Πώς θα γίνει η ρύθμιση οφειλών προς τα Ταμεία σε 120 δόσεις

Αρχική » Ελλάδα » Πώς θα γίνει η ρύθμιση οφειλών προς τα Ταμεία σε 120 δόσεις

Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η εγκύκλιος που εξειδικεύει επιπλέον σημεία για τη νέα ρύθμιση οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, για χρέη έως 50.000 ευρώ σε έως 120 δόσεις.

Στην εγκύκλιο ορίζεται ρητά ότι αίτηση για ρύθμιση μπορούν να υποβάλουν και οι αγρότες που έχουν εισόδημα από επιχειρηματική αγροτική δραστηριότητα, καθώς και όσοι έχουν υποχρέωση καταβολής εισφορών ως αυτοαπασχολούμενοι, ανεξαρτήτως αν θεωρείται ότι δεν ασκούν, κατά τα τυπικά κριτήρια, επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. ανταποκριτές ξένου τύπου).

Διευκρινίζεται ότι ρυθμίζονται και τα πρόστιμα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που υπάγονται στην έννοια της Βασικής Οφειλής, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ενώ επιτρέπεται η ρύθμιση οφειλών που αμφισβητούνται δικαστικά από τον οφειλέτη, ώστε να αποφεύγονται επιπλέον επιβαρύνσεις.

Δυνατότητα υπαγωγής έχουν φυσικά πρόσωπα με οφειλή έως 20.000 ευρώ και το 85% αυτής να αφορά τους ΦΚΑ, αλλά επίσης και φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με χρέος προς τους ΦΚΑ έως 50.000 ευρώ.

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν έως 31.12.2016, ενώ η υποβολή τη; αίτησης μπορεί να γίνει άπαξ από τους ενδιαφερόμενους, έως 31/12/2018 το αργότερο στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (www.keyd.gov.gr).

Αρμόδιο όργανο για τον έλεγχο της ρύθμισης και την αποπληρωμή των δόσεων είναι το ΚΕΑΟ. Ειδικά για την ακίνητη περιουσία το Κέντρο ζητάει να έχει στη διάθεσή του, την πιο πρόσφατηέκθεση πιστοποιημένου εκτιμητή.

Εάν η έκθεση αυτή δεν υπάρχει, τότε το ΚΕΑΟ λαμβάνει υπόψη του τη φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, όπως αυτή έχει προκύψει για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. Για κινητή περιουσία, λαμβάνεται υπόψη η αγοραία αξία όπως προκύπτει από έκθεση οικονομολόγου. Αν η περιουσία αυτή υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ, τότε η έκθεση θα πρέπει να συνταχθεί από ορκωτό λογιστή.

Το ΚΕΑΟ δεν προτείνει ρύθμιση της οφειλής στην περίπτωση που διαθέτει δική του έκθεση που δείχνει ότι το χρέος είναι μη βιώσιμο ή στην περίπτωση που η οφειλή είναι μεγαλύτερη των 20.000 ευρώ και η περιουσία του οφειλέτη υπερβαίνει το 25απλάσιο αυτής.

Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι το ΚΕΑΟ, για περιπτώσεις οφειλής έως 3.000 ευρώ θα προτείνει να μην υπερβαίνουν τις 36, οι δόσεις αποπληρωμής, με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 50 ευρώ. Αντίστοιχα, για περιπτώσεις οφειλής από 3.001 έως 20.000 ευρώ, το ΚΕΑΟ θα προτείνει να φτάνουν τις 120, οι δόσεις αποπληρωμής. Ειδικά για την τελευταία περίπτωση, προτείνεται επιπρόσθετα διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Ειδικά για χρέη από 20.001 έως 50.000 ευρώ, το ΚΕΑΟ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του, ο λόγος χρέους προς εισόδημα να είναι μικρότερος του οκτώ, για να προχωρήσει τη διαδικασία της ρύθμισης.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της πρότασης ρύθμισης και οι επόμενες δόσεις έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα που έπεται αυτής.

Από την υπαγωγή στη ρύθμιση και μετά, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη. Επίσης, αναστέλλονται τυχόν ποινικές διώξεις που μπορεί να έχουν ασκηθεί.

Τα δικαιολογητικά

Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

– Αντίγραφο της τελευταίας εκδοθείσας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξης προσδιορισμού φόρου του έτους υποβολής της αίτησης και των προηγούμενων πέντε (5) ετών, εφόσον έχουν εκδοθεί

– Έντυπο υπολογισμού αξίας γηπέδου (ΑΑ ΓΗΣ) για όσους οφειλέτες έχουν στην κυριότητά τους εμπράγματα δικαιώματα επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού

– Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) για οφειλέτες νομικά πρόσωπα ή από το Δικηγορικό Σύλλογο για οφειλέτες Δικηγορικές Εταιρείες

– Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη ή των υπευθύνων νομικών προσώπων (προέδρου & διευθύνοντα συμβούλου για Α.Ε., διαχειριστή για Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., ομόρρυθμων εταίρων και διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες).

– Για φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, που έχουν συνολικές οφειλές έως 20.000 € ή / και οι οφειλές τους προς Κ.Ε.Α.Ο. υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο:

  • Περί μη πτώχευσης,
  • Περί μη υπαγωγής αυτού σε διαδικασία εξυγίανσης (αρ.99 επ. ν.3588/07) ή διαδικασίας εκκαθάρισης (αρ106ια ν.3588/07) ή συμφωνίας ρύθμισης ή ειδικής διαχείρισης (αρ.62 επ. ν.4307/14),
  • Ότι δεν εκκρεμεί αίτηση για υπαγωγή του οφειλέτη σε κάποια από τις προαναφερόμενες διαδικασίες

– Για φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα με οφειλές προς τους Φ.Κ.Α. έως 50.000 ευρώ, πιστοποιητικό από το Ειρηνοδικείο Αθηνών (Γενικό Αρχείο Αιτήσεων αρ.13 ν.3869/2010) ότι δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση ρύθμισης οφειλών ή επικύρωσης δικαστικού συμβιβασμού κατά τις διατάξεις του ν.3869/2010. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί σχετική απόφαση, πρέπει να προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης και της απόφασης και υπεύθυνη δήλωση (ν.1599/86) ότι οι οφειλές για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση ρύθμισης δεν έχουν περιληφθεί στην εκδοθείσα απόφαση.

Στην περίπτωση που οι οφειλές προς Φ.Κ.Α. υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ, υποβάλλονται επιπροσθέτως και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

– Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του αρ.16 του ν.4308/14 (Α΄ 251) των τελευταίων πέντε (5) περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες (εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση σύνταξης ή / και δημοσίευσης)

– Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβάθμιων λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής (εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του)

– Πρόσφατα πιστοποιητικά βαρών όλων των ακινήτων.

Πηγή

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια