ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ ΓΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ - OlaDeka

ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ ΓΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ

Ανακοίνωση της αστυνομίας

«Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Νομό Καστοριάς, την Κυριακή 17-06-2018 κατά την συνάντηση των Πρωθυπουργών της Ελλάδας και της Π.Γ.∆.Μ.».

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :
α. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε με Ν. 3542/07 “περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και του άρθρου 48 του Ν. 4313/2014.
β. Τις διατάξεις του Π.∆. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
γ. Την υπ’αρίθμ. 3001/6/29-α’ από 16-06-2018 πρόταση του Τ.Τ. Καστοριάς.
δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας – τάξης – τροχαίας:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΡΘΡΟ 1ο

Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, επί της Ε.Ο. Καστοριάς- Φλώρινας Ε 15 (μέσω Κορομηλιάς – Κορεστίων), από το ύψος εξόδου των Α/Κ και Ι/Κ Κορομηλιάς του Κάθετου Άξονα Εγνατίας Οδού Σιάτιστας- Κρυσταλλοπηγής μέχρι τα όρια των Νομών Καστοριάς- Φλώρινας. Η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει κατά τις ώρες 06:00’ έως 23:59’της Κυριακής 17-06-2018.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της π.Ε.Ο. Καστοριάς- Φλώρινας (μέσω Βιτσίου) και μέσω της Επ. Οδ. Καστοριάς- Φλώρινας (μέσω Αμυνταίου).

Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα διπλωματικά, υπηρεσιακά ή άλλου είδους οχήματα έκτακτης ανάγκης και τα οχήματα λοιπών διαπιστευμένων προσώπων.

Τα χρονικά διαστήματα των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του ∆ιευθυντή Αστυνομίας Καστοριάς.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Η απόφαση των προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας θα ισχύει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης, τη διαγράμμιση οδοστρωμάτων, καθώς και τις υποδείξεις – σήματα των Τροχονόμων, οι παραβάτες της οποίας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

σήμερα και του άρθρου 420 του Ποινικού Κώδικα.

Το Τμήμα Τροχαίας Καστοριάς κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα να λάβει ενδεδειγμένα μέτρα αρμοδιότητας του, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Καστοριάς.

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ :
1. Τ.Τ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
– Για την άμεση ∆ημοσίευσή της, σύμφωνα
με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ και εφαρμογή
– Για τον έλεγχο της τοποθέτησης απαιτούμενης σήμανσης και λήψη επιβαλλόμενων μέτρων τροχαίας εφόσον απαιτείται.

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. Α.Ε.Α. / ∆/ΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ

2. Α.Ε.Α. / ∆/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
3. Α.Ε.Α. / ∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
4. Α.Ε.Α. / ∆/ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
5. Γ.Ε.Α.Β.Ε.
6. ΓΕ.Π.Α.∆.∆.Μ.
7. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
8. Κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
9. Κ. ∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
10. ∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
11. ΚΤΕΛ (ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ) ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
12. ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
13. ΕΝΤΥΠΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
-Για την κατά την κρίση τους δημοσίευση, αδαπάνως για το ∆ημόσιο 14. ΚΕΝΤΡΟ 38 R/T
15. ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
16. ∆/ΣΕΙΣ ΑΞ/ΚΟΥ ∆ΙΚ/ΣΙΑΣ ΜΑΣ

kleistos-dromos-astynomia
Έντονη η αστυνομική παρουσία από το Σάββατο στους δρόμους που οδηγούν από Καστοριά προς Πρέσπες και Φλώρινα μέσω Κορομηλιάς.

astynomia

3

 

1

2

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria