ΕΠΣ – «Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση»

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » ΕΠΣ – «Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των Καταστατικών της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ και, ειδικότερα, των άρθρων  21, 22, 23, 26, 27  του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.

2. Την υπ’ αριθμ  5/7-3-2018  απόφαση του Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ την

28-03-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, στα γραφεία της Ένωσης, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

α) Δήλωση ότι η Γενική Συνέλευση έχει συγκληθεί και συσταθεί σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Π.Σ. Καστοριάς.

β) Ανάγνωση καταλόγου εκπροσώπων των σωματείων – μελών και έλεγχο απαρτίας.

γ) Έγκριση της ημερήσιας διάταξης.

δ) Ορισμό τριών (3) μελών της για τον έλεγχο των πρακτικών.

ε) επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.

στ) Έκθεση και έγκριση πεπραγμένων της Εκτελεστικής Επιτροπής.

ζ) Έκθεση και έγκριση οικονομικού απολογισμού.

η) Έκθεση και έγκριση προϋπολογισμού.

θ) Συζήτηση προτάσεων που υποβάλλονται από τα Μέλη και την Εκτελεστική Επιτροπή.

η) Αναγνώριση νέων σωματείων – μελών.

Η Γ.Σ. λαμβάνει έγκυρες αποφάσεις μόνον όταν παρευρίσκεται και εκπροσωπείται η απόλυτη πλειοψηφία (πλέον του 50%) των σωματείων – μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου (απαρτία). Εάν δεν  υπάρχει απαρτία, τότε η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται την ίδια  ημέρα, Τετάρτη 28-03-2018 και ώρα 20:00, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και χωρίς άλλη πρόσκληση, οπότε θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε απαρτία-ανεξάρτητα από τον αριθμό των σωματείων – μελών που θα παραβρεθούν.

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Στην Γ.Σ. συμμετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, όλα τα σωματεία- μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα και έχουν νόμιμα εκλεγμένη διοίκηση. Στερείται του δικαιώματος ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΠΣ Καστοριάς κάθε σωματείο, εφόσον στο προ της Γενικής Συνέλευσης ημερολογιακό έτος δεν είχε συμμετοχή σε αγώνες με δεκαοχτώ (18) τουλάχιστον ποδοσφαιριστές, πλην των ειδικών μορφών ποδοσφαίρου (Σάλας και Άμμου), η συμμετοχή στους αγώνες των οποίων ρυθμίζεται από ειδικότερες διατάξεις. Η συμμετοχή αποδεικνύεται από τα επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται αποκλειστικά από την ΕΠΣ Καστοριάς ή την Ε.Π.Ο.. Ως συμμετοχή νοείται η χρησιμοποίηση ποδοσφαιριστή σε αγώνα και όχι η απλή αναγραφή του στο Φύλο Αγώνα.

2. Κάθε σωματείο-μέλος ορίζει, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου του, τον αντιπρόσωπο που θα το εκπροσωπήσει στην Γενική Συνέλευση και έναν αναπληρωτή του. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι τακτικά μέλη του σωματείου και με δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

3. Η συμμετοχή των αντιπροσώπων στην Γενική Συνέλευση γνωστοποιείται στην Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ με έγγραφο. Το ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο του αντιπροσωπευόμενου σωματείου – μέλους κατατίθεται στην Γραμματεία της Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 23-03-2018 και  μέχρι την 14:00 μ.μ.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Καστοριάς

                                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                      ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                         ΚΟΣΚΟΣΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

ΕΝΩΣΗ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

       ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 2 – 52100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ   ΤΗΛ: 2467083728   FAX: 2467083787

www.epskastorias.gr       e-mail: [email protected]        

                                                                                                                       

                                                                                                                     Καστοριά: 50

                                                                                                                    Αριθμ. Πρωτ.: 13-3-2018

      ΠΡΟΣ

      ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

      ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια