αρ. Φ1/Α/1484/224297/20-12-2017/Β1 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Κατανομή πιστώσεων τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ΥΠ.Π.Ε.Θ.».

στ) Την αρ. 12444/25-01-2018/Β2 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός επιχορήγησης Πανεπιστημίων για κάλυψη δαπανών λειτουργίας οικονομικού έτους 2018».

ζ) Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α’/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

η) Την αρ. πρωτ. 42584/14.03.2018/Β2 (ΑΔΑ: ΩΓΛ44653ΠΣ-ΧΔΕ) απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Τροποποίηση υπουργικής απόφασης με αριθμ. 12450/25.01.2018/Β2 και καθορισμός επιχορήγησης του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ για δαπάνες λειτουργίας, σίτισης φοιτητών και έκτακτου διδακτικού προσωπικού, οικονομικού έτους 2018».

Αρ. πρωτ. 104739/25.06.2018/B2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β

Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Email: [email protected]
Πληροφορίες: Α. Κλωνάρη

Τηλ: 210 – 344 28 28 Fax: 210 – 344 23 65

θ) Την αρ. 33621/28.02.2018/Β2 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ανακαθορισμός επιχορήγησης προς την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών για κάλυψη δαπανών λειτουργίας, οικονομικού έτους 2018», με βάση την οποία έχει ήδη καθοριστεί πρόσθετη επιχορήγηση ποσού ύψους #400.000,00# € για το φορέα.

ι) Την αρ. 89937/01.06.2018/Β2 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ανακαθορισμός επιχορήγησης και χρηματοδότηση του Ιόνιου Πανεπιστημίου για κάλυψη δαπανών λειτουργίας, οικονομικού έτους 2018», ποσού ύψους #5.000,00# €.

ια) Την αρ. 101305/19.06.2018/Β2 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ανακαθορισμός επιχορήγησης και χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Πατρών για κάλυψη δαπανών λειτουργίας, οικονομικού έτους 2018», ποσού ύψους #7.500,00# €.

ιβ) Την αρ. 2/21802/10.05.2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Μεταβολές Εκτελούμενου Προϋπολογισμού».

Αποφασίζουμε

Α. Καθορίζουμε εκ νέου την επιχορήγηση προς τα Πανεπιστήμια της χώρας για κάλυψη λειτουργικών δαπανών στο ποσό των #91.313.091,00#€ (ενενήντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων δεκατριών χιλιάδων ενενήντα ενός ευρώ) σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 2421 «Επιχορήγηση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα» του Ειδικού Φορέα Φ. 19-250 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οικονομικού έτους 2018 και το κατανέμουμε στα Ιδρύματα ως εξής:

ΙΔΡΥΜΑ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ (Κ.Α.Ε. 2421 ΤΟΥ Φ. 19-250)

ΝΕΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ (Κ.Α.Ε. 2421 ΤΟΥ Φ. 19-250)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

9.500.000

12.125.760

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

11.930.000

15.227.402

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

3.350.000

4.275.926

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2.380.000

3.037.822

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1.230.000

1.569.967

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

830.000

Πάντειο Πανεπ/μιο Κοιν/κών & Πολιτικών Επιστημών

1.850.000

2.361.332

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

1.950.000

2.488.972

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

1.420.000

1.812.482

Πανεπιστήμιο Πατρών

5.700.000

7.282.956

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

3.780.000

4.824.776

Πανεπιστήμιο Κρήτης

3.350.000

4.275.926

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

3.350.000

4.275.926

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

3.600.000

4.595.025

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

5.670.000

7.237.164

Πολυτεχνείο Κρήτης

1.200.000

1.531.675

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

1.140.000

1.460.091

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

740.000

944.533

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

1.400.000

1.786.954

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

800.000

1.021.117

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

450.000

574.378

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

160.000

204.223

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

6.580.000

8.398.684

Σ ΥΝ Ο Λ Ο

72.360.000

91.313.091

Κοινοποίηση

Πανεπιστήμια της χώρας

Εσωτερική Διανομή:

Διεύθυνση ΠΠΔΑΕΦ (Τμήμα Β)

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια