Σε ποιο γυμνάσιο της Καστοριάς οι μαθητές θα σιτίζονται - OlaDeka

Σε ποιο γυμνάσιο της Καστοριάς οι μαθητές θα σιτίζονται

Εκτός από τα 15 δημοτικά σχολεία του Δήμου Καστοριάς όπου οι μαθητές σύντομα θα σιτίζονται εντός του σχολείου, και σε ένα γυμνάσιο θα ισχύσει ο ίδιο, στο νεοϊδρυθέν Μουσικό Γυμνασίο Καστοριάς

Ακολουθεί η σχετική προκήρυξη:

Ο Δήμος Καστοριάς ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο λειτουργίας του νεοϊδρυθέντος Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς, διεξάγει έρευνα αγοράς για την  σίτισης των μαθητών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 και της υπ΄  αριθμ. 31/9-11-2017 Τεχνικής Έκθεσης  του Τμήματος Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης του Δ. Καστοριάς, προϋπολογισθείσας ενδεικτικής δαπάνης  17.688,60 ευρώ με  Φ.Π.Α.  Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες προμηθευτές να υποβάλλουν  τις οικονομικές προσφορές τους , στο Γραφείο Παιδείας και διά βίου μάθησης  του Δήμου Καστοριάς (στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως την  08/12/2017 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 13:00 μ.μ.  Αμέσως μετά  θα αποσφραγισθούν οι προσφορές παρουσία των διαγωνιζομένων, εφόσον επιθυμούν να παρευρίσκονται στην διαδικασία.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά μόνο βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την σχετική τεχνική έκθεση και το έντυπο προσφοράς  της ανωτέρω προμήθειας  από το διαδικτυακό τόπο του Δήμου Καστοριάς , www.kastoria.gov.gr,  ενότητα «Εξυπηρέτηση Πολιτών – Διαδικασίες με έρευνα αγοράς».

Επιπλέον πληροφορίες και διευκρινίσεις θα παρέχονται στο τηλέφωνο 2467351116 & 246702819

Η  Προϊσταμένη της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας Παιδείας- Πολιτισμού- Τουρισμού

Καρκαρέτσου Βικτωρία

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria