ΝΕΣΤΟΡΙΟ – Ψήφισμα για την χρήση του ονόματος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ από τα Σκόπια

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » ΝΕΣΤΟΡΙΟ – Ψήφισμα για την χρήση του ονόματος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ από τα Σκόπια

Ψήφισμα για την χρήση του ονόματος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ από τα Σκόπια

Στο Νεστόριο και στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης σήμερα 15ην του μηνός Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νεστορίου, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία της Προέδρου για την έκδοση Ψηφίσματος σχετικά με την χρήση του ονόματος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ από τα Σκόπια.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (17) μελών βρέθηκαν παρόντα (17) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Ιωάννου Μαρία -Γεωργία Πρόεδρος Δ.Σ.

2. Ανδρεόπουλος Θωμάς Αντιδ/ρχος

3. Μαντζούφας Δημήτριος Αντιδ/ρχος

4. Ελευθερίου Ιωάννης Μέλος

5. Ευαγγέλου Ιωάννης >>

6. Ανδρέας Γάκης >>

7. Σταμπουλτζής Θεμελής >>

8. Λέκκος Κων/νος >>

9. Βάρνης Κων/νος >>

10. Τσακάλης Νικόλαος >>

11. Κυριακού Δημήτριος >>

12. Καραβασίλης Γεώργιος >>

13. Μωϋσίδης Κυριάκος >>

14. Σουκαλόπουλος Σπυρίδων >>

15. Μπαμπούλης Δημήτριος >>

16. Πατηνιώτης Γεώργιος >>

17. Μπαμπούλη Πηνελόπη >>

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ:

ΕΠΑΝΗΛΘΑΝ:

Παρόντες είναι όλοι οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αρχίζει η συζήτηση επι του μοναδικού θέματος της έκτακτης συνεδρίασης .

Η Πρόεδρος κ. Ιωάννου Μαρία –Γεωργία ανέφερε ότι η έκτακτη συνεδρίαση γίνεται λόγω της κρισιμότητας και σπουδαιότητας του θέματος αναφορικά με την χρήση του ονόματος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ από τα Σκόπια που αφορά όλη την χώρα .

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι δεν συμβιβαζόμαστε με την παραχάραξη της ιστορίας μας.
Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η χρήση του ονόματος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και κάθε παράγωγο της από τα Σκόπια.

Η Μακεδονία είναι μία και Ελληνική ́ ́ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ́ ́.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2018

Αφού τελείωσαν τα θέματα ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

AΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ -ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια