Πώς θα λειτουργεί η αποστολή e-mail στους γονείς για τις απουσίες των μαθητών

ÍÁÕÐËÉÏ-ÁÃÉÁÓÌÏÓ ÓÔÏ 1ï ÄÇÌÏÔÉÊÏ Ó×ÏËÅÉÏ ÍÁÕÐËÉÏÕ.
 Åõ÷Ýò äçìÜñ÷ïõ ÍáõðëéÝùí ãéá ôçí íÝá ó÷ïëéêÞ ÷ñïíéÜ
Ìéá íÝá ó÷ïëéêÞ ÷ñïíéÜ áñ÷ßæåé óÞìåñá. Ìéá ÷ñïíéÜ ðïõ öÝñíåé ìáæß ôçò íÝåò ðñïêëÞóåéò, íÝåò áãùíßåò, áëëÜ êáé íÝåò åëðßäåò ãéá üëïõò. Ç ðáéäåßá åßíáé ç óçìáíôéêüôåñç "åðÝíäõóç" ãéá ôïí Üíèñùðï, áðïôåëåß ôï èåìÝëéï ãéá ôçí ïéêïäüìçóç ìéáò êïéíùíßáò ðñïüäïõ, ìéáò æùÞò ðéï ðïéïôéêÞò êáé ðéï áíèñþðéíçò. Ãé 'áõôü êáé üëïé åìåßò êé åãþ ðñïóùðéêÜ, áëëÜ êáé ïé óõíåñãÜôåò ìïõ ïöåßëïõìå íá óôçñßæïõìå êáé óôçñßæïõìå êáèçìåñéíÜ êáé ìå êÜèå äéáèÝóéìï ìÝóï ôá ó÷ïëåßá ìáò.
Ìå ôç äéáñêÞ óõíåñãáóßá üëùí, äÞìïõ, åêðáéäåõôéêþí, ìáèçôþí êáé ãïíÝùí ìðïñïýìå íá äþóïõìå ôç äõíáìéêÞ êáé ôçí ðïéüôçôá ðïõ áñìüæåé óôï ðïëõôéìüôåñï ôìÞìá ôïõ ðëçèõóìïý ìáò, ôá ðáéäéÜ. Ôï áíÞóõ÷ï íåáíéêü ðíåýìá èá ìáò êáèïäçãåß óå êÜèå êßíçóç êáé ðáñÝìâáóç ãéá ôïí åêóõã÷ñïíéóìü ôùí åêðáéäåõôéêþí õðïäïìþí.
ÊáëÞ ó÷ïëéêÞ ÷ñïíéÜ ìå õãåßá êáé ðñüïäï!
Ï ÄÞìáñ÷ïò ÍáõðëéÝùí
ÄçìÞôñçò Êùóôïýñïò
(EUROKINISSI-ÂÁÓÉËÇÓ ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ)
Αρχική » Ελλάδα » Πώς θα λειτουργεί η αποστολή e-mail στους γονείς για τις απουσίες των μαθητών

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool, στο πλαίσιο της λειτουργικής αναβάθμισης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της μείωσης του λειτουργικού κόστους των σχολικών μονάδων, προχωρά στην υλοποίηση της ηλεκτρονικής αποστολής των ειδοποιητηρίων απουσιών των μαθητών στους γονείς/κηδεμόνες αυτών. Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι καθαρά προαιρετική, αξιοποιήσιμη από τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων της χώρας, οι οποίοι είναι οι αποκλειστικοί υπεύθυνοι για τη συλλογή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων επικοινωνίας των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών τους, κατόπιν συναίνεσης αυτών.

Σημειώνεται ότι με τον τρόπο αυτό εξοικομείται ένα σημαντικό ποσό που δαπανούσε το δημόσιο για την αποστολή επιστολών προς τους γονείς ταχυδρομικά, για γραφική ύλη, ταχυδρομικά τέλη και φυσικά εξοικονομούνται πολλές εργατοώρες εκπαιδευτικών που ήταν επιφορτισμένοι για την όλη διαδικασία.

Οδηγίες χρήσης της νέας υπηρεσίας

Στον φάκελο του μαθητή, στην καρτέλα «Απουσίες», έχει προστεθεί μία νέα λειτουργικότητα η οποία επιτρέπει στον χρήστη να στείλει με email το σύνολο των απουσιών του μαθητή. Το email στο οποίο γίνεται η αποστολή αντλείται από τα στοιχεία κηδεμόνα που έχουν δηλωθεί στην καρτέλα «Στοιχεία Επικοινωνίας». Όταν δεν έχει δηλωθεί email κηδεμόνα, τότε εμφανίζεται σχετικό μήνυμα με παραπομπή στην αντίστοιχη καρτέλα του μαθητή.

Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται η λειτουργικότητα στο κάτω μέρος της καρτέλας «Απουσίες».

Όταν δεν έχει συμπληρωθεί η Προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση του κηδεμόνα ή η Ηλεκτρονική διεύθυνση εργασίας του κηδεμόνα στην καρτέλα «Στοιχεία Επικοινωνίας», τότε εμφανίζεται το μήνυμα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Πατώντας τον υπερσύνδεσμο πραγματοποιείται μετάβαση στα στοιχεία επικοινωνίας του μαθητή.

Όταν είτε η Προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση του κηδεμόνα, είτε η Ηλεκτρονική διεύθυνση εργασίας του κηδεμόνα είναι συμπληρωμένη (με αυτή τη σειρά), η αποστολή γίνεται επιτυχώς και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα:

Το μήνυμα που αποστέλλεται ταυτίζεται στη μορφή με το ειδοποιητήριο απουσιών που έως τώρα εκτύπωναν, υπέγραφαν και έστελναν οι σχολικές μονάδες, όπως αυτό ισχύει.

Ο χρήστης έχει δικαίωμα αποστολής έως 5 e-mails ημερησίως για κάθε μαθητή. Αν υπερβεί το όριο των emails εμφανίζεται σχετικό μήνυμα:

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να δει πληροφορίες σχετικές με τα τελευταία e-mails που έχει αποστείλει για κάθε μαθητή. Συγκεκριμένα, στον πίνακα «Απεσταλμένα e-mails» εμφανίζονται η ημερομηνία, ο παραλήπτης και ο αριθμός απουσιών που εστάλησαν.

Για οποιαδήποτε απορία, καλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του συστήματος.

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια